Home About Browse Search
Svenska


Fiskförluster i svenska kärnkraftverk

en sammanställning av kunskapsläget

Bryhn, Andreas (2012). Fiskförluster i svenska kärnkraftverk. Öregrund: (NL, NJ) > Department of Aquatic Resources, Sveriges lantbruksuniversitet. Aqua reports ; 2012:10
[Report]

[img] PDF (Aqua reports 2012:10)
3MB

Abstract

De tre aktiva kärnkraftverken i Sverige är Forsmarks kärnkraftverk (Uppsala län),Oskarshamns kärnkraftverk (Kalmar län) och Ringhals kärnkraftverk (Hallands län). Kärnkraftsverkens reaktorer kyls sammantaget av maximalt 415 m 3 kylvatten per sekund. Detta kylvatten tas från och återförs till närliggande kustekosystem. Ikärnkraftverkens silstationer, som rensar kylvattnet från oönskat material, fastnar betydande mängder fisk. Fiskförluster till följd av kärnkraftverkens kylning ochförlusternas påverkan på omgivande fiskbestånd har studerats kontinuerligt under de senaste årtiondena. Årliga rapporter om fiskbeståndens tillstånd publiceras för varje kärnkraftverk. Därtill har ytterligare uppdragsstudier gjorts. I denna rapport hartidigare kunskap om kraftverkens fiskförlusters påverkan på bestånden sammanställts och vissa nya analyser har utförts. Sammanställningen visar att:

- Barsebäcksverkets nedläggning år 2005 har inte förändrat den långsiktigt ökande trenden för fångst per ansträngning i närliggande vatten.

- Trender och trendförändringar hos fiskbestånd som helhet har inte i något fall kunnat härledas till förluster uppkomna i kärnkraftverkens silstationer, ävenom någon påverkan inte heller kan uteslutas.

- Uppskattningsvis mellan 32 och 310 ton vuxen fisk fastnar årligen i desvenska kärnkraftverkens silstationer.

- Denna fiskbiomassa är betydligt mindre än den förlust som orsakas avstorskarv, gråsäl, fritidsfiske eller kommersiellt fiske.

- Betydligt fler fiskägg, fisklarver och yngel än vuxen fisk påverkas avkylvattenintagen. Detta påverkar i sin tur rekryteringen till det vuxnabeståndet. Skadans storlek kan svårligen beräknas i absoluta tal utan ytterstosäkra antaganden. De beräkningar som hittills gjorts visar dock att förlustenär liten i förhållande till storleken hos berörda bestånd.

- I Ringhals kärnkraftverk finns en uppsamlingsbassäng inomhus samt enrörledning anslutna till silstationerna. Ål har visats ha särskilt högöverlevnadsgrad (86%) bland fiskarterna i Ringhalsverkets silstationer. Ommotsvarande konstruktion byggdes i Forsmark skulle fler än 1 000 ålarårligen kunna överleva en återpassage till Bottenhavet. Antalet ålar somskulle kunna överleva i Oskarshamnsverkets silstation har inte kunnatberäknas i denna rapport.

- Effekter på beståndsnivå är mest sannolika för lokala bestånd med litengeografisk utbredning i ett kraftverks omedelbara närhet.

- Förslag på sådana fiskpopulationer att studera närmare är rötsimpan samttorskens subpopulationer, båda i Ringhals kärnkraftverks närhet.

Authors/Creators:Bryhn, Andreas
Title:Fiskförluster i svenska kärnkraftverk
Subtitle:en sammanställning av kunskapsläget
Alternative abstract:
LanguageAbstract
English

The three active nuclear power plants in Sweden are Forsmark (Uppsala County), Oskarshamn (Kalmar County) and Ringhals (Halland County). The reactors of these plants are cooled by a maximum of 415 m 3 cooling water per second in total. This cooling water is taken from and is returned to adjacent coastal ecosystems. In the plants' sieving stations, which remove unwanted matter from the inflowing water, substantial amounts of fish are impinged. Fish loss from nuclear power and its effectson surrounding fish populations have been studied continuously during the past decades. Annual reports on the status of adjacent fish populations are published for each Swedish nuclear power plant. In addition, other assignment studies have beenmade. This report compiles earlier knowledge on fish loss effects on fish populations at nuclear power plants. In addition, some new analyses have been made. This compilation shows that:

- Shutting down the Barsebäck Nuclear Power Plant in 2005 has not changedthe increasing long-term trend in catch per unit effort in adjacent waters.

- Trends and trend changes in fish populations as a whole have not in any casebeen possible to trace from losses in sieving stations of the nuclear powerplants, although such effects cannot be excluded.

- Approximately 32-310 tonnes of adult fish are impinged annually in sieving stations of Swedish nuclear power plants.

- This fish biomass is considerably smaller than the loss caused by great cormorant, grey seal, leisure fishing or commercial fishing.

- Considerably more fish roe, larvae and fry than adult fish are affected by the cooling water intakes. This in turn affects recruitment to adult fish stocks.The size of this damage can hardly be calculated in absolute numbers withoututterly uncertain assumptions. However, calculations which have hitherto been made have shown that the loss is minor compared to the size of the stocks in question.

- At the Ringhals Power Plant there is an indoor pool and a large tube connecting sieving stations to the sea, allowing fish passage. Eel has turned out to have a particularly high survival rate (86%) compared to other fish species at the sieving stations of Ringhals. If a corresponding construction would be built at Forsmark, more than 1,000 eels could survive passage to the Bothnian Sea annually. The annual number of eels which could survive at the sieving station of the Oskarshamn plant has not been estimated in this report.

- Effects on the population level are most probable in local populations with asmall geographic distribution in the immediate vicinity of a power plant.

- Suggestions of such fish populations for further studies are the shorthorn sculpin and subpopulations of cod, all of which are in the vicinity of the Ringhals Nuclear Power Plant.

Series Name/Journal:Aqua reports
Year of publishing :2012
Number:2012:10
Number of Pages:32
Place of Publication:Öregrund
Publisher:Institutionen för akvatiska resurser, Sveriges lantbruksuniversitet
Associated Programs and Other Stakeholders:SLU - Environmental assessment > Programme Coastal and sea areas
ISBN for electronic version:978-91-576-9092-0
Language:Swedish
Additional Information:Se också: Bryhn, Andreas C (2012). Fiskförluster i svenska kärnkraftverk - En sammanställning av kunskapsläget. Elforsk rapport 12:50. Stockholm: Elforsk (http://www.elforsk.se/Rapporter/?rid=12_50_)
Publication Type:Report
Article category:Other scientific
Full Text Status:Public
Agris subject categories.:M Aquatic sciences and fisheries > M01 Fisheries and aquaculture - General aspects
M Aquatic sciences and fisheries > M40 Aquatic ecology
Subjects:(A) Swedish standard research categories 2011 > 1 Natural sciences > 105 Earth and Related Environmental Sciences > Environmental Sciences (social aspects to be 507)
(A) Swedish standard research categories 2011 > 1 Natural sciences > 106 Biological Sciences (Medical to be 3 and Agricultural to be 4) > Other Biological Topics
(A) Swedish standard research categories 2011 > 2 Engineering and Technology > 207 Environmental Engineering > Environmental Management
Keywords:kärnkraftverk, kustekosystem, fiskbestånd, fiskbiomassa
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-e-1536
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-e-1536
Alternative URL:http://www.elforsk.se/Rapporter/?rid=12_50_
ID Code:10626
Department:(NL, NJ) > Department of Aquatic Resources
Deposited By: SLUpub Connector
Deposited On:09 Jul 2013 13:25
Metadata Last Modified:02 Mar 2016 19:58

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics

Downloads
Hits