Home About Browse Search
Svenska


Slutrapport. Temaforskningsprogram Vilt och Skog 2010-2012

Ericsson, Göran and Edenius, Lars and Roberge, Jean-Michel and Månsson, Johan and Cromsigt, Joris and Singh, Navinder and Neumann, Wiebke (2013). Slutrapport. Temaforskningsprogram Vilt och Skog 2010-2012. Umeå: (S) > Dept. of Wildlife, Fish and Environmental Studies, Sveriges lantbruksuniversitet. Rapport / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för vilt, fisk och miljö ; 2013:3
[Report]

[img] PDF
3MB

Abstract

Liksom under föregående projektperiod har styrgruppen under 2010‐12 varit mycket engagerad och aktiv. För tema 1 ‐ Klövviltets fördelning och nyttjande av skogslandskapet ‐ har det inneburit ett fortsatt fokus på älg fram till 2012 då programmet startade förberedelserna för flerartsstudier. För tema 2 ‐ Skogsskötsel, foderproduktion och utnyttjande – har det medfört dels ett fortsatt fokus utvärdering av åtgärderna i Sveaskogs foderprojekt, dels ett tydligare arbete med fler studieområden och klövviltets nyttjande av miljön. För tema 3 ‐ Förbättrade instrument för övervakning av viltpopulationerna – har resurserna koncentrerats på studier av referenshägn. Utifrån rogrammets resurser, >3 Mkr per år, och den ambitiösa programplanen som styrgruppen tillsammans med forskarna
utarbetat, är det programledningens bedömning att vi mer än väl nått målen vad gäller relevant kunskap för sektorn och SLU, särskilt inom följande områden. Vi har…
* med flera studiepopulationer i södra, mellersta och norra Sverige studerat älgarnas
fördelning och nyttjande av skogslandskapet med hjälp av GPS;
* med tre studiepopulationer i södra Sverige studerat klövviltets fördelning och nyttjande av skogslandskapet med hjälp av inventeringar;
* dokumenterat nyttjandet ur ett flerartsperspektiv i tre områden i södra Sverige;
* utvärderat effekten på skog av direkt foderskapande åtgärder inklusive viltåkrar;
* i stor skala utvecklat och utvärderat metoder för uppföljning av klövviltets fördelning i landskapet och deras påverkan;
* etablerat och delvis utvärderat referenshägn som ett förbättrat instrument för bedömning av betespåverkan;
* i de två regeringsuppdragen till SLU om inventeringsmetoder för älg och utbildning
adaptiv förvaltning utarbetat faktablad, manualer och utbildningsmaterial, samt
deltagit i utbildning av länsstyrelser och skogsnäring
Vi bedömer att vi endast delvis nått målen för…
* några planerade foderskapande åtgärder. Vi bedömer att orsaken till detta är rent praktiska inom skogssektorn, vilka stått helt utanför vår kontroll. Det handlar dels om
att åtgärderna sattes in så sent (säsongen 2010‐2011 eller 2012 för frihuggning av ekar) att effekterna helt enkelt inte kunnat utvärderas (främst viltanpassad röjning),
dels att planerade åtgärder som plantering av salix inte alls blev av, dels att vissa åtgärder utfördes i mycket mindre omfattning än planerat;
* förbättrade instrument för övervakning av viltpopulationerna.

SLU:s och den skogsvetenskapliga fakultetens mål med temaforskningsprogram är att bygga ny kompetens. Under programperioden har SLU blivit den ledande miljön inom adaptiv klövviltförvaltning, rörelseekologi, vilt och foderskapande åtgärder samt inventeringsmetodik för betning och klövvilt. Programmet har tränat fyra postdoktorala
forskare varav två är docent på SLU idag. Vi har internationellt rekryterat två forskarassistenter som redan nu efter två år är under prövning för docentur vid SLU.
Programet har tränat 22 studenter, sammanfattat kunskapen i 17 rapporter, 22 examensarbeten (21 master, 1 kandidat), 15 faktablad, 7 bokkapitel, 6 manualer för adaptiv 4
älgförvaltning, 6 instruktioner om försöksdesign, >11 populärvetenskapliga artiklar och slutligen 51 vetenskapliga arbeten till refereegranskade tidskrifter. Därtill har vi medverkat i ett stort antal publika möten från Skåne i söder till Norrbotten i norr.

Authors/Creators:Ericsson, Göran and Edenius, Lars and Roberge, Jean-Michel and Månsson, Johan and Cromsigt, Joris and Singh, Navinder and Neumann, Wiebke
Title:Slutrapport. Temaforskningsprogram Vilt och Skog 2010-2012
Series Name/Journal:Rapport / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för vilt, fisk och miljö
Year of publishing :10 September 2013
Number:2013:3
Number of Pages:31
Place of Publication:Umeå
Publisher:Dept. of Wildlife, Fish, and Environmental Studies
Language:Swedish
Publication Type:Report
Article category:Other scientific
Full Text Status:Public
Agris subject categories.:K Forestry > K01 Forestry - General aspects
L Animal production > L20 Animal ecology
Subjects:(A) Swedish standard research categories 2011 > 1 Natural sciences > 106 Biological Sciences (Medical to be 3 and Agricultural to be 4) > Ecology
(A) Swedish standard research categories 2011 > 4 Agricultural Sciences > 401 Agricultural, Forestry and Fisheries > Forest Science
Keywords:skogsbruk, viltbruk, foder, betning, viltskador, röjning, avverkning, foderskapande åtgärder
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-e-1628
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-e-1628
ID Code:10788
Department:(S) > Dept. of Wildlife, Fish and Environmental Studies
Deposited By: Kristina Johansson
Deposited On:16 Sep 2013 10:19
Metadata Last Modified:11 Sep 2017 08:26

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics

Downloads
Hits