Home About Browse Search
Svenska


Besökarnas röster

utvärdering av naturvägledning, besökarstudier, reviewing

Arnell, Anders and Hultman, Sven G and Högsberg, Peer and Lindhagen, Anders and Sandberg, Eva and Sanderöd, Jenny and Wennström, Carina (2012). Besökarnas röster. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development
, Sveriges lantbruksuniversitet. Rapporter (Institutionen för stad och land, SLU) ; 2012:5
[Report]

[img] PDF
2MB

Abstract

Varför utvärdera?

Det grundläggande syftet med utvärdering av naturvägledning är att värdera i vilken grad en aktivitet når de uppsatta målen – att kritiskt granska dess värde. Det finns många motiv för utvärdering: att få kunskap om deltagares utbyte av en aktivitet, att dokumentera kvaliteten i arbetet, att öka förutsättningarna för att sätta realistiska och mätbara mål, att bidra till att legitimera nyttan av naturvägledning, att skapa underlag för framtida beslut om anslag och att samla erfarenheter som kan förmedlas internt
och externt. Utvärdering bidrar kort sagt till att professionalisera naturvägledningen.
Att börja utvärdera För den som vill börja arbeta med utvärdering är det en god idé att börja i liten skala
och testa olika metoder som kan användas inom ramen för befintlig tid och budget.
Gradvis kan utvärdering sedan bli en naturlig och kontinuerlig del av verksamheten.
En första metod kan vara att systematisera observationer som redan görs i ett område eller en verksamhet. Via lite större besökarundersökningar kan man sedan gå vidare med mer systematisk utvärdering. Enkäter, intervjuer, observerande kollega, före-efter-mätning och fokusgrupper är exempel på relativt enkla metoder för utvärdering
av naturvägledning. Genom samverkan till exempel inom ett län kan utvärderingen effektiviseras. Ska man arbeta djupt och metodiskt med utvärdering krävs tydliga förutsättningar,
mer kunskap och särskilt avsatta resurser. Att värdera naturvägledningens betydelse i ett större samhällsperspektiv är svårt men angeläget, och det skulle behöva utvecklas indikatorer för detta.
Besökarundersökningar
Besökarundersökningar, där man räknar besökare och/eller tar reda på mer om dessa, är en bra ingång till mer systematisk utvärdering. Ju mer man vet om sina deltagare,
desto bättre underlag har man för vilka frågor man bör ställa om naturvägledningens effekter. Besökarundersökningar görs ofta för att få kunskap om antal besökare, vilka de är, vad de gör, varför de valt att komma, hur de rör sig i området och om antalet besök kan ökas. Idag görs besökarstudier främst i form av räkning av besökare i naturområden eller på naturum och liknande, men enkätstudier förekommer också.
Länsstyrelsen i Stockholms län har genomfört en enkätundersökning i fyra naturreservat, inklusive intervjuer i fält. Som uppföljning gjordes en postenkät till allmänheten i länet, som visade på stort naturintresse och behov av information. En mer praktiskt inriktad utvärdering utförs av Västkuststiftelsen vid deras naturvandringar. Stiftelsens enkäter har utvecklats genom åren utifrån ett direkt användarperspektiv och man har
gjort många praktiska erfarenheter. Besökare i skyddad natur och naturum Arbetet med uppföljning och utvärdering av mål och åtgärder i skyddad natur följer Naturvårdsverkets program ”Värna-Vårda-Visa” samt verkets manualer för besökarundersökningar och uppföljning av friluftsliv. Manualen för uppföljning av friluftsliv
är nyligen fastställd och arbetet är ännu i sin linda, även om en del besökarstudier gjorts, exempelvis i Store Mosse nationalpark. Arbetet med utvärdering av naturum har systematiserats med start 2012. En större besökarundersökning i naturum gjordes sommaren 2008 och beskriver bland annat besökarnas nöjdhet och några typiska besökarprofiler. Vid workshops med CNV har naturumen själva ringat in behov, önskemål och metodförslag för kommande utvärderingar.
Besökarutvärdering i Finland
Ansvaret för förvaltning av skyddad natur i Finland vilar på statliga Forststyrelsen (Metsähallitus), som sedan 2000 gör systematiska besökarstudier i naturum, naturskyddsområden och bland naturturismföretagare i områdena. Undersökningarna upprepas vart femte år. Varje typ av besökarstudie har sitt eget frågeformulär och rapporter skrivs utifrån en modellrapport. På senare år har man börjat samarbeta med forskare för att analysera resultaten på nationell nivå. För att undvika den skevhet i åsikter som blir följden av spontan enkätinsamling har man övergått till att lotta fram dagar då man försöker samla svar från samtliga besökare. Man för statistik över guidade grupper indelade i tre nivåer av naturvägledning: basinformation, väcka intresse, ge djupare insikter.
Reviewing – att ta vara på och involvera deltagarna
Reviewing är en uppsättning metoder som enkelt och praktiskt involverar deltagare i en aktivitet. Samtidigt gör metoderna det enkelt att ta tillvara deltagarnas förväntningar, förkunskaper, reflektioner, upplevelser och attityder. Reviewing ligger i gränslandet mellan pedagogik och utvärdering. Elva metoder beskrivs utifrån konkreta erfarenheter från workshops med Roger Greenaway, reviewing-expert från Skottland. Metoderna har intresseväckande namn som Activity Map, Observation Walk, Visual Aids, Chicken Farmer och Empathy Test. Några av flera argument för reviewing är att metoderna utvecklar deltagarnas förmåga att kommunicera, ger underlag för utvärdering,gör alla mer uppmärksamma, öppnar nya perspektiv och stärker deltagarnas självkänsla.
Utvärdering av naturvägledning – modeller och metoder
Utvärderingar kan delas in i resultat- och processmodeller. De förra har fokus på måluppfyllelser eller effekter av en insats medan de senare fokuserar på hur insatsen genomförs och om processer löper som planerat. Den mest använda modellen vid utvärdering av naturvägledning är utvärdering med fokus på måluppfyllelse. En svårighet med utvärdering av naturvägledning är att önskade effekter, som förändrade
attityder och beteenden, tar tid och är svåra att koppla direkt till en specifik aktivitet. Viktiga förutsättningar för bra utvärdering är framförallt att målen för aktiviteterna är tydliga och mätbara samt att utvärderingen har ett tydligt syfte. Man skiljer mellan kvalitativa och kvantitativa metoder. Den vanligaste kvantitativa metoden är enkätundersökningen.
Här finns ett antal punkter att tänka på vad gäller att utarbeta en enkät, att välja deltagare, pilottest, utskick och bortfall. Bland kvalitativa metoder kan nämnas intervjuer av enskilda samt fokusgrupper. Några förslag till metoder för utvärdering av naturvägledning är före-efter-mätning, löpande utvärdering, nöjdhetsmätning, muntlig respons, experiment, handledning och cafédialog.

Authors/Creators:Arnell, Anders and Hultman, Sven G and Högsberg, Peer and Lindhagen, Anders and Sandberg, Eva and Sanderöd, Jenny and Wennström, Carina
Title:Besökarnas röster
Subtitle:utvärdering av naturvägledning, besökarstudier, reviewing
Series Name/Journal:Rapporter (Institutionen för stad och land, SLU)
Year of publishing :2012
Number:2012:5
Number of Pages:74
Place of Publication:Uppsala
Publisher:Institutionen för stad och land, Sveriges lantbruksuniversitet
ISBN for printed version:978-91-85735-28-0
ISSN:1654-0565
Language:Swedish
Publication Type:Report
Full Text Status:Public
Agris subject categories.:P Natural resources > P01 Nature conservation and land resources
Subjects:Obsolete subject words > SOCIAL SCIENCES > Other social sciences
Agrovoc terms:nature conservation, recreational areas, teaching, evaluation, methods, sweden
Keywords:Naturvägledning, Besökarstudier, Reviewing, Naturturism
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-e-2173
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-e-2173
ID Code:10063
Faculty:NJ - Fakulteten för naturresurser och jordbruksvetenskap
Department:(NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development
External funders:Trafikverket
Deposited By: Informatör Anni Hoffrén
Deposited On:04 Jun 2013 09:16
Metadata Last Modified:18 Feb 2016 11:40

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics

Downloads
Hits