Home About Browse Search
Svenska


Assessment of the eel stock in Sweden, spring 2012

first post-evaluation of the Swedish eel management plan

Dekker, Willem (2012). Assessment of the eel stock in Sweden, spring 2012. Drottningholm: (NL, NJ) > Department of Aquatic Resources, Sveriges lantbruksuniversitet. Aqua reports ; 2012:9
[Report]

[img] PDF
4MB

Abstract

The population of the European eel Anguilla anguilla (L.) is in severe decline. In 2007, the European Union decided on a Regulation establishing measures for the recovery of the stock of European eel, obliging its Member States to implement a national Eel Management Plan by 2009. According to this Regulation, Member States will report to the Commission by July 2012, on the implementation of their Eel Management Plans and the progress achieved in protection and restoration. The current report provides an assessment of the eel stock in Sweden as of spring 2012, intending to feed into the coming Swedish post-evaluation reporting.
In this report, the impacts on the stock are assessed - of fishing, restocking and of the mortality related to hydropower generation. Other anthropogenic actions, (climate change, pollution, spread of parasites, disruption of migration by transport, etc) probably have an impact on the stock too, but these factors are hardly quantified and no management targets have been set. For that reason, and because these factors were not included in the EU Eel Regulation, these other factors were excluded from this technical evaluation.

In this report, focus is on the quantification of the biomass of silver eel escaping (actual, potential and pristine) and the mortality endured by those eels during their lifetime. The assessment is broken down on a regional basis, with different impacts dominating in different areas. For the yellow eel fishery on the West Coast, the assessment presented in the Eel Management Plan is extrapolated to most recent years. Since 2009, the fishery has been restricted severely, and as of spring 2012, it has been closed. In the coming years, this reduction in fishing mortality will lead to a recovery of the West Coast stock to the best possible status given the depleted state of the whole international stock. For the stock in inland waters, a new assessment is presented, in which the dominant contribution from past restocking is put central. Recent changes (increased quantities, shift to west-ward flowing rivers) will have a delayed effect over the coming 10-20 years. The escapement biomass is expected to decrease until 2020 and then to restore to its current (low) value. Assuming that current conditions (2011) are continued, the impact of the fishery will slowly decline, while the impact of hydropower generation will stabilise/increase, at least until 2030. For the East Coast fishery on silver eel, a new assessment indicates a low mortality on a very large stock of silver eel derived from all over the Baltic. Recent restrictions have reduced the East Coast fishery. Protective actions in the whole Baltic (and their delayed effects) will determine the future trend in the East Coast fishery.

Comparing the overall status of the national Swedish eel stock to the management targets, it is concluded that
1. Criteria of the Swedish Eel Management Plan have been fulfilled almost exactly;
2. Biomass escaping is about one-fourth of pristine escapement, below the minimum target of 40% set in the EU Regulation; and
3. The 2011 anthropogenic impacts are about half the allowable maximum (according to the ICES/WGEEL post-evaluation framework, at one-fourth of pristine escapement). Following the current closure of the West Coast fishery, the impacts will reduce to one-quarter of that allowable maximum.

Authors/Creators:Dekker, Willem
Title:Assessment of the eel stock in Sweden, spring 2012
Subtitle:first post-evaluation of the Swedish eel management plan
Alternative abstract:
LanguageAbstract
Swedish

Den europeiska ålen Anguilla anguilla (L.) är stadd i stark minskning. EU beslutade 2007 om en förordning med åtgärder för att återställa ålbeståndet i Europa. Förordningen kräver att medlemsstaterna till 2009 skulle ta fram och verkställa nationella ålförvaltningsplaner. Enligt förordningen skall medlemsstaterna till den 1 juli 2012 rapportera till Kommissionen vad som gjorts inom ramen för planen och erhållna resultat vad gäller skydd och återuppbyggnad av ålbeståndet. I föreliggande rapport presenteras en analys och uppskattning av ålbeståndet i Sverige som det såg ut våren 2012, detta med syfte att tjäna som underlag till den svenska uppföljningsrapporten till EU.

I den här rapporten analyseras påverkan på ålbeståndet från fiske, utsättning och dödlighet kopplad till vattenkraft. Andra antropogena effekter, som klimatförändring, miljögifter, spridning av parasiter, eventuella störning av vandring på grund av omflyttning, etcetera har sannolikt också en effekt på ålbeståndet. Sådana faktorer kan svårligen kvantifieras och några relevanta förvaltningsmål har inte heller satts upp. Som en konsekvens av detta och det faktum att den här typen av påverkansfaktorer inte tas upp i EU:s Ålförordning, så är de också exkluderade in denna tekniska utvärdering.

I den här rapporten ligger fokus på kvantifiering av biomassan av blankål som lämnar landet för lek (under faktiska, tänkbara och jungfruliga förhållanden) och på den samlade dödligheten under ålens hela livstid. Resultaten från beståndsanalysen redovisas regionvis, med olika påverkansfaktorer som dominerar i olika områden. När det gäller gulålsfisket längs Västkusten har den uppskattning som gjordes i den svenska Ålförvaltningsplanen extrapolerats till att omfatta även de senaste årens data. Sedan 2009 har det fisket reducerats högst väsentligt och sedan våren 2012 har det stoppats helt. Under kommande år kommer den reduktionen i fiskeridödlighet att leda till en återhämtning av Västkustbeståndet av ål, så långt dagens bristande rekryteringen nu tillåter. För ålen i sötvatten presenteras en ny uppskattning där bidraget från tidigare gjorda utsättningar dominerar. De förändringar som skett under senare år, i form av ökad mängd utsättningsål och en förskjutning mot vatten på Västkusten, kommer att ge effekt först under de kommande 10-20 åren. Mängden lekvandrande blankål från sötvatten förväntas minska tills 2020 för att sedan återhämta sig till dagens låga nivåer. Förutsatt att nu (2011) gällande förutsättningar inte förändras, så kommer påverkan från ålfisket i sötvatten att långsamt att klinga ut, medan inverkan från vattenkraften stabiliseras eller ökar, åtminstone fram till år 2030. När det gäller fisket efter blankål på Ostkusten, så visar den nya beståndsanalysen på en låg dödlighet i ett väldigt stort bestånd av vandrande blankål härrörande från hela Östersjöbäckenet. Senare års fiskerestriktioner har reducerat ålfisket längs Ostkusten. Skyddsåtgärder i hela Östersjön och deras fördröjda effekt kommer att bestämma den framtida utvecklingen av det ålfisket.
Om man ser till den övergripande statusen av det svenska ålbeståndet, så kan man dra slutsatsen att:
1. Målen för den svenska Ålförvaltningsplanen är i stort uppfyllda,
2. Den mängd blankål som lämnar landet uppgår till ca en fjärdedel av en jungfrulig lekvandring, vilket är lägre än de 40 % som EU:s förordning sätter som en miniminivå, och
3. 2011-års antropogena påverkan är ungefär hälften av vad som maximalt tillåts (enligt ICES/WGEEL ramverk för postevaluering vid en fjärdedel av en jungfrulig lekvandring). Efter det att ålfisket nu stoppats längs Västkusten, så minskar påverkan till en fjärdedel av den tillåtna.

Series Name/Journal:Aqua reports
Year of publishing :June 2012
Number:2012:9
Number of Pages:77
Place of Publication:Drottningholm
Publisher:Department of Aquatic Resources, Swedish University of Agricultural Sciences
ISBN for printed version:978-91-576-9085-2
Language:English
Publication Type:Report
Full Text Status:Public
Agris subject categories.:M Aquatic sciences and fisheries > M01 Fisheries and aquaculture - General aspects
Subjects:(A) Swedish standard research categories 2011 > 4 Agricultural Sciences > 401 Agricultural, Forestry and Fisheries > Fish and Aquacultural Science
Keywords:Eel, Assessment
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-e-1368
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-e-1368
Alternative URL:http://www.slu.se/aquaReports, http://www.slu.se/aquaticResources
ID Code:10290
Department:(NL, NJ) > Department of Aquatic Resources
External funders:Swedish Agency for Marine and Water Management
Deposited By: Dr Willem Dekker
Deposited On:26 Apr 2013 09:43
Metadata Last Modified:10 Feb 2016 12:30

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics

Downloads
Hits