Home About Browse Search
Svenska


Odling av basilika på friland i Sverige med sikte mot nya basilikaprodukter

Nordmark, Lotta and Olsson, Marie (2013). Odling av basilika på friland i Sverige med sikte mot nya basilikaprodukter. Alnarp, Sverige: (LTJ, LTV) > Department of Biosystems and Technology (from 130101), Sveriges lantbruksuniversitet. Landskap trädgård jordbruk : rapportserie ; 2013:7
[Report]

[img] PDF
17MB

Abstract

Bladkryddor odlade på friland har en stor utvecklingspotential och kan svara mot det ökande intresset för smak och olika smakupplevelser. Färdigförpackade färska bladkryddor har potential att möta efterfrågan av lättillgängliga produkter som också ökar den kulinariska
upplevelsen.

Detta projekt har syftat till att undersöka om basilika går att odla på friland med acceptabel skördekvalitet och skördeutbyte i Sverige, samt vilken kvalitet och hållbarhet som kan förväntas. Projekt vill bidra till en kunskapsuppbyggnad för att öka utbudet av produkter från frilandsodlade bladkryddor, och att utveckla rationella och kostnadseffektiva produktionsmetoder för dessa produkter.
Produktionstekniska åtgärder för basilika har undersökts; vilka åtgärder som är lämpliga för svenska förhållanden för att erhålla såväl en hög kvalitet som en god hållbarhet. Vidare har projektet utvärderat om efterfrågad kvalitet
kan erhållas för dessa produkter vid maskinell och manuell skörd.

Valet av förpackning är av stor betydelse för färska trädgårdsprodukter, och så även för förpackade bladkryddor, eftersom det kan ha stor inverkan på hållbarheten hos produkterna.

Olika förpackningsfilmer har jämförts med avseende på dess inverkan på hållbarhet och på bibehållande av kvaliteten efter skörd. I projektet har även analyser av fenoliska ämnen utförts, vilka är av intresse för skördeproduktens hållbarhet efter skörd. Fenoliska ämnen är även ämnen som anses ha hälsobefrämjande mervärde. I projektet analyserades nivåerna av fenoler i olika basilikatyper. Då basilika är en bladkrydda med generellt kort hållbarhet efter skörd har i projektet också olika torkmetoder testats med avseende på bevarande av produktens färg.

Resultaten visar att skördeutbytet för basilika med en utsädesmängd på 6 kg/ha i ett radodlat odlingssystem var tillfredställande. Det var en fördel med kulturtäckning tidigt för att påskynda uppkomst och tillväxt, men det fanns ingen signifikant skillnad i skördeutbyte av
basilika med kulturtäckning i 3 veckor i förhållande till 6 veckor. Skördeutbyte för basilika med en utsädesmängd på 18 kg/ha i ett bäddodlingssystem för maskinell skörd med en
planthöjd på 10-16 cm kan vara tillfredställande för packning i tråg men denna planthöjd är för hög för skörd för påsförpackning.

Förpackad färsk basilika kan uppnå en hållbarhet i upp till 10 -14 dagar, vid 10oC. Vid förpackning av färsk basilika i tråg med OPP film vid 10oC i 14 dagar är laserperforerad eller operforerad film att rekommendera framför makroperforerad. Genomgående var viktminskningen under lagringen lägst på basilika förpackad i operforerad OPP-film, för både basilika odlad med 3 och 6 veckors kulturtäckning.

Vidareförädling av basilika till en torkad produkt gav ett tillfredställande resultat. Det fanns en skillnad i utseende beroende på ursprungsmaterialets färg och färgnyans, samt torkmetod. Genomgående har den mikrotorkade basilikan en djupare färg med mer lyster. De sorttyper som överlag ger en godtagbar torkad produkt med god färgåtergivning oberoende av torkprocess är Genoveser och limebasilika, med undantag för de frystorkade produkterna av
dessa sorter.

Authors/Creators:Nordmark, Lotta and Olsson, Marie
Title:Odling av basilika på friland i Sverige med sikte mot nya basilikaprodukter
Alternative abstract:
LanguageAbstract
English

Field cultivation of herbs has a large developmental potential, and can meet the increasing
demand for good taste and taste treats. Pre-packed fresh herbs have the potential to meet the
demand of easy accessible products which also increase the culinary impression.
The aim of this project was to investigate if basil could be cultivated in Sweden with good
quality and yield, and also to investigate the resulting quality and shelf life. The project aim to
contribute to increased knowledge in this area, to increase the amount of products of fieldgrown
herbs in Sweden, and to develop functional and cost efficient production methods.
Different methods have been investigated to explore which are the most suitable for Swedish
conditions to achieve high quality and sufficient shelf life. The effects on quality after manual
harvest or with machines have been investigated.
The choice of packaging is of great importance for fresh horticultural products, including
fresh herbs, since it can have a great importance for the durability of the products. In this
project different plastic film materials have been investigated concerning their effects on the
shelf life of the products. Analyses of phenolic compounds have been performed, which can
be interesting in relation to the durability of the products. The phenolic compounds have also
been suggested as having health promoting properties. As the different types of basil are
perishable products with a relatively short shelf life, different drying techniques have been
investigated regarding the resulting colour of the dried basil products.
The results showed that the yield of basil with the seed amount of 6 kg/ha in a cultivation
system with rows was satisfactory. Covering the crop early gave an advantage to give the crop
an early start after sowing and to promote growth, but there was no significant difference in
yield if the crop was covered three or six weeks. The yield of basil with the seed amount of 18
kg/ha in a cultivation system with raised beds and harvest with machines at a plant height of
10-16 cm was satisfactory for packaging in plastic trays, but this plant height was too large for
packaging in plastic bags.
Packaged fresh basil can have a shelf life of 10-14 days at 10 °C. At storage of packaged basil
at for 14 days, the basil in the plastic tray covered with laser perforated OPP-film or nonperforated
film gave better quality than did the macro-perforated film. The weight loss during
storage of basil was lowest with the non-perforated film, both for basil covered three or six
weeks during cultivation.
The drying of the basil gave a satisfactory result. There was a difference in the visual quality
of the dried product depending on the original colour of the basil cultivar and the drying
technique. The products dried with microwave had a deeper colour with a higher lustre. The
types of basil which gave the best resulting dried product with good colour were Genoveser
and lime basil, with the exception of the freeze-dried products.

Series Name/Journal:Landskap trädgård jordbruk : rapportserie
Year of publishing :2013
Number:2013:7
Number of Pages:25
Place of Publication:Alnarp, Sverige
Publisher:Fakulteten för landskapsplanering, trädgårds- och jordbruksvetenskap, Sveriges lantbruksuniversitet
Associated Programs and Other Stakeholders:SLU/LTJ - Partnership Alnarp
Z - SLU - Library > Odla mera
ISBN for printed version:978-91-87117-38-1
ISSN:1654-5427
Language:Swedish
Publication Type:Report
Full Text Status:Public
Agris subject categories.:F Plant production > F62 Plant physiology - Growth and development
Subjects:(A) Swedish standard research categories 2011 > 4 Agricultural Sciences > 401 Agricultural, Forestry and Fisheries > Horticulture
Keywords:basilika, frilandsodling, bladkryddor, torkning, produkt, skördeutbyte, hållbarhet, maskinell skörd
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-e-1319
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-e-1319
ID Code:10228
Department:(LTJ, LTV) > Department of Biosystems and Technology (from 130101)
Deposited By: Professor Marie E. Olsson
Deposited On:23 Apr 2013 08:27
Metadata Last Modified:21 Oct 2015 14:01

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics

Downloads
Hits