Home About Browse Search
Svenska


Ekonomisk värdering av urbana träd - Alnarpsmodellen

Östberg, Johan and Sjögren, Johan and Kristoffersson, Anders (2013). Ekonomisk värdering av urbana träd - Alnarpsmodellen. Alnarp: (LTJ, LTV) > Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101), Sveriges lantbruksuniversitet. Landskap trädgård jordbruk : rapportserie ; 2013:13
[Report]

WarningThere is a more recent version of this item available.

[img] PDF
3MB

Abstract

Betydelsen av att kunna ekonomiskt värdera urbana träd har alltid varit ett viktigt redskap för att dels kunna försvara trädens betydelse, men även för att hindra skadegörelse eller sätta viten vid byggnation.

Denna rapport redogör för arbetet med en ny värderingsmodell, Alnarpsmodellen, som är tänkt att
användas som en nationell värderingsmodell för träd i urban miljö. Modellen bygger på den prisutveckling som finns för olika trädstorlekar i plantskolorna och värdet justeras sedan endast på grund av eventuella skador eller minskad vitalitet, tills sist adderas ett schablonvärde för planterings och etableringskostnaden. Modellen bygger därmed på mycket få parametrar som samtliga är väl förankrade i verkliga prissättningar av träd.

Modellen fungerar för samtliga trädslag som finns att tillgå i plantskolor och den bygger endast på objektiva värden. Förhoppningen är därmed att Alnarpsmodellen ska fungera väl i rättsliga sammanhang där subjektiva värden ofta ifrågasätts.

Authors/Creators:Östberg, Johan and Sjögren, Johan and Kristoffersson, Anders
Title:Ekonomisk värdering av urbana träd - Alnarpsmodellen
Alternative abstract:
LanguageAbstract
English

The importance of being able to economically evaluate urban trees has always been an important tool in defending the importance of urban trees, but also to prevent vandalism or put penalties during construction. This report describes work on a new valuation model, the ´Alnarp model´, which is meant to be used as a national valuation model for trees in urban environments. The model is based on the price
trends for different tree sizes in nurseries and then adjusted solely on damages or loss of vitality, until
finally added a standard value for planting and establishment costs. The model is accordingly based on
very few parameters, all of which are based on nursery prices.

The model works for all species available in nurseries and it is based only on objective values. We therefore hope that the Alnarp model will work well in the legal context in which subjective values are often questioned.

Series Name/Journal:Landskap trädgård jordbruk : rapportserie
Year of publishing :2013
Number:2013:13
Number of Pages:36
Place of Publication:Alnarp
Publisher:Fakulteten för landskapsplanering, trädgårds- och jordbruksvetenskap
Associated Programs and Other Stakeholders:SLU/LTJ - Partnership Alnarp
ISBN for printed version:978-91-87117-44-2
ISSN:1654-5427
Language:Swedish
Additional Information:The pagination of this item is not correct. Please follow the link above for a new version of the same text.
Publication Type:Report
Full Text Status:Public
Subjects:(A) Swedish standard research categories 2011 > 4 Agricultural Sciences > 401 Agricultural, Forestry and Fisheries > Landscape Architecture
Keywords:Trädvärdering, Ekonomisk värdering, Urbana träd, Värdering
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-e-3514
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-e-3514
ID Code:10241
Department:(LTJ, LTV) > Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)
Deposited By: Johan Östberg
Deposited On:23 Apr 2013 10:09
Metadata Last Modified:20 Jun 2016 14:43

Available Versions of this Item

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics

Downloads
Hits