Home About Browse Search
Svenska


Förstudie för etablering av en must- och vinindustri på Bjärehalvön

förutsättningar för odling och produktion

Ulla, Nilsson and Bengt, Håkansson (2012). Förstudie för etablering av en must- och vinindustri på Bjärehalvön. Alnarp: (LTJ, LTV) > Department of Work Science, Business Economics, and Environmental Psychology (until 2020), Sveriges lantbruksuniversitet. Landskap trädgård jordbruk : rapportserie ; 2012:27
[Report]

[img] PDF
3MB

Abstract

Målet med studien har varit att undersöka förutsättningarna för en utökning av frukt-, bär och vinproduktionen samt möjligheterna för etablering av en must- och vinindustri baserad på lokala råvaror från Bjärehalvön.

Intervjuer, diskussioner och studiebesök hos odlare och andra verksamma inom odling och förädling av drycker, kombinerat med litteraturstudier och kontakter med leverantörer till must- och vinindustrin, ligger till grund för det resultat som presenteras i denna rapport.

Äppelodlingen är på framväxt i Sverige efter en period av tillbakagång tack vare en ökad efterfrågan och därmed stigande priser. Med en anläggning för must- och vinproduktion ökar möjligheterna för odlarna på Bjärehalvön att sälja sina äpplen till mustning eller själv göra must av dem på anläggningen för att t.ex. sälja på den egna gården eller till andra butiker samt till restauranger och hotell i området. Med dagens priser är det intressant att odla äpplen både för färskkonsumtion och som råvara till mustning. Genom att själva producera dryckerna kan odlare även få del av det värde som skapas vid förädlingen.

Sammanfattningsvis visar sammanställningen att det finns goda förutsättningar för både must- och vinproduktion på Bjärehalvön. Kalkyler för vinodling och vinifiering visar att produktionskostnaderna för vin blir höga. Vid en försäljning till Systembolaget kommer det att bli svårt att få ut sådana priser att vinproduktionen i sig blir lönsam. Vinodling och vinifiering öppnar däremot möjligheter att erbjuda besökare på restauranger lokalt producerade viner. Vingårdsbesök med provsmakning och på sikt en Bjäres vinväg till vingårdar i området skulle öka områdets attraktionskraft. Mervärde och därmed ökad lönsamhet kan skapas genom att erbjuda olika upplevelser i samband med försäljning och förtäring av produkterna, särskilt om gårdsförsäljning av vin blir tillåtet i Sverige.

Som en del i detta projekt har Nerhammar Consulting anlitats för dimensionering av must- och vintillverkningslinjer. De anläggningsförslag som gjorts kan ligga till grund vid en eventuell etablering av anläggningar på Bjäre eller annorstädes.

Authors/Creators:Ulla, Nilsson and Bengt, Håkansson
Title:Förstudie för etablering av en must- och vinindustri på Bjärehalvön
Subtitle:förutsättningar för odling och produktion
Alternative abstract:
LanguageAbstract
UNSPECIFIED

The aim of the study was to investigate the conditions for the expansion of fruit, berry and wine production as well as the possibilities for establishing a juice and wine industry based on local produce from Bjäre peninsula.

Interviews, discussions and visits to growers and other actors within the growing and processing of beverages, combined with literature studies and contacts with suppliers of grape juice and wine industry, forms the basis of the results presented.

Apple cultivation in Sweden has begun to increase after a period of decline. The reason for this is increased demand and thus rising prices. With a plant of juice and wine production the opportunities increase for growers on Bjäre peninsula to sell their apples to juice producers or themselves make juice on the plant. The grower can sell the product on the farm or to stores, restaurants and hotels in the area. With the current prices, it is interesting to grow apples for both fresh consumption and as raw material for juice. The growers can get more net income for the products by processing them into juice or wine themselves.

To conclude there are good prospects for both juice and wine on Bjäre peninsula. Calculations for viticulture and vinification shows that production costs for wine are high. For a sale to Systembolaget (the government retail store for liquor), it will be difficult to get such prices that wine itself becomes profitable. Viticulture and vinification open, however, opportunities to offer visitors, as tourists and visitors to the restaurants, locally produced wines. Visits to wineries including wine tasting and eventually creation of a ”Bjäre wine route” including wineries in the area would increase the area's attractiveness. Offering different experiences in connection with the sale and consumption of products, especially if farm sales of wine are allowed in Sweden can create added value and thus increased profitability.

As part of this project, Nerhammar Consulting has been engaged for the design of juice and wine production lines. The proposed facilities can create the basis for possible establishment of facilities at Bjäre or elsewhere.

Series Name/Journal:Landskap trädgård jordbruk : rapportserie
Year of publishing :2012
Number:2012:27
Number of Pages:76
Place of Publication:Alnarp
Publisher:Instittutionen för arbetsvetenskap, ekonomi och miljöpsykologi
Associated Programs and Other Stakeholders:SLU/LTJ - Partnership Alnarp
SLU - Agricultural Sciences for Global Development > Efficiency in farming systems
ISBN for printed version:978-91-87117-26-8
ISSN:1654-5427
Language:Swedish
Publication Type:Report
Full Text Status:Public
Agris subject categories.:E Economics, development, and rural sociology > E21 Agro-industry
Subjects:(A) Swedish standard research categories 2011 > 4 Agricultural Sciences > 401 Agricultural, Forestry and Fisheries > Horticulture
(A) Swedish standard research categories 2011 > 4 Agricultural Sciences > 401 Agricultural, Forestry and Fisheries > Food Science
Agrovoc terms:wine industry, wine grapes, fruit musts, calculation, economic situation, sweden
Keywords:vin, must, ekonomiska kallkyler
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-e-1304
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-e-1304
ID Code:10215
Department:(LTJ, LTV) > Department of Work Science, Business Economics, and Environmental Psychology (until 2020)
Deposited By: Bengt Håkansson
Deposited On:22 Apr 2013 11:02
Metadata Last Modified:11 Jan 2018 15:51

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics

Downloads
Hits