Home About Browse Search
Svenska


Statistisk genomlysning av Jordbruksverkets växtskyddscentralers prognos- och varningsverksamhet

bilaga 10 till rapport 2012:10

Thierfelder, Tomas (2012). Statistisk genomlysning av Jordbruksverkets växtskyddscentralers prognos- och varningsverksamhet. Jönköping: (NL, NJ) > Dept. of Energy and Technology, Sveriges lantbruksuniversitet. Rapport / Jordbruksverket ; 2012:10
[Report]

[img] PDF
5MB

Official URL: http://webbutiken.jordbruksverket.se/sv/artiklar/r...

Abstract

Jordbruksverkets växtskyddscentraler driver programmet ”Prognos och varning” (PoV) där man erbjuder rådgivning angående bekämpning av skadegörare i svensk odling. I den del av PoVprogrammet som sysslar med insekts- och svampangrepp på spannmål har ett provtagningsprogram
samlat in stora mängder data sedan 1988. Av dessa data har föreliggande studie prioriterat nio olika skadegörare (bladfläckar, havrebladlus, ärtbladlus, sädesbladlus, sköldfläcksjuka, mjöldagg, trips, kronrost och brunrost – se tabell 1) som har studerats med avseende på den årsvisa skadeomfattningen på sju olika grödor (höstvete, havre, korn, vårvete, ärter, råg och rågvete – se tabell 1). Avsikten har dels varit att studera vilken effekt en rad olika odlingsfaktorer (grödans känslighet för svampangrepp,
odlingsklimat, nederbörd, såningsvecka, utsädesmängd, närvaro av pesticider, halmrester i odlingen, stråstyrka, jordart, kvävegivans storlek, förra årens gröda och plöjningsstatus – se tabell 3)har på skadeutfallet tvärs över samtliga utvalda kombinationer skadegörare/gröda, och dels att detaljstudera varje kombination för sig. Dessutom har effekten av olika tidsperioder för fältprovtagning
beaktats som en designfaktor bland odlingsfaktorerna (se tabell 2). Studiens ändamål har varit att retroperspektivt avgöra om provtagningsprogrammet kan effektiviseras m. a. p. valet av variabler och provtagningsperiod, dvs. huruvida man mäter i onödan och/eller om något saknas. Dessutom har
avsikten varit att spåra tids- och klimattrender som underlag för projektioner in i framtiden. Här kan t.ex. effekter av en eventuell klimatförändring analyseras.
Den analys som beskrivs ovan har genomförs på två olika sätt; dels studeras de enskilda odlingsfaktorernas effekt var för sig, och dels samtliga faktorers samtidiga (multipla) effekt. Resultaten visar att de flesta odlingsfaktorer, halmrester och stråstyrka undantaget, har en signifikant effekt på den årsvisa skadeomfattningen i det enskilda fallet (tabell 4), och att mängden utsäde per areaenhet, bruket av pesticider, halmrester i odlingen, stråstyrka, jordart samt andra och tredje årets förkultur saknar relevans i det multipla fallet (tabell 5). Nederbörd är den enskilt viktigaste regressorn om den årsvisa
skadeomfattningen betraktas tvärs över samtliga prioriterade kombinationer skadegörare/gröda, tätt följd av såningsvecka, odlingsklimat och plogningsstatus. Generellt bör fältprovtagningar påbörjas vid vegetationsperiodens början (dvs. vid den tidpunkt som hittills har praktiserats inom PoVprogrammet) och avslutas när den aktuella grödan har uppnått utvecklingsstadium 70 (tabell 6). För
årsvis analys av svampangrepp kan det räcka att bedöma skadeomfattningen en enda gång per odlingssäsong, och då vid den tidpunkt då grödan har nått utvecklingsstadium 70. Om den årsvisa rekommendationen följs så förloras naturligtvis information angående skadans inom-årsvariation.
Resultaten indikerar att information angående skadegörarnas övervintringsförhållanden saknas i PoV-databasen, information som är viktig om man önskar genomföra en mera detaljerad processtudie. Vidare visar studien att flera skadegörare opererar i starkt signifikanta tids- och klimattrender (se kapitlet ”Detaljerad resultatredovisning”), inte minst vad gäller de ekonomiskt viktigaste kombinationerna skadegörare/gröda.

Authors/Creators:Thierfelder, Tomas
Title:Statistisk genomlysning av Jordbruksverkets växtskyddscentralers prognos- och varningsverksamhet
Subtitle:bilaga 10 till rapport 2012:10
Series Name/Journal:Rapport / Jordbruksverket
Year of publishing :2012
Number:2012:10
Number of Pages:64
Place of Publication:Jönköping
Publisher:Jordbruksverket
Associated Programs and Other Stakeholders:SLU - Environmental assessment > Programme Agricultural landscape
ISSN:1102-3007
Language:Swedish
Publication Type:Report
Article category:Other scientific
Full Text Status:Public
Agris subject categories.:F Plant production > F40 Plant ecology
Subjects:(A) Swedish standard research categories 2011 > 4 Agricultural Sciences > 401 Agricultural, Forestry and Fisheries > Agricultural Science
Keywords:stråsädsodling, skadeangrepp, odlingsfaktorer, skadegörare, skadesslag, tidstrender, klimattrender, effektivisering, provtagnings programmet
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-e-1606
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-e-1606
Alternative URL:http://www2.jordbruksverket.se/webdav/files/SJV/trycksaker/Pdf_rapporter/ra12_10_Bil_10.pdf
ID Code:10729
Department:(NL, NJ) > Dept. of Energy and Technology
Deposited By: SLUpub Connector
Deposited On:26 Aug 2013 14:14
Metadata Last Modified:26 Feb 2016 06:29

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics

Downloads
Hits