Home About Browse Search
Svenska


Mjölk på bara vall och spannmål

Spörndly, Eva and Spörndly, Rolf (2013). Mjölk på bara vall och spannmål. Uppsala: (VH) > Dept. of Animal Nutrition and Management, Sveriges lantbruksuniversitet. Rapport / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för husdjurens utfodring och vård ; 286
[Report]

[img] PDF
351kB

Abstract

Tillgången på proteinfodermedel som uppfyller kraven på ekologisk produktion är begränsad och priset är högt vilket utgör en belastning för den ekologiska mjölkproducenten. En
övergång till en ekologisk foderstat med kraftfoder som utgörs av endast spannmål i kombination med högkvalitativt vallfoder gör att de flesta ekologiska mjölkproducenter i
Sverige kan basera hela sin mjölkproduktion på hemodlat foder. Det skulle innebära minskade utgifter för foder genom att kostnaden för proteinfoder uteblir helt.
I ett stort produktionsförsök som beviljades medel av EkoForsk jämfördes foderstater med endast vallfoder och spannmål med foderstater där korna även erhöll proteintillskott i kraftfodret. Effekten på mjölkproduktionen i dessa två behandlingsgrupper studerades i två produktionsförsök med 37 kor under 20 veckor (försök 1) respektive 32 kor under 12 veckor (försök 2). I försök 1 utvärderades effekten av behandlingarna (kraftfoder med och utan proteinkoncentrat) i kombination med ensilage med olika innehåll av råprotein (13% respektive 17% råprotein). Fri tillgång till ensilage erbjöds i alla behandlingsled. I försök 2 utformades foderstaterna för att ge samma mängd AAT till alla behandlingsgrupper. Detta var möjligt upp till avkastningsnivån 37 kg ECM. Över den avkastningsnivån innebar behandlingsledet utan proteinkoncentrat en viss underutfodring med AAT.
Resultatet av båda försöken var likartad och visade att avkastningen utan proteinkoncentrat gav signifikant lägre mjölkmängd och signifikant högre fetthalt. Räknat i kg energikorrigerad mjölk (ECM) blev avkastningen med, respektive utan proteinkoncentrat i genomsnitt 35,3 respektive 30,9 kg ECM i försök 1 och 40,0 respektive 37,3 kg ECM i försök 2. I försök 1 erhölls ingen signifikant skillnad mellan de båda ensilagesorterna och det fanns inget samspel mellan kraftfoderbehandlingarna och de två ensilagesorterna med olika innehåll av råprotein.
En fördjupad analys av effekten av behandlingarna vid olika avkastningsnivåer år 1 visade att responsen i avkastning vid lägre avkastningsnivåer ej avvek nämnvärt från den generella responsen av behandlingarna på avkastningen. Foderstaten med enbart spannmål och vall gav en ökning av kväveffektiviteten i försök 1 respektive 2 med 20% respektive 12% jämfört med foderstaten där korna även fick proteinkoncentrat. Utifrån mjölkavkastning och foderkonsumtion som erhölls i försöken beräknades
mjölkintäkter minus foderkostnader med aktuella priser (febr. 2013). För ekologisk mjölk var det 3,76 kr/kg ECM och för spannmål, koncentrat och ensilage var det 3,40 kr/kg, 6,05 kr/kg samt 1,30 kr/kg ts. Resultaten visade att foderstaten utan proteinkoncentrat gav ett lägre netto
i försök 1, -8,20 kr/ko och dag, och ett högre netto i försök 2, +6,04 kr/ko och dag. Med priserna året före blir resultatet ett helt annat, då var t.ex. mjölkpriset för ekologisk mjölk 4,68 kr, för spannmålen 3,00 kr och för koncentratet 7,40 kr.
Slutsatsen är att det är viktigt att kontinuerligt följa priserna och göra beräkningar baserat på dagsaktuella siffror för att se om det kan vara lönsamt att utesluta proteinkoncentratet i sin foderstat. Dessa försök ger ett underlag för en sådan beräkning genom att kvantifiera
avkastningsskillnaden. Förhållandet gäller inte bara produktion av ekologisk mjölk. En beräkning med där man använder priser (febr. 2013) på konventionell mjölk (3,00 kr/kg) och konventionella fodermedel (spannmål 1,80, koncentrat 3,70 och ensilage 1,20) ett netto för
foderstaten utan proteinkoncentrat på -5,94 kr/ko och dag första försöksåret och +1,58 kr/dag andra försöksåret.

Authors/Creators:Spörndly, Eva and Spörndly, Rolf
Title:Mjölk på bara vall och spannmål
Alternative abstract:
LanguageAbstract
English

When producing milk according to the rules for organic production one of the problems is the supply of protein. There is a general shortage of organically produced protein-rich feeds and the prices for these feeds are high. Therefore it is interesting for the producers of organic milk to evaluate the effect of offering the cows a diet of home-grown feed only. In most cases cereals in combination with high quality grass silage is a diet can be produced entirely on the farm. Milk production for cows on such a diet would be lower compared with a diet where a protein-rich supplement also is included but there is a lack of information about how large the production drop would be. With this knowledge it would be easy for the producers to utilize current prices for organically produced milk and feed and calculate if it would be economical to exclude the protein rich supplement from the cows’ diet. The high price of concentrate feeds in combination with comparatively low milk prices during the last year has made the following question highly relevant: Which diet is economically most favourable?
Within a program that has been granted money from the research fund for organic research at Swedish University of Agricultural Sciences (EkoForsk), production experiments were performed. The objective of these experiments was to study the effect of excluding the protein-rich components in the concentrate at two levels of crude protein in the grass silage.
The effect on milk yield, milk composition, feed intake, nitrogen balance and methane production was studied. Based on experimental results, economic calculations of milk revenue minus feed costs have also been performed using current prices paid for organic milk and for organic feed components.
In two production experiments, a diet with only cereals and grass silage to dairy cows was compared to a diet where protein-rich supplements, such as soybean and rapeseed products, were also included. In the first experiment (Exp 1) these two diets were combined with two grass silages with different content of crude protein (13 % and 17 %) in a factorial design using 37 cows of the Swedish Red (SRB) breed during 20 experimental weeks. In the second
experiment (Exp 2), only one grass silage quality was used (18% crude protein) and the diet with and without the protein-rich supplement was studied using 32 SRB cows during 12 weeks. In Exp 1 only cereals, or cereals together with protein supplement were offered in combination with ad libitum access to silage (13% or 17% crude protein). In Expt 2, the diet was designed to offer the same amount of metabolizable crude protein (AAT) to cows in the two treatment groups i.e. with or without the protein supplement in the diet. This was possible up to a production level of 37 kg energy corrected milk (ECM). Above that level, cows with only cereals and grass silage in the diet were somewhat underfed with regard to AAT.
The results of both experiments were similar and showed that milk yield without protein supplement gave a significantly lower milk production and a significantly higher milk fat content. In Expt 1, the yield with- and without protein supplement was 35.3 and 30.9 kg ECM, respectively. In Exp 2 the corresponding figures were 40.0 and 37.3 kg ECM for the treatment with- and without protein supplement, respectively. The diet without protein supplement gave an increase in nitrogen efficiency of 20 % and 12 % compared with the diet with the protein supplement in Exp 1 and Exp 2, respectively. In a separate experiment
evaluating the effects on methane production of the different diets, no significant differences in methane production (g methane per cow and day and g methane per kg ECM) between the diets were found.
From milk production and feed intake data obtained from the experiments, the milk revenue minus feed costs for these diets were calculated using current feed prices in Sweden (February 2013). For organic milk the price was 3.76 SEK/kg ECM, and for cereals, protein supplement mix and grass silage the cost was 3.40 SEK/kg, 6.06 SEK/kg and 1.30 SEK/kg dry matter, respectively. The results of the calculations showed that the diet without the protein
supplement gave a lower net income in Exp 1 (-8.20 SEK/cow and day) and a higher net income in Exp 2 (+6.04 SEK/cow and day). With prices from the previous year the results
come out differently.
The conclusion is that it is important to continuously follow the prices of milk and feed components and calculate the outcome to see if it is economical to exclude the protein supplement from the diet. The experiments that were performed give the basis for making these types of calculations. To regularly perform this type of calculations is economically interesting not only for producers of organic milk but also for conventional milk producers.

Series Name/Journal:Rapport / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för husdjurens utfodring och vård
Year of publishing :5 April 2013
Number:286
Number of Pages:31
Place of Publication:Uppsala
Publisher:Institutionen för husdjurens utfodring och vård, Sveriges lantbruksuniversitet
ISSN:0347-9838
Language:Swedish
Publication Type:Report
Full Text Status:Public
Agris subject categories.:L Animal production > L02 Animal feeding
Subjects:(A) Swedish standard research categories 2011 > 4 Agricultural Sciences > 402 Animal and Dairy Science > Animal and Dairy Science.
Agrovoc terms:dairy cows, milk production, animal feeding, protein plants, feed cereals, silage
Keywords:Mjölkproduktion, Utfodring, Ensilage, Proteinfoder
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-e-1242
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-e-1242
ID Code:10211
Department:(VH) > Dept. of Animal Nutrition and Management
Deposited By: Inst.adm Anita Liljeholm
Deposited On:15 Apr 2013 11:59
Metadata Last Modified:08 Feb 2016 18:46

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics

Downloads
Hits