Home About Browse Search
Svenska


Fäboden som politiskt rum

att vara fäbodbrukare i den gemensamma jordbrukspolitiken

Eriksson, Camilla (2013). Fäboden som politiskt rum. Diss. (sammanfattning/summary) Uppsala : Sveriges lantbruksuniv., Acta Universitatis Agriculturae Sueciae, 1652-6880 ; 2013:25
ISBN 978-91-576-7789-1
[Doctoral thesis]

[img] PDF
5MB

Abstract

EU:s jordbrukspolitik har omvandlats under det senaste decenniet. Nya målsättningar om att skydda "höga natur- och kulturvärden" samt "traditionella landskap" har satt fokus på andra typer av lantbruk än de jordbrukspolitiken tidigare har gynnat. Ett exempel är det svenska fäbodbruket som nu för första gången får särskilda jordbrukspolitiska stöd. Idag finns ett par hundra fäbodbrukare i norra Svealand och nedre Norrland som håller kor, får och getter, ofta lantraser, på fritt utmarksbete. Djuren betar på skogsmark eller i fjällmiljö och kommer självmant hem på nätterna för att stallas och i förekommande fall mjölkas. Utmarken delas med björnar och vargar, dock inte utan konflikter. I avhandlingen kombineras textanalys och etnografiskt fältarbete i en policyantropologisk analys av vad som händer när fäbodarna inkluderas i politiken.

Jordbruksverkets utformning av EU-stöd till fäbodar påverkar hur fäbodar brukas. Stödens utformning visar dock på motsättningar mellan förvaltningsapparaten som har makt att definiera vad traditionella fäbodar och höga natur- och kulturvärden på fäbodar är, och de fäbodbrukare som ska förverkliga intentionerna. Dessa motsättningar har gett upphov till en strid om tolkningsföreträde och en ständigt pågående förhandlingsprocess om vilka praktiker som har högst värde, vilket i avhandlingen benämns fäbodens politiska rum. Där ingår inte enbart de frågor som är aktuella idag utan också de historiska institutionella arrangemang som påverkar aktörernas möjlighet att göra sin röst hörd.

Det är inte enbart Jordbruksverkets föreskrifter som avgör vad den nya jordbrukspolitiken kommer att resultera i. Länsstyrelsernas uttolkning av föreskrifterna, avgör i praktiken hur politiken genomförs. Fäbodbrukarna är dock inte intentionslösa brickor i det här spelet, utan har egen agens och möjligheter att handla utifrån egna intentioner och problemdefinitioner. Fäbodföreningar och andra organisationer spelar en viktig roll som förmedlare av och uttolkare av såväl myndigheternas anvisningar som brukarnas egna handlingsvägar. De ständigt pågående förhandlingsprocesserna kommer att avgöra hur framtidens fäbodbruk, och i förlängningen även hur framtidens lantbruk, kommer att bedrivas.

Authors/Creators:Eriksson, Camilla
Title:Fäboden som politiskt rum
Subtitle:att vara fäbodbrukare i den gemensamma jordbrukspolitiken
Alternative abstract:
LanguageAbstract
English

The EU's Common Agricultural Policy (CAP) has been reformed during the last decade. New goals on "high natural and cultural values" and "traditional landscapes" have put focus on other types of farms than those previously encouraged by the CAP. One example is the Swedish summer farms who for the first time have been assigned specific supports. In northern Sweden, a couple of hundred summer farmers keep cows, sheep and goats, often traditional breeds, on free range grazing on the outlands. The animals graze on mountainous or forested land and return to the summer farms at night to be stabled and milked. They co-exist with bears and wolves, although not without conflicts. In this thesis text analysis and ethnographic fieldwork is combined in a policy anthropological analysis of what is happening as summer farms are included in agricultural policies.

The way in which the Swedish Agricultural Board is applying CAP supports to summer farmers uncovers contradictions between the authorities who have the power to define what is to be considered to be traditional summer farms and high natural and cultural values on summer farms, and summer farmers who are expected to achieve the intentions of these goals. These contradictions have given rise to a political struggle of different interpretations and an on-going negotiation of what practices are most highly valued, which in the thesis is referred to as the political space of the summer farm. Not only issues that are topical today are included but also historical institutional arrangements that have affected actors' opportunities to have their voice heard.

It is not only the definitions made by the Agricultural Board that determines what the new CAP will result in. The interpretations made by the County Administrative Boards decide how the policies are carried out. As important is the agency and ability of summer farmer's to act based on own their intentions and viewpoints. Summer farm associations and other organisations play an important role as mediators and interpreters of information. These on-going negotiations will affect how summer farming, and ultimately farming in general, will be carried out in the future.

Series Name/Journal:Acta Universitatis Agriculturae Sueciae
Year of publishing :3 May 2013
Number:2013:25
Number of Pages:276
Place of Publication:Uppsala
Publisher:Institutionen för stad och land, Sveriges lantbruksuniversitet
ISBN for printed version:978-91-576-7789-1
ISSN:1652-6880
Language:Swedish
Publication Type:Doctoral thesis
Full Text Status:Public
Agris subject categories.:E Economics, development, and rural sociology > E20 Organization, administration and management of agricultural enterprises or farms
P Natural resources > P01 Nature conservation and land resources
Subjects:(A) Swedish standard research categories 2011 > 5 Social Sciences > 506 Political Science > Public Administration Studies
(A) Swedish standard research categories 2011 > 5 Social Sciences > 509 Other Social Sciences > Social Sciences Interdisciplinary (Peace and Conflict Research and Studies on Sustainable Society)
(A) Swedish standard research categories 2011 > 5 Social Sciences > 509 Other Social Sciences > Other Social Sciences not elsewhere specified
Agrovoc terms:traditional farming, free range husbandry, forest grazing, cultural heritage, cap, subsidies, sustainable agriculture, smallholders, profitability, administration, regional planning, farmers associations, wildlife management, history, sweden
Keywords:CAP, Jordbrukspolitik, Miljöpolitik, Rovdjurspolitik, Policyantropologi, Fäbodbruk, Förvaltningsforskning, Landsbygdsprogrammet, Kulturarv, Naturarv, Lantraser
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-e-1415
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-e-1415
ID Code:10256
Department:(NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development
External funders:Marcus och Amalia Wallenbergs minnesfond
Deposited By: Camilla Eriksson
Deposited On:02 May 2013 08:32
Metadata Last Modified:02 Dec 2014 10:59

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics

Downloads
Hits