Home About Browse Search
Svenska


Betydelse av fiskens ålder vid bedömning av ekologisk status

Holmgren, Kerstin (2013). Betydelse av fiskens ålder vid bedömning av ekologisk status. Drottningholm: (NL, NJ) > Department of Aquatic Resources, Sveriges lantbruksuniversitet. Aqua reports ; 2013:5
[Report]

[img] PDF
2MB

Abstract

Syftet var att visa hur åldersanalys av fisk i sjöar kompletterar de fiskindikatorer som ingår i dagens bedömningsgrunder för ekologisk status. Eftersom fiskars ålder sällan rapporteras från regional miljöövervakning, sammanställdes kunskap om åldersbestämning av fisk, och om åldersstruktur, rekrytering och tillväxt hos vanliga fiskarter i svenska sjöar. Exempel hämtades från nätprovfisken i miljöövervakningens trendsjöar och sjöarna i Integrerad KalkningsEffektUppföljning (IKEU), och de inkluderade abborre, braxen, gers, mört, nors, röding, sik, siklöja och öring.

Åldersstrukturen illustrerades med andelen ung fisk och maxålder. Andelen ung fisk var lägre i sura än i neutrala sjöar, och andelen ung fisk minskade med ökad latitud. För de flesta arter var den äldsta fisken betydligt mindre än den största, och för abborre och mört minskade maxåldern med ökad latitud. För sjöar med årlig provtagning beräknades ett rekryteringsindex, baserat på uppskattad abundans av enskilda årsklasser tre år i rad. Det gav tydligare koppling mellan rekrytering och vattenkvalitet under enskilda år, jämfört med förekomst eller avsaknad av små mörtar. Fiskens längd vid given ålder visade sällan tydliga samband med fisketryck, surhet eller klimat, sannolikt för att fiskars tillväxt ofta begränsas av konkurrens inom och mellan arter. Abborrens tillbakaräknade tillväxt under första levnadsåret var en mer lovande indikator för uppföljning av klimatförändring.

I tre fallstudier kunde åldersdata öka förståelsen för varför enklare samhällsindikatorer fluktuerade eller förändrades med tiden. Fallstudierna visade också på svagheter med nuvarande bedömningsgrunder. Med stöd av historisk kunskap och data i tidsserier från enskilda sjöar, kunde en del av bedömningsgrundernas referensvärden ifrågasättas. Med mer åldersdata från regional miljöövervakning kan andelen ung fisk av vanliga arter eventuellt inkluderas i framtida bedömningsgrunder för ekologisk status.

Authors/Creators:Holmgren, Kerstin
Title:Betydelse av fiskens ålder vid bedömning av ekologisk status
Alternative abstract:
LanguageAbstract
English

The aim was to show how fish age complements other fish metrics used for assessment of ecological status. As fish age is seldom reported from current environmental monitoring programs, available knowledge was summarised, for age determination, age structure, recruitment and growth of fish species frequently occurring in Swedish lakes. Examples included perch (Perca fluviatilis), bream (Abramis brama), ruffe (Gymnocephalus cernua), roach (Rutilus rutilus), smelt (Osmerus eperlanus), Arctic charr (Salvelinus alpinus), whitefish (Coregonus lavaretus), vendace (Coregonus albula) and brown trout (Salmo trutta).

Age structure was indicated as proportion of young fish and maximum age. The proportion of young fish was lower in acidic than in neutral lakes, and it decreased at higher latitude. Within species, the oldest fish was usually younger than the largest fish, and maximum age increased with latitude. For annual samples, a recruitment index (RI) was based on abundance within year classes, estimated using data from three subsequent years. RI revealed better relationships between recruitment and water quality, compared to presence or absence of small roach. Fish length at age was not clearly related to fishing pressure, acidity or climate, probably because fish growth is often limited by intra- and inter-specific competition. Back-calculated first year growth of perch was a more promising indicator for monitoring of climate change.

In three case studies, age data increased the understanding of why simpler fish community metrics fluctuated or changed over time. The case studies further indicated some weakness in the current assessment criteria. Some reference values from multiple regression models could be questioned, supported by historical knowledge and data in time series. With more data on natural variation in the proportion of young fish, this kind of metric could be included in improved assessment criteria for ecological status.

Series Name/Journal:Aqua reports
Year of publishing :11 April 2013
Number:2013:5
Number of Pages:66
Place of Publication:Drottningholm
Publisher:Department of Aquatic Resources, Swedish University of Agricultural Sciences
Associated Programs and Other Stakeholders:SLU - Environmental assessment > Programme Lakes and watercourses
ISBN for printed version:978-91-576-9138-5
Language:Swedish
Publication Type:Report
Full Text Status:Public
Agris subject categories.:M Aquatic sciences and fisheries > M40 Aquatic ecology
Subjects:(A) Swedish standard research categories 2011 > 1 Natural sciences > 106 Biological Sciences (Medical to be 3 and Agricultural to be 4) > Ecology
Keywords:age structure, recruitment, growth, ecological status
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-e-1322
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-e-1322
Alternative URL:http://www.slu.se/Documents/externwebben/akvatiska-resurser/Sidan%20Publikationer/Aqua%20reports%202013/Aqua%20reports%202013_5.pdf
ID Code:10231
Department:(NL, NJ) > Department of Aquatic Resources
Deposited By: Researcher Kerstin Holmgren
Deposited On:23 Apr 2013 09:24
Metadata Last Modified:03 Aug 2015 20:55

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics

Downloads
Hits