Home About Browse Search
Svenska


Biologisk recipientkontroll vid Forsmarks kärnkraftverk

årsrapport för 2011

Adill, Anders and Landfors, Fredrik and Mo, Kerstin and Sevastik, Alf (2012). Biologisk recipientkontroll vid Forsmarks kärnkraftverk. Öregrund, Sverige: (NL, NJ) > Department of Aquatic Resources, Sveriges lantbruksuniversitet. Aqua reports ; 2012:7
[Report]

[img] PDF
1MB

Abstract

I rapporten beskrivs resultaten av undersökningarna inom baskontroll- och effekthöjningsprogrammet under 2011 mot bakgrund av tidigare års resultat. Förlusterna i Forsmarks silstationer dominerades likt tidigare år av storspigg, störst förekomster var under hösten och bestod till stor del av årsyngel. Förlusterna av strömming i silstationerna
visade på höga nivåer under hösten och den låga medelvikten kan tyda på stor rekryteringsframgång för arten i Forsmarksområdet.

Resultaten från nätprovfiskena i Biotestsjön visade på höga tätheter både under våren och hösten av främst abborre och mört. Fångsterna av gädda var mycket låga och arten saknades nästan helt i provtagningarna. Resultaten visar på en tydlig anlockning av lekande abborre och mört till Biotestsjön under våren. Trots den stora lekbiomassan i Biotestsjön under våren var fångsterna av årsyngel av abborre dock låga, däremot var förekomsten av mörtyngel högre än på många år.

Utvecklingen i ryssjeprovfiskena visade att mängden ål i Biotestsjön har minskat sedan gallren avlägsnades 2004. Storleken på ålarna i fångsterna har förändrats sedan
1990-talet och har blivit större. I silstationerna var förlusterna av ål mer omfattande än tidigare år och medelvikten tyder på att majoriteten av ålarna i proverna
var så kallade blankålar. Resultaten tyder på att de 500 000 glasålarna som sattes ut 1989 fortfarande förekommer inom kontrollprogrammets provtagningar och fastnar
i silstationerna som vuxna individer.

Under ryssje- och nätfisket på våren fångades nors i Biotestsjön för första gången sedan öppnandet av gallren. Detta tyder på att arten lockas in till anläggningens
uppvärmda vatten och kan vara ett tecken på lekaktivitet. Risken är dock stor att den slutliga reproduktionsframgången för nors i Biotestsjön skulle vara svag, eftersom de nykläckta larverna kommer sköljas ut ur anläggningen och utsättas för en dödlig temperatursänkning. Det är möjligt att även strömming, som har liknande
lekmönster som nors, kan anlockas till Biotestsjön under vårarna.

Vid yngelundersökningarna i Forsmarks innerskärgård fångades stora mängder årsyngel av abborre, speciellt i jämförelse med de mycket svaga förekomsterna av abborre
som noterats i provtagningarna under tidigare år. Abborrynglen var dock ovanligt stora och det är möjligt att majoriteten av individerna härstammar från Biotestsjön.
Fångsterna i nätprovfiskena i Biotestsjön under hösten var de högsta som noterats sedan 1990 och trenden visar tydligt att tätheterna av fisk har ökat i området sedan borttagandet av gallren 2004. Resultaten från individundersökningarna visade att mörtarna i Biotestsjön hade sämre kondition (angivet som Fultons index) än individer från referensområdet, vilket kan vara ett tecken på födobrist för mörten inne i anläggningen.

Vid den station som tidvis berörs av kylvattenplymen (Länsman) har tätheter och biomassor av bottenlevande djur inte varit så låga som vid provtagningen 2011 sedan
i början av 1980-talet, när provtagningarna inleddes, medan artantalen inte skilde sig från de senaste årens. I referensområdet har biomassorna på stationer inom motsvarande djupintervall och likartad sedimentstruktur minskat under de senaste sju åren. Den djupare stationen i Forsmark, som inte berörs av kylvattenplymen, och
motsvarande i referensområdet uppvisade likartade utvecklingar av bottenlevande djur.

Fågelundersökningarna visade att Biotestsjön och närliggande områden är viktiga rast- och övervintringsområden för sjöfågel. Flest observationer av de prioriterade arterna inom kontrollprogrammet återfanns i Biotestsjön samt i utsläpps- och intagsområdet
till kraftverket.

Authors/Creators:Adill, Anders and Landfors, Fredrik and Mo, Kerstin and Sevastik, Alf
Title:Biologisk recipientkontroll vid Forsmarks kärnkraftverk
Subtitle:årsrapport för 2011
Alternative abstract:
LanguageAbstract
English

This report describes surveys conducted in 2011 within the biological surveillance program of the Forsmark nuclear power plant, aiming to monitor the effects of cooling
water intake and discharge on fish, zoobenthos, and sea birds. In addition to the regular
surveillance program, a set of supplementary studies were conducted in order to provide more refined baseline data before a planned increase in cooling water usage.
Primary results of the studies are given in relation to previous years’ results.

Losses at the cooling water intake were dominated by stickleback (Gasterosteus aculeatus), as in previous years. The greatest abundances occurred in the fall and main
part of the sticklebacks was young individuals. Losses of herring (Clupea harengus membrans) were high in the autumn in comparison to previous years. Their low average weights indicated a predominance of young individuals, and hence, a
strong recruitment of herring in the Forsmark area in 2011. Losses of eel (Anguilla anguilla) were higher than in previous years. Their mean weights indicated that the
majority of the trapped individuals were silver eels.
The results of gill net surveys in the Biotest basin showed high catches both in the spring and autumn, dominated by perch (Perca fluviatilis) and roach (Rutilus rutilus).
Catches of northern pike (Esox lucius) were low, and the species was nearly absent.

The results indicated that spawning perch and roach are attracted to the Biotest basin during spring, probably due to the elevated temperature. Despite the large number
of potentially spawning individuals, catches of young-of-the-year perch in late summer were low. However, the incidence of young roach was higher than in many
previous years.

Surveys with fyke nets showed that the abundance of eel in the Biotest basin has decreased since 2004, when fish migrations in and out of the basin were made possible
by removing the grating that was previously positioned at its opening to the sea.

The size of the eels in the catches has increased since the 1990's. A large number of eels, 500000, were restocked into the Biotest basin in 1989.The results suggests that the restocked eels are still present in the area. They are probably also a large part of the eels that are trapped in the cooling water intake.

Smelt (Osmerus eperlanus) was observed for the first time since 2004 during the surveys with fyke nets and gill nets in the spring. The species may be attracted to the area of elevated water temperatures for spawning. However, its reproductive success in the Biotest basin is expected to be low, due to the strong temperature difference between water in the Biotest basin and the sea outside, which would probably have detrimental effects on the survival of larvae when they are washed out into the sea after hatching. It is possible that herring, which has a similar spawning habit as
smelt, is also attracted to the Biotest basin in spring.

During the surveys of fish larvae in the Forsmark archipelago, relatively high abundances of young-of-the-year perch were observed, in comparison to the very low abundances observed in previous years. The perches were larger than expected for the time of year, indicating that some of the individuals may originate from the Biotest
basin, where growth rates are faster due to the elevated temperature.

Overall, gill nets catches in the Biotest basin during fall were the highest recorded since 1990. The trend over time shows that catches of fish have increased in the
Biotest basin since 2004. The condition index of roaches from the Biotest basin was, however, poorer than for individuals from the reference area. This could indicate food deficiency for roach inside the basin, and potentially also for other benthivorous fish species.

After increasing abundance and biomass of benthic macrofauna in the 1980's and 1990's, biomasses remained high until 2010 at the station temporarily affected by cooling water (Länsman). Similar changes also appeared at stations with corresponding depth and sediments in the reference area, but differed during the seven last years
with decreasing biomasses. Sampling 2011 however showed extremely low abundance and biomass in the Forsmark area ( Länsman), whereas number of species were quite similar to recent years. The deeper station in the Forsmark area (Engelska Grundet), which not is affected directly by cooling water and corresponding station in the reference
area showed similar developments in benthic macrofauna.
The bird surveys showed that the Biotest basin and its adjacent areas are important resting and overwintering sites for birds. Most birds were observed in the actual
Biotest basin and in adjacent areas in the outlet.

Series Name/Journal:Aqua reports
Year of publishing :March 2012
Number:2012:7
Number of Pages:43
Place of Publication:Öregrund, Sverige
Publisher:Institutionen för akvatiska resurser, Sveriges lantbruksuniversitet
Associated Programs and Other Stakeholders:SLU - Environmental assessment > Programme Coastal and sea areas
ISBN for electronic version:978-91-576-9076-0
Language:Swedish
Publication Type:Report
Full Text Status:Public
Agris subject categories.:M Aquatic sciences and fisheries > M40 Aquatic ecology
Subjects:(A) Swedish standard research categories 2011 > 1 Natural sciences > 106 Biological Sciences (Medical to be 3 and Agricultural to be 4) > Ecology
(A) Swedish standard research categories 2011 > 4 Agricultural Sciences > 401 Agricultural, Forestry and Fisheries > Fish and Aquacultural Science
Keywords:Biologisk recipient kontroll, kärnkraft, provfiske
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-e-1486
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-e-1486
ID Code:10496
Department:(NL, NJ) > Department of Aquatic Resources
External funders:Forsmarks kraftgrupp
Deposited By: Ph.D. Ann-Britt Florin
Deposited On:10 Jun 2013 10:05
Metadata Last Modified:12 Dec 2014 08:50

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics

Downloads
Hits