Home About Browse Search
Svenska


Rörflen som foder till dikor under lågdräktighet

Arnesson, Annika and Salevid, Pernilla (2012). Rörflen som foder till dikor under lågdräktighet. Skara: (VH) > Dept. of Animal Environment and Health, Sveriges lantbruksuniversitet. Rapport (Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för husdjurens miljö och hälsa) ; 35
[Report]

[img] PDF
3MB

Abstract

Rörflen är en flerårig gröda som passar bra att odla på organogena jordar. Ur klimatsynpunkt är det en stor fördel med långliggande vallar eftersom det minskar metan- och lustgasutsläpp. Ett av de större problemen inom dikalvsproduktionen är att inte överutfodra dikorna under dräktigheten. Syftet med detta pilotprojekt var att undersöka om rörflen med sitt höga fiberinnehåll och låga energivärde samt relativt låga proteininnehåll skulle möjliggöra att korna kunde få äta sig mätta men ändå inte gå upp i hull.

I denna fältstudie som genomfördes på en dikogård utanför Falköping jämfördes två grupper av kor, där den ena gruppen utfodrades med rörflenshö och den andra gruppen utfodrades med gårdens ordinarie vall- och helsädesensilage. Studien pågick åtta veckor under kornas lågdräktighet. Korna vägdes och hullbedömdes före försöksstart och efter försökets avslut. Lantbrukaren vägde allt foder och tog prov för torrsubstans och näringsinnehåll. Kalvarna vägdes vid födsel och avvänjning.

Korna som fick rörflenshö åt i genomsnitt 8 kg ts medan kontrollgruppen åt 12 kg ts ensilage. Viktuppgången var 26 kg i rörflengruppen och 55 kg i kontrollgruppen. Rörflengruppen minskade i hull medan kontrollgruppen ökade i hull. Det visade sig att variationen i vikt och hullförändringar var större i rörflensgruppen än i kontrollgruppen.

Resultaten visade att rörflen går att använda som ett foder som kan reglera överutfodringen av dikor när detta är ett problem. Studien visar vikten av rätt utfodring under lågdräktigheten och vikten av att hänsyn tas till kons hull, ålder och ras. Ytterligare undersökningar behöver utföras under kontrollerade former för att kunna rekommendera rörflen som enda foder under lågdräktighet då flera frågetecken framkommit under denna fältstudie såsom fodrets smaklighet och smältbarhet, lång idisslingstid och hård träck, innehåll och tillgänglighet av mineraler samt eventuell påverkan på kalvarnas tillväxt.

Authors/Creators:Arnesson, Annika and Salevid, Pernilla
Title:Rörflen som foder till dikor under lågdräktighet
Alternative abstract:
LanguageAbstract
English

Reed canary grass is a perennial crop well suited to growing on organogenic soils. From a climate change perspective the longer a grass lay is left intact the better it is, due to lessened methane and nitrous oxide emissions. One of the bigger challenges for a cow calf operation is not to over feed the suckler cows during pregnancy. The aim of this pilot study was to investigate whether reed canary grass, with its low energy and protein content and high fibrous content, could allow the suckler cows to satisfy their hunger without gaining in condition.

In this field study, performed on a cow calf operation near Falköping, comparisons between two groups of cows have been made. One group was fed reed canary grass hay and the other group was fed the regular farm grass and whole crop silage. The study was performed during eight weeks of the low pregnancy period. The cows were weighed and body condition scored before the start and at the end of the study. The farmer weighed the feed rations and had the forage analysed for dry matter and nutritional value. The calves were weighed at birth and at weaning.

The group of cows fed reed canary grass hay consumed on average 8 kg dry matter whilst the control group consumed 12 kg dry matter silage. The weight gain was 26 kg in the reed canary grass hay group and 55 kg in the control group. The reed canary grass hay group lost body condition whilst the control group increased in body condition. The variation in weights and body condition scores was larger within the reed canary grass hay group than in the control group.

The results show that reed canary grass can be used as a fodder to regulate over feeding of suckler cows when this is a problem. The study highlights the importance of correct feed rations during low pregnancy and the importance of considering the body condition, age and breed when calculating the correct rations. Further investigation under controlled circumstances is needed in order to be able to recommend reed canary grass as the only fodder during low pregnancy. This pilot raised several questions about the palatability and digestibility of reed canary grass hay, long rumination times and hard faeces, mineral contents and possible influence on calf growth.

Series Name/Journal:Rapport (Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för husdjurens miljö och hälsa)
Year of publishing :2012
Number:35
Number of Pages:19
Place of Publication:Skara
Publisher:Institutionen för husdjurens miljö och hälsa, Sveriges lantbruksuniversitet
ISSN:1652-2885
Language:Swedish
Publication Type:Report
Article category:Other scientific
Full Text Status:Public
Agris subject categories.:L Animal production > L02 Animal feeding
Subjects:(A) Swedish standard research categories 2011 > 4 Agricultural Sciences > 401 Agricultural, Forestry and Fisheries > Agricultural Science
Keywords:dikor, rörflen, foder
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-e-1559
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-e-1559
ID Code:10658
Department:(VH) > Dept. of Animal Environment and Health
Deposited By: SLUpub Connector
Deposited On:13 Aug 2013 09:40
Metadata Last Modified:14 Feb 2016 11:33

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics

Downloads
Hits