Home About Browse Search
Svenska


Genetisk kartläggning av öring i Mjörn

Dannewitz, Johan and Palm, Stefan and Degerman, Erik and Olsson, Jack and Prestegaard, Tore and Östergren, Johan (2012). Genetisk kartläggning av öring i Mjörn. Drottningholm: (NL, NJ) > Department of Aquatic Resources, Sveriges lantbruksuniversitet. Aqua reports ; 2012:11
[Report]

[img] PDF (Aqua reports 2012:11)
5MB

Official URL: http://www.slu.se/aquareports

Abstract

I sjön Mjörn, som är belägen i Säveåns vattensystem i Västergötland, förekommer ett bestånd av storvuxen insjööring som klassats som genuint och skyddsvärt. Öringreproduktion förekommer i flera av sjöns tillflöden, men förekomsten av storvuxen, sjövandrande öring har minskat under senare årtionden. Det sätts också ut odlad öring i Mjörn enligt vattendom. Den odlade stam som används för att producera sättfisk till sjön grundades 1969 med lekfisk från ett av Mjörns viktigare tillflöden, och har sedan dess hållits genetiskt isolerad, d.v.s. inget nytt avelsmaterial har tillförts.

Syftet med denna studie var att göra en genetisk kartläggning av öringen i Mjörn, vilket inkluderar identifiering av distinkta lekbestånd, skattningar av beståndens genetiskt effektiva storlekar samt ett försök att utreda Mjörnöringens ursprung genom jämförelser med öring från andra områden i Sverige.

Resultaten visar att Mjörns öringbestånd är små med relativt låg grad av genetisk variation. Den vilda öring som idag finns i sjöns tillflöden bildar en separat och tydlig grupp i analyser som inkluderar öring från andra områden i Sverige, även om subtila likheter med havsvandrande öring från västkusten framträder i vissa analyser. Samtidigt föreligger tydliga genetiska skillnader inom Mjörn vilket indikerar att genflödet mellan de olika tillflödena är begränsat. Utsättningar av främmande öringstammar, samt förflyttningar av öring mellan vattendrag som mynnar i Mjörn bör därför undvikas.

Den odlade stammen avviker markant från den vilda öringen i sjön, och påminner genetiskt sett mest om öring från Gullspångsälven i Vänern. I kombination med uppgifter om tidigare utsättningar pekar de genetiska resultaten på att den lekfisk som användes för att starta upp den odlade stammen i Ålanda sannolikt hade ett stort inslag av Gullspångsöring som tidigare satts ut i sjön.
Bevarandevärdet på den odlade stammen kan därför ifrågasättas. Det finns dock alternativa, om än mindre sannolika, förklaringar till de observerade resultaten som inte helt kan uteslutas och bör utredas vidare.

Authors/Creators:Dannewitz, Johan and Palm, Stefan and Degerman, Erik and Olsson, Jack and Prestegaard, Tore and Östergren, Johan
Title:Genetisk kartläggning av öring i Mjörn
Alternative abstract:
LanguageAbstract
English

Lake Mjörn in southwestern Sweden harbors a large lake-migrating trout which is classified as genuine and worthy of protection. Trout reproduction occurs in several of the lake's tributaries, but the abundance of the larger lake-migrating form has declined in recent decades. Releases of reared trout also occur in Lake Mjörn. The hatchery strain used to produce fish for release was founded in 1969 with spawners caught in one of the most important tributaries, and has since been genetically isolated, i.e. no new breeding material has been added.
The aim of this study was to carry out a genetic survey of the trout in Lake Mjörn. This survey includes identification of the population genetic structure, an estimation of genetically effective population sizes, as well as an attempt to evaluate the origin of the Lake Mjörn trout through comparisons with trout from other areas in Sweden.

The results show that the trout populations in the lake are small with relatively low levels of genetic variation. The wild trout in the lake's tributaries form a separate and distinct group in analyses including also trout from other areas in Sweden. However, some of the analyses indicate subtle genetic similarities with sea trout from the Swedish west coast. Although the wild trout in Lake Mjörn forms a distinct group when compared to trout from other areas, there are clear genetic differences also within Mjörn indicating that the gene flow between tributaries is limited. Therefore, releases of trout of foreign origin, as well as movements of trout between streams in Mjörn should be avoided.

The hatchery strain clearly deviates genetically from the wild trout found in the lake. The hatchery strain is genetically most similar to trout from River Gullspångsälven in Lake Vänern. Historic information on releases in Mjörn in combination with the results of this genetic study suggest that the spawners that were used to found the hatchery strain more than 40 years ago most likely included trout of Gullspång origin, previously released into the lake. The conservation value of the hatchery strain is therefore questionable. However, there are alternative, albeit less likely, explanations for the observed results that cannot be entirely ruled out and should be investigated further.

Series Name/Journal:Aqua reports
Year of publishing :October 2012
Number:2012:11
Number of Pages:35
Place of Publication:Drottningholm
Publisher:Institutionen för akvatiska resurser, Sveriges lantbruksuniversitet
ISBN for electronic version:978-91-576-9099-9
Language:Swedish
Publication Type:Report
Full Text Status:Public
Subjects:(A) Swedish standard research categories 2011 > 1 Natural sciences > 106 Biological Sciences (Medical to be 3 and Agricultural to be 4) > Genetics (medical genetics to be 30107 and agricultural genetics to be 40402)
(A) Swedish standard research categories 2011 > 4 Agricultural Sciences > 401 Agricultural, Forestry and Fisheries > Fish and Aquacultural Science
Keywords:genetik, öring, Mjörn
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-e-1483
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-e-1483
ID Code:10469
Department:(NL, NJ) > Department of Aquatic Resources
External funders:Länsstyrelsen Västra Götaland and Mjörns fiskevårdsområdesförening
Deposited By: Teresa Soler
Deposited On:28 May 2013 12:32
Metadata Last Modified:10 Feb 2016 13:45

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics

Downloads
Hits