Home About Browse Search
Svenska


Näringspåverkan av fiskodling i regleringsmagasin

Markensten, Hampus and Djodjic, Faruk and Fölster, Jens and Vrede, Tobias (2012). Näringspåverkan av fiskodling i regleringsmagasin. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Aquatic Sciences and Assessment, Sveriges lantbruksuniversitet. Rapport / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för vatten och miljö ; 2012:20
[Report]

[img] PDF
832kB

Abstract

Rapporten behandlar näringsämnesbelastning, särskilt fosfor, från fiskodling i regleringsmagasin. Syftet är att bidra med förslag på metod och riktlinjer för att fastställa referensförhållanden, påverkansklassning och kontrollprogram. Riktlinjer saknas för närvarande i stor utsträckning för hur ekologisk potential ska bedömas och för hur kontrollprogram ska utformas, och rapporten skall därför ses som ett första steg för att ta fram sådana riktlinjer. I en fallstudie jämförs olika modeller för simulering av näringsämnespåverkan i regleringsmagasin. Fosforbelastningen från Mjölkvattnets avrinningsområde simuleradesmed hjälp av en källfördelningsmodell, och tre olika kalibreringar för en massbalansmodell av Vollenweidertyp. Den största tolerabla näringsbelastningen med bibehållen god ekologisk potential för regleringsmagasinet beräknades med de fyra modellvarianterna. Beroende på val av modell och kalibrering hamnade odlingsutrymmet för fisk i regleringsmagasinet mellan 184 och 432 ton per år. Skillnaderna kan förklaras med att källfördelningsmodellen är kalibrerad efter de lokala förhållandena som råder i avrinningsområdet, vilket inte är fallet med Vollenweidermodellen. Kalibreringarna av Vollenweidermodellen är baserade på mätningar i sjöar som i mycketskiljer sig från det aktuella regleringsmagasinet och beskriver istället ett tillstånd ien typisk sjö för dessa kombinationer, snarare än just den aktuellasjön/regleringsmagasinet. Källfördelningsmodellen har bland annat fördelar i att kunna användas för att utvärdera effekten av punktkällor, till exempel fiskodlingar, på näringsbalansen i olika punkter i ett större sammanhängande avrinningsområde, samt att den med fördel kan användas för sjöar och regleringsmagasin som ännu inte uppnått jämvikt efter förändringar i belastning. De förslag på metod och definitioner som framförs i rapporten är:
* Maximal ekologisk potential för ett regleringsmagasin definieras som tillståndet för en opåverkad sjö av samma typ men med den rådande vattenståndsfluktuationen som regleringen medför.
* Referenstillståndet i ett regleringsmagasin definieras som tillståndet före etableringen av fiskodlingen, om magasinet i övrigt saknar källor för näringsämnesbelastning.
* I första hand skall mätningar före etableringen ligga till grund för uppskattningen av referensvärdet för totalfosfor (Tot-Pref), och i andra hand rekommenderas användande av bedömningsgrundernas modell baserat på bland annat vattnets nuvarande absorbans. Alternativt kan referensvärden för fosfor uppskattas med hjälp av en källfördelningsmodell.
* Gränsvärdet för god ekologisk potential i regleringsmagasin sätts till dubbla Tot-Pref i magasinet. För vatten med fosforhalter på enstaka μg l-1 föreslås ett gränsvärde på 5 μg P l-1.

Authors/Creators:Markensten, Hampus and Djodjic, Faruk and Fölster, Jens and Vrede, Tobias
Title:Näringspåverkan av fiskodling i regleringsmagasin
Alternative abstract:
LanguageAbstract
English

The report deals with nutrient load, especially phosphorous, from fish farms in dams. The aim is to give suggestions on methods and guidelines on how to determine
the reference conditions, classification of impact, and control programs. At present, guidelines are missing for how to evaluate ”ecological potential” and how
to design control programs. This report is a first step towards such guidelines.

In a case study, different models for simulating nutrient load and effects in dams are compared. The phosphorous load from the watershed of Mjölkvattnet were simulated using a source apportion model and three different calibrations
using a mass balance model of Vollenweider type. The highest tolerable nutrient load, were calculated using the four different model-setups.

Depending on choice of model and calibration, the highest acceptable fish production in the dam would range between 184 and 432 tons per year. The differences in model results can be explained by that the source apportion model is calibrated against local conditions, while the Vollenweider model is based on measurements in lakes that describes a condition for a typical lake with a set of characteristics,
rather than the lake or dam at study.

The source apportion model has the advantage that it can be used to evaluate the effect of point sources, for example fish farms, on the nutrient budget at different locations in a larger watershed. The source apportion model can also be used in lakes and dams that has not attained equilibrium after a change in nutrient loadings.

In the report the following is suggested about methods and definitions:
* Maximum ”ecological potential” for a dam is defined as the condition of a pristine lake of the same type but with the new water level fluctuation regime.

* The reference condition in a dam is defined as the condition before the establishment of the fish farm, given that the dam is free from other sources of nutrient
loading.

* Preferably, measurements made before the establishment of a fish farm should be used when deciding on a reference value for total phosphorous (Tot-Pref) in a dam. As a secondary solution the model used in the evaluation of the environmental criteria, partially based on water absorbance, can be used. As an alternative the reference value can be estimated from a source apportion model.

* The cut-off level for ”good ecological potential” in dams is defined as two times Tot-Pref of the dam. In the case of water with phosphorus levels of just a few μg l-1 it is suggested to use a cut-off level of 5 μg P l-1.

* Before and after the establishment of a fish farm, a sampling program is implemented that contains both frequent sampling and a yearly more comprehensive program containing extra parameters. The samples should be taken locally at the fish farm, in the whole dam, and at the outlet of the dam.

Series Name/Journal:Rapport / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för vatten och miljö
Year of publishing :2012
Number:2012:20
Number of Pages:36
Place of Publication:Uppsala
Publisher:Institutionen för vatten och miljö, Sveriges lantbruksuniversitet
Associated Programs and Other Stakeholders:SLU - Environmental assessment > Programme Lakes and watercourses
Language:Swedish
Publication Type:Report
Article category:Other scientific
Full Text Status:Public
Agris subject categories.:M Aquatic sciences and fisheries > M11 Fisheries production
M Aquatic sciences and fisheries > M40 Aquatic ecology
P Natural resources > P10 Water resources and management
Subjects:(A) Swedish standard research categories 2011 > 1 Natural sciences > 106 Biological Sciences (Medical to be 3 and Agricultural to be 4) > Other Biological Topics
Agrovoc terms:Fish farms, Dams, Phosphorus, Ecological control, Nutrient balance
Keywords:fiskodling, regleringsmagasin, controll program, näringsämnespåverkan, sjövatten, fosfor
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-e-1781
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-e-1781
ID Code:10622
Faculty:NL - Faculty of Natural Resources and Agricultural Sciences (until 2013)
Department:(NL, NJ) > Dept. of Aquatic Sciences and Assessment
Deposited By: SLUpub Connector
Deposited On:12 Feb 2014 13:04
Metadata Last Modified:26 Feb 2016 03:22

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics

Downloads
Hits