Home About Browse Search
Svenska


Uncertainties and variations in the carbon footprint of livestock products

Röös, Elin and Nylinder, Josefine (2013). Uncertainties and variations in the carbon footprint of livestock products. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Energy and Technology, Sveriges lantbruksuniversitet. Rapport / Institutionen för energi och teknik, SLU ; 063
[Report]

[img] PDF
2MB

Abstract

Livestock production is a major contributor to anthropogenic climate change, being responsible for 18% of global greenhouse gas (GHG) emissions. In the quest to reduce emissions, the amount of GHG released during the production of livestock products is commonly quantified by calculating the carbon footprint (CF), which includes all GHG emitted during the life cycle of the product.
Quantification of the CF is challenging for several reasons. The majority of GHG emissions from agricultural systems arise from complex microbial processes that are difficult to fully understand and highly variable in time and space. Changes in carbon pools above and below ground can have huge impacts on GHG emissions from agricultural systems. The increasing demand for food, feed and biofuel on the global market is leading to deforestation and thus increased emissions of GHG. In addition, there is great diversity between livestock systems, e.g. in feeding strategies, animal growth and production, housing systems and manure handling.

This report describes uncertainties and variations in input data and models used to calculate the CF of livestock products. It discusses when uncertainty assessments are important and how uncertainty can be included in CF calculations.

Uncertainty in the CF of livestock products arises from: 1) uncertain input data; 2) the choice of model used for calculating emissions of e.g. N2O from soil, CH4 from enteric fermentation in ruminants, CO2 emissions or sequestration in soils and emissions as a result of land use change, as well as uncertainties in these models; and 3) uncertainty due to scenario choices in modelling the livestock system, e.g. how system boundaries are drawn and how allocation between co-products is handled. It is important to account for uncertainty when comparing different production systems where emissions arise from different sources. However, when similar production systems are compared, e.g. when they only differ in the amount of feed used, it is possible to draw solid conclusions without comprehensive uncertainty assessments. Uncertainty in input data and model parameters can be propagated through the CF model using stochastic simulation, which gives an uncertainty range for the resulting CF. Sensitivity analysis can be used to test how different modelling choices affect the results, thus providing a measure of their robustness. In a full sustainability assessment, it is important not to focus solely on the CF, but to include other environmental impact categories and social and economic aspects.

Authors/Creators:Röös, Elin and Nylinder, Josefine
Title:Uncertainties and variations in the carbon footprint of livestock products
Alternative abstract:
LanguageAbstract
Swedish

Animalieproduktion är en viktig bidragande orsak till de klimatförändringar som orsakas av människan och står för 18% av de globala växthusgasutsläppen. I arbetet med att minska utsläppen, kvantifieras ofta animalieprodukters klimatpåverkan genom att beräkna produktens klimatavtryck (‘carbon footprint’ på engelska), d.v.s. den totala mängden växthusgaser som släpps ut under produktens livscykel. Att beräkna klimatavtrycket är en utmaning av flera skäl. Merparten av växthusgasutsläppen från jordbrukssystem uppstår via komplexa mikrobiella processer som varierar mycket i tid och rum. Dessutom kan förändringar i kolbalansen ovan och under jord ha stor effekt på utsläppen av växthusgaser från jordbrukssystem. Den ökande efterfrågan av livsmedel, foder och biobränsle på den globala marknaden leder till skövling av skog och därmed ökade växthusgasutsläpp. Dessutom finns det stora skillnader mellan olika djurhållningssystem t.ex. i utfodringsstrategier, tillväxttakt och produktionsnivåer, inhysningssystem och gödselhantering.

Denna rapport beskriver osäkerheter och variationer i de indata och modeller som används för att beräkna klimatavtrycket av animalieprodukter. Det diskuteras när bedömningar av osäkerhet är viktiga och hur osäkerhet kan ingå i beräkningar av klimatavtryck.

Osäkerheten i klimatavtrycket av animalieprodukter uppstår vid 1) osäkra indata, 2) val av modeller som används för beräkning av utsläpp av t.ex. lustgas från mark, metan från matsmältning hos idisslare, koldioxidutsläpp och upptag i mark och till följd av förändrad markanvändning, samt osäkerheten i dessa modeller, och 3) osäkerhet som beror på val vid modellering av produktionssystemet, t.ex. hur systemgränserna sätts och hur fördelningen av utsläpp mellan olika biprodukter hanteras.

Det är viktigt att ta hänsyn till osäkerhet när man jämför olika produktionssystem där utsläppen uppstår från olika källor. Däremot när liknande produktionssystem jämförs t.ex. när de bara skiljer sig i mängden foder som använts är det möjligt att dra slutsatser utan omfattande osäkerhetsanalys. Osäkerhet i indata och parametrar kan fortplantas i klimatavtrycksmodeller med stokastiska simuleringstekniker, vilket ger ett osäkerhetsintervall för klimatavtrycket. Känslighetsanalys kan användas för att testa hur olika val av data och modeller påverkar resultatet och således ge ett mått på resultatets robusthet. I en fullständig hållbarhetsbedömning är det viktigt att inte enbart fokusera på klimatavtrycket utan också inkludera andra miljöeffekter så väl som sociala och ekonomiska aspekter.

Series Name/Journal:Rapport / Institutionen för energi och teknik, SLU
Year of publishing :2013
Number:063
Number of Pages:118
Place of Publication:Uppsala
Publisher:Institutionen för energi och teknik, Sveriges lantbruksuniversitet
ISSN:1654-9406
Language:English
Publication Type:Report
Article category:Other scientific
Full Text Status:Public
Agris subject categories.:P Natural resources > P05 Energy resources management
T Pollution > T01 Pollution
Subjects:(A) Swedish standard research categories 2011 > 1 Natural sciences > 105 Earth and Related Environmental Sciences > Climate Research
(A) Swedish standard research categories 2011 > 4 Agricultural Sciences > 401 Agricultural, Forestry and Fisheries > Agricultural Science
Agrovoc terms:livestock production, animal products, meat, milk, feed production, carbon dioxide, environmental impact, greenhouse gases, life cycle analysis, statistical uncertainty, models, sweden
Keywords:Carbon footprint, Livestock products, Meat, Climate change, Uncertainties, Variation, Uncertainty analysis
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-e-1608
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-e-1608
ID Code:10766
Faculty:NL - Faculty of Natural Resources and Agricultural Sciences (until 2013)
Department:(NL, NJ) > Dept. of Energy and Technology
External funders:Federation of Swedish farmers
Deposited By: Elin Röös
Deposited On:28 Aug 2013 13:15
Metadata Last Modified:08 Sep 2017 10:43

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics

Downloads
Hits