Home About Browse Search
Svenska


Effekter av en havsbaserad vindkraftpark på fördelningen av bottennära fisk

en studie vid Lillgrunds vindkraftpark i Öresund

Bergström, Lena and Sundqvist, Frida and Bergström, Ulf (2012). Effekter av en havsbaserad vindkraftpark på fördelningen av bottennära fisk. Stockholm, Sweden: (NL, NJ) > Department of Aquatic Resources, Sveriges lantbruksuniversitet. Rapport / Naturvårdsverket ; 6485
[Report]

[img] PDF
2MB

Official URL: http://www.naturvardsverket.se/Documents/publikati...

Abstract

Den här studien baserar sig på fältundersökningar utförda vid Lillgrund vindkraftpark i Öresund och syftar till att klargöra hur anläggningen kan ha påverkat förekomsten av bottennära fisk, det vill säga fisk som lever på eller nära havsbotten. Studien är framförallt fokuserad på effekter i närområdet för enskilda vindkraftverk. Hos flera av fiskarterna noterades en högre förekomst i närområdet för vindkraftverken i jämförelse med på längre avstånd. Effekten syntes från och med det första året av drift och var av likartad omfattning under samtliga tre studerade år. En aggregation nära vindkraftverken noterades hos tånglake, ål, torsk, stensnultra och rötsimpa. Effekten noterades inte hos oxsimpa och skrubbskädda, som också var relativt vanliga i provfisket. Hos strandkrabba noterades en förändrad fördelning, som var olika mellan år. Under de två första åren noterades en lägre förekomst av strandkrabba nära vindkraftverken men under det sista året noterades en aggregation. De observerade effekterna berodde sannolikt på en omfördelning av fisk inom vindkraftparksområdet, snarare än på en ökad produktivitet eller en ansamling av fisk från ett större område. Provfisken inom denna studie och inom kontrollprogrammet för Lillgrund vindkraftpark visar sammantaget att den totala mängden fisk inte ökade i vindkraftparken inom den studerade treårsperioden, och att mängden fisk i området inte heller var högre än före anläggningen, i relation till utvecklingen i referensområden. Mängden fisk hade dock inte heller minskat. Avståndsintervallet inom vilket en ökad förekomst av fisk kunde observeras skattades till mellan 0-50 och 0-160 meter från vindkraftverket, beroende på art. Hos vissa arter sågs därtill en minskad täthet av fisk på längre avstånd från kraftverken, vilket skulle kunna återspegla att fisken attraherades därifrån till närområdet för vindkraftverket. Vindkraftverkens fundament på Lillgrund är omgivna av erosionsskydd. Dessa strukturer erbjuder en omväxlande livsmiljö där det sannolikt finns goda möjligheter för fisk att söka skydd och hitta föda. Det relativt starka samband som noterades mellan mängden fisk och avstånd till vindkraftverk för ett flertal fiskarter antyder att vindkraftverken i första hand attraherar fisk, och att eventuella negativa effekter på fiskens förekomst, orsakad till exempel av elektromagnetiska fält eller yttre ljudmiljö, sannolikt har en i sammanhanget underordnad betydelse.

Authors/Creators:Bergström, Lena and Sundqvist, Frida and Bergström, Ulf
Title:Effekter av en havsbaserad vindkraftpark på fördelningen av bottennära fisk
Subtitle:en studie vid Lillgrunds vindkraftpark i Öresund
Alternative abstract:
LanguageAbstract
English

Field studies were conducted at the Lillgrund offshore wind farm in Öresund, Sweden, in order to investigate effects of the wind farm on the occurrence of benthic fish. The study was focused on distribution effects in the vicinity of the turbines. An increased abundance of fish near the turbines was observed in all three years of study (year 1-3 of operation). At species level, an aggregation effect was observed for eelpout (Zoarces viviparus), eel (Anguilla anguilla), cod (Gadus morhua), goldsinny wrasse (Ctenolabrus rupestris) and shorthorn sculpin (Myoxocephalus scorpius). A similar effect was not observed in longspined bullhead (Taurulus bubalis), flounder (Platichthys flesus) or black goby (Gobius niger), which were also relatively abundant. The observed distribution pattern of shore crab (Carcinus maenas) indicated avoidance of the turbines in the first two years, and an aggregation in the third year of study. The observations probably reflected a changed distribution pattern of fish within the wind farm area, rather than an increased productivity. No general increase in the abundance of benthic fish was observed in the wind farm area over the years of study. This is in accordance with results from the wind farm surveillance program, which was conducted in the wind farm area and two reference areas during the same time period, and also during three years prior to construction. However, the abundance of fish had not decreased either. The distance interval within which aggregation effects were observed was estimated to between 0-50 and 0-160 meters from the turbines, depending on species. Additionally, for some species, a decreased abundance of fish was observed at further distance from the turbines, further indicating a redistribution of fish from nearby areas. The aggregation of fish by the turbines was probably enhanced by the presence of scour protection, which provided a locally increased habitat complexity and thereby good conditions of prey availability and shelter. The results indicated that the main effect of wind turbines on fish was to attracting them (by a so called reef effect), and that potential deterring effects, due to for example electromagnetic fields and underwater noise, were of relatively less importance.

Series Name/Journal:Rapport / Naturvårdsverket
Year of publishing :2012
Number:6485
Number of Pages:37
Place of Publication:Stockholm, Sweden
Publisher:Naturvårdsverket
Associated Programs and Other Stakeholders:SLU - Environmental assessment > Programme Coastal and sea areas
ISBN for electronic version:978-91-620-6485-3
ISSN:0282-7298
Language:Swedish
Publication Type:Report
Article category:Other scientific
Full Text Status:Public
Agris subject categories.:M Aquatic sciences and fisheries > M40 Aquatic ecology
P Natural resources > P05 Energy resources management
P Natural resources > P10 Water resources and management
Subjects:(A) Swedish standard research categories 2011 > 1 Natural sciences > 106 Biological Sciences (Medical to be 3 and Agricultural to be 4) > Ecology
(A) Swedish standard research categories 2011 > 2 Engineering and Technology > 207 Environmental Engineering > Environmental Management
(A) Swedish standard research categories 2011 > 1 Natural sciences > 105 Earth and Related Environmental Sciences > Other Earth and Related Environmental Sciences
(A) Swedish standard research categories 2011 > 1 Natural sciences > 106 Biological Sciences (Medical to be 3 and Agricultural to be 4) > Zoology
Keywords:vindkraftsverk, havsbaserad vindkraftspark, bottennära fisk, marin miljö, Lillgrund, Öresund
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-e-1567
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-e-1567
Alternative URL:http://www.naturvardsverket.se/Om-Naturvardsverket/Publikationer/ISBN/6400/978-91-620-6485-3/
ID Code:10655
Department:(NL, NJ) > Department of Aquatic Resources
Deposited By: SLUpub Connector
Deposited On:12 Aug 2013 14:05
Metadata Last Modified:02 Dec 2014 11:02

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics

Downloads
Hits