Home About Browse Search
Svenska


På spaning efter styrmedel

kommunal fysisk planering och hållbarhetsmålet

Grip, Elsa (2013). På spaning efter styrmedel. Alnarp : Sveriges lantbruksuniv.
ISBN 978-91-576-9137-8
[Licentiate thesis]

[img] PDF
6MB

Abstract

Syftet med denna avhandling är att studera styrmedel för kommunal fysisk planering i riktning mot samhällsmålet hållbar utveckling. Huvudfrågan är: finns styrmedel för detta mål? Svaret är i huvudsak ja, men lagstiftningen gör målet otydligt.

Sju praktiska och teoretiska delstudier är genomförda under åren 1993-2009 och har undersökts för att komma åt frågan. De använda och föreslagna styrmedlen identifieras i de olika studierna. De är indelade i påverkande – vilja, kunskap, konkurrens; stödjande – organisation, arbetssätt, uppmuntrande – bidrag och utmärkelser, avskräckande - avgifter och skatter, begränsande – översiktsplan, samt tvingande kommunala styrmedel – detaljplanebestämmelser och avtal, tvingande statliga - lagar, byggregler.

Planeringen har påverkats av FN:s miljömål som det formulerades 1992 i Agenda 21 från Riokonferensen. Politiker och tjänstemän aktiverades för lokala miljöfrågor och fann nya stödjande styrmedel, arbetssätt och organisation, för att styra miljöarbete. Förändringar i lagstiftning och arbetssätt sedan dess har inte varit av den omfattning som man förväntat sig i planerarkretsar, vilket framkom i intervjuer.

Plan- och bygglagen, PBL, är i sig motstridig och lämnar avvägningar mellan olika intressen och hållbar utveckling åt kommunerna. Därmed skapas otydlighet och hållbarhetsmålet kan tolkas som förhandlingsbart.

Ansvarsbegreppet används alltmer i lagstiftningen, medan långsiktigt ansvar ännu inte är ett utvecklat begrepp. Begreppet "berörda" enligt PBL behöver förtydligas för att också omfatta kommande generationer, vilket leder till att dagens syn på demokrati behöver vidgas. Ansvar för kommande generationers livsmiljö ligger diffust på alla.

Samhällsbyggets aktörer agerar i olika roller: byggherrar, berörda och regelansvariga. De företräder olika professioner och har olika resurser att utöva makt med: politik, ekonomi, juridik och professionalism. Därmed skapas intressekonflikter som ska lösas av kommunen vid varje fysisk förändring. För detta behöver kommunen själv skapa en egen planpolicy med "lokal byggnadsstadga", som visar kommunens vilja och styrmedel för att svara mot Hållbarhetsmålet.

De boende uppfattar sig som berörda i en stadsdel och agerar då i miljöfrågor och kan bidra med kunskap i arbetet för stadsdelsplaner.

Den i Tyskland lagstadgade Balanseringsprincipen är ett radikalt styrmedel som här föreslås få stöd i PBL. Balansering gör planeringen fokuserad på naturresurser i linje med miljöbalken och inte inriktad på avvägning mellan särintressen som PBL; makten förskjuts från politik till professionalism.

Många frågor kvarstår om hur långt kommuner kan och vill styra miljön, särskilt då styrmedel mot klimatförändring ska utvecklas.

Avhandlingen bidrar bland annat med förtydliganden om bredden av styrmedel som skulle kunna utnyttjas i den kommunala fysiska planeringen.

Authors/Creators:Grip, Elsa
Title:På spaning efter styrmedel
Subtitle:kommunal fysisk planering och hållbarhetsmålet
Alternative abstract:
LanguageAbstract
English

The aim with this dissertation is to study policy instruments for local physical planning in the direction of the societal goal of sustainable development. The main question is, are there policy instruments to fulfil the goal? The answer is, by and large, yes, however current legislation tends to make the goal itself unclear.

The dissertation is based on data and results from seven separate studies carried out during 1993-2009 as participatory action research, interviews and questionnaire surveys, while also drawing on the experiences gathered during many years of work as municipal planner. The policy instruments discussed are categorised as influencing – intention, knowledge, competition; facilitating – organisation, working methods; supporting – subsidies and rewards; repelling – fees and taxes; limiting – e.g. through comprehensive plans; and commanding instruments – laws and bylaws.

The dissertation departs from the environment/sustainability goals formulated by the United Nations as 'Agenda 21' in the 1992 Rio Conference, and how these have influenced municipal physical planning. Local politicians and civil servants were during the 1990s visibly stimulated by the appeals made in Agenda 21, and sought to apply facilitating policy instruments such as new organizational forms and work methods to influence physical planning in the new directions.

As a national policy directive, the so-called Plan and Building Law, PBL, leaves to local governments the challenge of defining the balance between the demands of sustainable development and the interests of various local actors. The dissertation discusses what this means in practical terms, as it leaves physical planning without clear directives and opens for interpretations that the sustainability goal is negotiable.

The many actors in urban development act in different roles: as developers, as upholders of laws and rules, and as those affected by development. They represent different professions and different types of power to influence planning: politics, economics, law and technical professionalism. The management of conflicts of interests in concrete cases of planning is the responsibility of local government offices. How such conflicts are managed is illustrated in the empirical studies.

The studies show that all the categories of policy instruments are applied, in fact often needed simultaneously. Local government offices need to learn to be ingenious and choose among instruments in the power games that municipal planning is. Certain supporting instruments, like the in Germany statutory use of the so-called balancing principle, are suggested to be given higher status through explicit support in PBL.

Many questions remain concerning the ability and will of municipalities to adhere to environmental demands, not least in the case of climate change.

An important contribution of the dissertation lies in its discussion of the variety of instruments open for use in municipal physical planning.

Year of publishing :2013
Number of Pages:108
Place of Publication:Alnarp
Publisher:Institutionen för landskapsarkitektur, planering och förvaltning, Sveriges lantbruksuniversitet
ISBN for printed version:978-91-576-9137-8
Language:Swedish
Publication Type:Licentiate thesis
Full Text Status:Public
Agris subject categories.:D Administration and legislation > D50 Legislation
E Economics, development, and rural sociology > E11 Land economics and policies
P Natural resources > P01 Nature conservation and land resources
Subjects:(A) Swedish standard research categories 2011 > 4 Agricultural Sciences > 401 Agricultural, Forestry and Fisheries > Landscape Architecture
(A) Swedish standard research categories 2011 > 5 Social Sciences > 506 Political Science > Public Administration Studies
Agrovoc terms:regional planning, sustainability, environmental impact assessment, support measures, regulations, compensation, levies, taxes, subsidies, interest groups, environmental legislation, sweden
Keywords:fysisk planering, styrmedel, Balanseringsprincipen, kompensationsåtgärd, miljöreglering, PBL
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-e-1441
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-e-1441
ID Code:10401
Department:(LTJ, LTV)
Deposited By: arkitekt Elsa Grip
Deposited On:08 May 2013 07:28
Metadata Last Modified:02 Dec 2014 11:00

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics

Downloads
Hits