Home About Browse Search
Svenska


Uppskattning av volymvikten i svenska skogsjordar från halten organiskt kol och markdjup

Nilsson, Torbjörn and Lundin, Lars (2006). Uppskattning av volymvikten i svenska skogsjordar från halten organiskt kol och markdjup. Uppsala, Sverige: (NL, NJ) > Dept. of Forest Soils (until 081001), Sveriges lantbruksuniversitet. Rapporter i skogsekologi och skoglig marklära ; 91
[Report]

[img] PDF
1MB

Abstract

Volymvikt är en viktig markvariabel ur många synvinklar. Ofta tas dock inga jordprover för bestämning av volymvikten eftersom det kan vara komplicerat och tidskrävande, speciellt i skogsjordar innehållande sten och block. Volymvikten kan då istället uppskattas på olika sätt, bland annat med s.k. ’pedo-transfer functions’ (PTF). I dessa funktioner används andra uppmätta markvariabler för att beräkna volymvikten.

I denna rapport testas tidigare publicerade PTF, samt egna framtagna PTF för beräkning av volymvikten, på ett datamaterial bestående av totalt 833 prov från svenska skogsjordar. Dessa prov, vilka tagits från 0.5 cm till 185 cm under markytan, analyserades på bl.a. halten organiskt kol (OC) och volymvikt (BD). Testerna av de olika funktionerna har gjorts dels på hela datamaterialet (n=833), samt uppdelat på prov från mineraljordshorisonter (n=678) och humuslager (n=155). Generellt sett är sambandet bättre mellan volymvikt och halten organiskt kol än mellan volymvikt och markdjup.

Testerna av de olika funktionerna visade att de egna framtagna PTF oftast gav bättre förklaringsgrad än de tidigare publicerade PTF. Om enbart halten organiskt kol (i vikt-% av provets torrvikt) finns att tillgå som oberoende variabel förordas att följande funktioner används för beräkning av volymvikten i svenska skogsjordar:

Prov från mineraljordshorisonter:
BD = 1.7262*EXP(-0.3632*OC0.5)

Prov från humuslager:
BD=OC/(-2.1278 + 0.1528*OC + 0.2105*OC2)

Generell funktion för både mineraljord och humuslager:
BD = 1.7587*EXP(-0.3865*OC0.5)

I de fall det även finns uppgifter på provdjup kan följande funktioner används för beräkning av volymvikten:

Prov från mineraljordshorisonter:
BD = 1.5463*EXP(-0.3130*OC0.5) + 0.00207*provdjup
(där provdjup, i cm, räknas från mineraljordens övre gräns)

Generell funktion för både mineraljord och humuslager:
BD = 1.6190*EXP(-0.3615*OC0.5) + 0.00168*provdjup
(där provdjup, i cm, räknas från markytan)

Funktionerna där provdjup ingår ökar visserligen förklaringsgraden signifikant med ändå mycket marginellt jämfört med funktionerna där enbart variabeln organiskt kol ingår som oberoende variabel. Medelfelet ökar dessutom något om provdjupet inkluderas i funktionerna.

Authors/Creators:Nilsson, Torbjörn and Lundin, Lars
Title:Uppskattning av volymvikten i svenska skogsjordar från halten organiskt kol och markdjup
Alternative abstract:
LanguageAbstract
English

Bulk density is an important soil physical property. However, the soil bulk density is not so often determined by taken soil samples, as the sampling can be quite complicated, especially in stony forest soils. The bulk density may however be estimated, for instance by pedotransfer functions (PTF). In these PTF’s soil bulk density is estimated from other measured soil properties, such as carbon content and soil depth.

In this report previous published PTF’s from several countries, as well as special elaborated PTF’s, were tested for estimation of bulk density by using a dataset of forest soils (833 samples) from Sweden. These samples were analyzed on i.a. the organic carbon content (OC) and bulk density (BD). Sample depth (cm below ground or below the humus layer) was also included in the database. The sample depth varied from 0.5 cm to 185 cm below soil surface. The different PTF’s were tested on the entire dataset (n=833), and for samples from mineral soil horizons (n=678) or the humus layer (n=155). Generally, there was a stronger relationship between BD and OC than between BD and depth.

The tests of the different PTF’s, showed that the special elaborated PTF’s usually fitted better to the Swedish data than earlier published PTF’s. If only the organic carbon content (% DW) is used (or accessible) as an independent variable, the following functions are recommended for calculation of bulk density in Swedish forest soils:

Samples from mineral soil horizons:
BD = 1.7262*EXP(-0.3632*OC0.5)

Samples from the humus layer:
BD=OC/(-2.1278 + 0.1528*OC + 0.2105*OC2)

A general function for samples from both mineral soil and humus layer:
BD = 1.7587*EXP(-0.3865*OC0.5)

If information on sample depth is also available the following functions can be used:

Samples from mineral soil horizons:
BD = 1.5463*EXP(-0.3130*OC0.5) + 0.00207*depth
(depth = sample depth, in cm, measured from the top of the mineral soil)

A general function for samples from both mineral soil and humus layer:
BD = 1.6190*EXP(-0.3615*OC0.5) + 0.00168*depth
(depth = sample depth, in cm, measured from the soil surface; including the humus layer)

The above functions where the depth is included had significant higher coefficient of determination (R2) than the functions with only organic carbon content as independent variable. However, the increased prediction is quite marginal and the mean error is somewhat higher using the functions with depth included.

Series Name/Journal:Rapporter i skogsekologi och skoglig marklära
Year of publishing :August 2006
Number:91
Number of Pages:41
Place of Publication:Uppsala, Sverige
Publisher:Institutionen för skoglig marklära, Sveriges lantbruksuniversitet
ISSN:0348-3398
Language:Swedish
Publication Type:Report
Full Text Status:Public
Agris subject categories.:P Natural resources > P30 Soil science and management
Subjects:(A) Swedish standard research categories 2011 > 4 Agricultural Sciences > 401 Agricultural, Forestry and Fisheries > Soil Science
Agrovoc terms:forest soils, soil density, carbon
Keywords:volymvikt, organiskt kol, skogsjord
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-e-1308
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-e-1308
ID Code:10217
Department:(NL, NJ) > Dept. of Forest Soils (until 081001)
External funders:MISTRA
Deposited By: Torbjörn Nilsson
Deposited On:22 Apr 2013 11:41
Metadata Last Modified:02 Dec 2014 10:59

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics

Downloads
Hits