Home About Browse Search
Svenska


Landskapsarkitektur i järnvägslandskap

platsernas förändring i historiskt perspektiv

Bergkvist, Johan (2013). Landskapsarkitektur i järnvägslandskap. Uppsala : Sveriges lantbruksuniv.
ISBN 978-91-86197-09-4
[Licentiate thesis]

[img] PDF
5MB

Abstract

Järnvägens organisation för skötsel av den yttre miljön avvecklades redan i början av 1970-talet. Järnvägsparker och andra planteringar togs bort eller förenklades för att minska skötselbehovet. Banverket bildades1988 med
uppgift att förvalta och utveckla statens spåranläggningar. Det nya verket övertog då också en stor mängd tidigare välvårdad park- och trädgårdskultur, med redan då tämligen eftersatt skötsel. Den svenska järnvägssektorn har därefter, liksom många andra europeiska järnvägsorganisationer, genomfört omfattande förändringar för att göra verksamheten effektivare och mer ekonomiskt bärkraftig. Detta har skett genom teknisk utveckling, fortsatta rationaliseringar och avregleringar. Samtidigt som allt detta skett har järnvägens fysiska miljöer, med sin tidigare så förebildliga arkitektur och trädgårdskonst, hamnat i skymundan.

Avhandlingen huvudfrågor är hur den pågående fysiska omvandlingen av järnvägsmiljöerna kan beskrivas och
kategoriseras och hur värden i arkitektur och trädgårdskonst kan tillvaratas. En stor mängd av järnvägens stationer och andra järnvägsmiljöer har besökts och dokumenterats under denna tid. Ett snävare urval har sedan legat till grund för en flerfallstudie där de fysiska förändringsprocesserna studerats på ett systematiskt sätt. Förändringen av de undersökta miljöerna följer med små variationer samma mönster överallt. De karakteriseras av förskjutningar i olika riktningar, även vertikala när spårens höjdläge förändras. Tillkommande eller utbytta funktioner och strukturer överlagrar ofta de gamla. Samtliga studerade järnvägsmiljöer har också reducerats i förhållande till sin ursprungliga utbredning. Spår och fragment från olika generationers anläggningar är ofta synliga i den omgivande miljön; igenväxande och ibland i rent förfall.

Olika teoretiska perspektiv har använts för att diskutera hur järnvägsmiljöernas förändring kan beskrivas och tolkas. Slutligen diskuteras vilket värde järnvägens kulturarv har i den förnyelse- och omvandlingsprocess som pågår och om det är möjligt att se den historiska järnvägens materiella och immateriella kulturarv inte bara som en kostnad och ett problem utan också som resurs i ett hållbarhetsperspektiv. Avhandlingen vill fästa
uppmärksamheten på dessa materiella och immateriella värden och de argument som finns för att integrera och återbruka dem i den pågående fysiska omvandlingen av järnvägssystemet.

Authors/Creators:Bergkvist, Johan
Title:Landskapsarkitektur i järnvägslandskap
Subtitle:platsernas förändring i historiskt perspektiv
Alternative abstract:
LanguageAbstract
English

The Railway organization for gardening was discontinued in the early 1970s. Railway Parks and other plantings were removed or simplified to reduce maintenance. Banverket (Swedish National Railway Administration) was
founded 1988 in order to manage and develop the Swedish Railway system. The new administration also took over a large amount of previously well-tended Parks and gardens with already relatively neglected maintenance.
The Swedish rail sector, like many other European railway organizations, made extensive changes to make the business more efficient and economically viable. This has been achieved through technological progress, further rationalization and liberalization. Simultaneously the former exemplary architecture and landscape architecture have declined and been increasingly neglected.

The main tasks for this thesis are how the physical transformation can be described and categorized and how values created by architecture and landscape architecture can be secured. A large number of railway stations and
other railway environments have been visited and documented during this time. A narrower selection has been the base for a multi-case study where the physical processes of change are studied in a systematic way. The changes of the explored environments are with slight variations similar everywhere. They are characterized by shifts in different directions, including vertical when track elevation changes. Additional functions and structures superimpose often the old ones. All the studied railway environments have been reduced relative to its original distribution. Tracks and fragments from historical layers are often visible in the surrounding environment; overgrown and in various stages of dereliction.

Different theoretical perspectives have been used to discuss different possibilities of description an interpretation. A number of outstanding issues are finally discussed. For example to what extent the cultural heritage can be seen as a resource in the ongoing renewal and sustainable transformation of the Swedish railway system instead of a problem. This thesis draws attention to the material and immaterial heritage of the railway system and argues for the integration and re-use of those values in the ongoing physical transformation.

Year of publishing :10 May 2013
Number of Pages:102
Place of Publication:Uppsala
Publisher:Institutionen för stad och land, Sveriges lantbruksuniversitet
ISBN for printed version:978-91-86197-09-4
Language:Swedish
Publication Type:Licentiate thesis
Full Text Status:Public
Agris subject categories.:P Natural resources > P01 Nature conservation and land resources
Subjects:(A) Swedish standard research categories 2011 > 4 Agricultural Sciences > 401 Agricultural, Forestry and Fisheries > Horticulture
(A) Swedish standard research categories 2011 > 4 Agricultural Sciences > 401 Agricultural, Forestry and Fisheries > Landscape Architecture
(A) Swedish standard research categories 2011 > 6 Humanities > 605 Other Humanities > Cultural Studies
Agrovoc terms:railways, buildings, building construction, public parks, design, cultural values, history, sweden
Keywords:järnvägsmiljöer, stationer, landskapsarkitektur, planteringsväsende, förfall
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-e-1450
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-e-1450
ID Code:10429
Department:(NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development
Deposited By: Johan Bergkvist
Deposited On:13 May 2013 08:42
Metadata Last Modified:02 Dec 2014 11:01

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics

Downloads
Hits