Home About Browse Search
Svenska


Bladkryddor på friland

en inledande studie om odling av basilika och rosmarin

Olsson, Marie and Nordmark, Lotta (2013). Bladkryddor på friland. Alnarp, Sverige: (LTJ, LTV) > Department of Plant Breeding (from 130101), Sveriges lantbruksuniversitet. Landskap trädgård jordbruk : rapportserie ; 2013:6
[Report]

[img] PDF
4MB

Abstract

Frilandsodling av bladkryddor innebär ofta att de romatiska ämnena utvecklas på ett gynnsamt sätt, men idag finns brister i kunskapen om vilka produktionsmetoder och sortval
som under svenska förhållanden ger en bra aromutveckling, kvalitet och hållbarhet. Detta projekt syftade till att bidra till utveckling av rationella och kostnadseffektiva
produktionsmetoder, liksom att ge ökad kunskap om vilka sorter som är lämpliga för svenska klimat- och odlingsförhållanden för att erhålla såväl en hög kvalitet som en god hållbarhet.

Basilika såddes på Torslunda försöksstation och på Björnhovda gård, Öland av sorterna/typerna genovestertyp ’Genoveser’, ’Edwina’ och ’Martina’, ’Stam 6’ och ’Stam 7’,
klotbasilika ’Piccolino’ samt ’Fino Verde’, citronbasilika, röd basilika ’Rubin’ och. ’Ararat’ samt ’Petra’, kanelbasilika, limebasilika, och sorterna ’Emily’ och ’Greek Bush’. Sortimentet av basilika varierade något mellan de två försöksplatserna. Vidare planterades rosmarin på Torslunda försöksstation för att undersöka om vävtäckning kunde förbättra vinterhärdigheten.

Betydelsen av tidpunkten för vävtäckningen undersöktes för rosmarinplantorna. Båda försöken utfördes som blockförsök med tre upprepningar. Efter skörd förpackades de olika
sorterna/typerna av basilika i plasttråg, och lagrades vid 10 ºC under 10 dagar.

Skördeutbyte, torrvikt vid skörd, vitamin C-innehåll vid skörd och efter lagring samt kvalitetsbedömning av andel säljbar vara vid skörd och efter lagring undersöktes i alla sorter av basilika, med undantag för vitamin C-innehåll som endast bestämdes för de sorter som odlades på Torslunda försöksstation. Vitaliteten hos rosmarinplantorna följdes under vinter och våren, och uppskattades under påföljande sommar.

Resultaten från försöket visar att samtliga typer av basilika som ingick i försöket hade en god uppkomst samt tillväxt och utveckling. Variationen mellan sorterna fanns främst på tillväxten och utvecklingen, där till exempel hos limebasilika blominduceringen skedde tidigt, och den blommade vid skörd. I detta års pilotstudier visade basilika en stor variation i skördeutbyte, innehåll av vitamin C samt lagringskvalitet. Odlingsplats påverkade också kvalitet och hållbarhet hos basilikan, och i viss mån skördeutbytet. Lagringskvalitet vid förvaring i 10oC i 10 dagar gav ett övervägande bra resultat. Genovesertyperna, klotbasilika av sorten ’Piccolino’ samt en röd sort ’Ararat’ visade en högre andel säljbar vara efter lagring i förpackning i jämförelse med de övriga sorttyper.

Rosmarinplantorna visade god vitalitet under höst och vinter, och täckningen med väv hade positiv inverkan på plantorna. Förhållandena under vårmånaderna mars/april gav dock skador på plantorna, som medförde att endast ett fåtal plantor klarade övervintringen. I detta försök verkade alltså det kritiska skedet för övervintring vara omställningen från vinter till vår, för vilken vävtäckningen var otillräcklig för att ge effektivt skydd.

Authors/Creators:Olsson, Marie and Nordmark, Lotta
Title:Bladkryddor på friland
Subtitle:en inledande studie om odling av basilika och rosmarin
Alternative abstract:
LanguageAbstract
English

Field cultivation of herbs often lead to good development of aromatic compounds, but today knowledge is lacking of production methods and choice of cultivars suitable for
Swedish conditions, leading to good aroma, quality and shelf-life. The aims of this project
were to contribute to development of functional and cost effective production methods, and to increase knowledge of which cultivars that are suitable for Swedish climate and cultivation conditions to give a high quality as well as a sufficient shelf-life.

Basil was sown at Torslunda field trial station and at Björnhovda farm, on Öland, Sweden. The cultivars were of the Geneoveser-type ‘Genoveser’, Stam 6’, Stam 7’, and lemon basil, red basil ‘Rubin’ and ‘Ararat’, cinnamon basil, lime basil, and the cultivars ‘Piccolino’, ‘Fino
Verde’, ‘Emily’ and ‘Greek bush’. The selection of cultivars was not exactly the same on the two cultivation sites. Further, rosemary was planted on Torslunda field station to investigate the influence of shade netting on the winter hardiness of the plants. Also the timing of the
cover with the shade nettings was investigated. Both the trials with the basil and the rosemary were organized in randomized block design with three replicates. After the harvest, the different cultivars of basil were packed in plastic trays, and stored in 10°C for 10 days.

Yield, dry weight at harvest, content of vitamin C at harvest and after storage, and quality grading concerning sellable product at harvest and after storage was investigated in all cultivars of basil, though vitamin C content was only analyzed in the basil from Torslunda.
The vitality of the rosemary plants was monitored during the winter, the following spring and summer.

The results from the investigations show that all types of basil used in the trials had good germination, growth and development. The difference between the cultivars was primarily found in the growth and development, where for example in the lime basil the induction of flowering was early, and it was flowering at harvest. In this first year pilot study, basil showed a large variability in the yield, content of vitamin C and quality during shelf life. The
cultivation site also affected the quality and shelf life, and to some extent also the yield. The quality after storage in 10°C for 10 days gave a predominantly good result. The Genovesertypes, ‘Piccolino’ and ‘Ararat’ gave a higher proportion of sellable product after storage in
comparison with the other cultivars.

The rosemary plants showed good vitality during autumn and winter, and the cover with shade nettings had a positive influence on the plants. However, the conditions during the
spring months of March and April lead to damage on the plants, which led to that only a few plants managed the overwintering. In this trial, the critical stage for the overwintering thus was the passage from winter to spring, and the cover with the shade nettings did not give sufficient protection.

Series Name/Journal:Landskap trädgård jordbruk : rapportserie
Year of publishing :2013
Number:2013:6
Number of Pages:22
Place of Publication:Alnarp, Sverige
Publisher:Fakulteten för landskapsplanering, trädgårds- och jordbruksvetenskap, Sveriges lantbruksuniversitet
Associated Programs and Other Stakeholders:SLU/LTJ - Partnership Alnarp
Z - SLU - Library > Odla mera
ISBN for printed version:978-91-87117-36-7
ISSN:1654-5427
Language:Swedish
Additional Information:Projektet har finansierats av Partnerskap Alnarp, samt av medverkande företag.
Publication Type:Report
Full Text Status:Public
Agris subject categories.:F Plant production > F62 Plant physiology - Growth and development
Subjects:(A) Swedish standard research categories 2011 > 4 Agricultural Sciences > 401 Agricultural, Forestry and Fisheries > Horticulture
Keywords:basilika, frilandsodling, rosmarin, vinterhärdighet, kvalitet, hållbarhet
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-e-1317
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-e-1317
ID Code:10225
Department:(LTJ, LTV) > Department of Plant Breeding (from 130101)
Deposited By: Professor Marie E. Olsson
Deposited On:23 Apr 2013 08:01
Metadata Last Modified:13 Feb 2016 11:29

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics

Downloads
Hits