Home About Browse Search
Svenska


Tillförsel av barkaska till en blandskog i Medelpad – effekter på markkemi, florans sammansättning och stamtillväxt

Nilsson, Torbjörn and Nilsson, Åke and Larsson, Kjell (2004). Tillförsel av barkaska till en blandskog i Medelpad – effekter på markkemi, florans sammansättning och stamtillväxt. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Forest Soils (until 081001), Sveriges lantbruksuniversitet. Rapporter i skogsekologi och skoglig marklära ; 88
[Report]

[img] PDF
1MB

Official URL: http://www-sml.slu.se/sve/ref/rapton02.pdf

Abstract

Försommaren 1995 utlades två fältförsök utanför Gimåfors, 56 km VNV Sundsvall, på skogsmark tillhörande SCA Skog. Båda försöken ligger samlade inom ett litet område med 60-årig grandominerad barrblandskog på sandig-moig morän och består av totalt 14 försöks-ytor (30x30 m). Det ena försöket består av åtta försöksytor, varav fyra ytor behandlades i juni 1996 med 3 ton pelleterad barkaska per hektar. Barkaskan kom från Ortvikens pappersmassa-fabrik utanför Sundsvall och vid pelleteringen tillsattes 8-10 % tallolja. Det andra försöket består av sex försöksytor, varav fyra ytor behandlades i juli 1996 med granulerad barkaska+ rötslam i två olika doser; 3.3 respektive 10 ton per ha. Barkaskan kom i detta försök från Östrands pappersmassafabrik i Timrå, medan rötslammet kom från Fillans reningsverk i Sundsvall.

Syftet med försöken är att studera hur tillförsel av pelleterad barkaska och granulerad barkaska+rötslam påverkar markkemin, florans sammansättning och stamtillväxten. I försöket med pelleterad barkaska inventerades markvegetationen vid tre tillfällen; ett år före behandlingen, samt ett respektive fem år efter behandlingen. Markvegetationen inom försöket med granulerad barkaska+rötslam inventerades ett respektive fem år efter behandlingen. Tillväxtmätningar (brösthöjdsdiameter och trädhöjd) utfördes på alla ytor i samband med behandlingen och sex år senare. Markprovtagning utfördes sex år efter behandlingen och omfattade humuslagret och mineraljordsskiktet 0-5 cm under humuslagret. Jordproven analyserades på pH, elektrisk ledningsförmåga, humushalt, organiskt kol, samt totalkväve.

Sex år efter behandlingen återfanns på eller i humuslagret betydligt fler askpellets än granuler av barkaska+rötslam. Detta tyder på att askpelletsen var mer svårlösliga än granulerna. I försöket med pelleterad aska konstaterades också att fem-sex år efter behandlingen var effekterna på markkemi, florans sammansättning och stamtillväxt försumbara. En tendens till högre pH-värde i humuslagret på ytor behandlade med askpellets jämfört med kontrollytor kunde dock noteras.

Granulerna av barkaska+rötslam var relativt lättlösliga och tydliga effekter på vissa mark-kemiska parameterar kunde konstateras sex år efter behandlingen. Signifikanta ökningar av pH-värdet i humuslager och de översta 5 cm av mineraljorden, med en tydlig doseffekt, kunde således observeras. Klara tendenser till förhöjningar av den elektriska ledningsförmågan i humuslager och det översta mineraljordsskiktet kunde också noteras. Det fanns även tendenser till att volymvikt och kolhalt påverkats av den högsta givan. Några effekter av behandlingen på florans sammansättning eller stamtillväxt kunde dock ej observeras.

Authors/Creators:Nilsson, Torbjörn and Nilsson, Åke and Larsson, Kjell
Title:Tillförsel av barkaska till en blandskog i Medelpad – effekter på markkemi, florans sammansättning och stamtillväxt
Alternative abstract:
LanguageAbstract
English

In a 60-year-old mixed coniferous stand dominated by Norway spruce on a sandy-silty till, the effects on soil chemistry, field vegetation and stem growth of applying two different ash products were studied during 1995-2002. Eight field plots (30x30 m) were established in early summer 1995, 56 km VNV Sundsvall in Central Sweden on forest land belonging to SCA Skog. One year later, in June 1996, 3 tonnes of pelleted bark ash (A) from a pulp mill factory (Ortviken near Sundsvall) were applied per hectare on four of these plots. During the production of these ash pellets, 8-10 % of tall oil was added.The other four plots were control plots (K). In July 1996, six more plots were established, in connection to the other eight plots. Two of these new plots were control plots (C), the other four plots were treated with granules (AS) of bark ask (from the pulp mill at Östrand, north of Sundsvall) and sewage sludge from the sewage-treatment plant Fillan in Sundsvall. Two different doses of these granules were used; two plots received 300 kg per plot or 3.3 tonnes ha-1 (AS3) and two plots received 900 kg per plot or 10 tonnes ha-1 (AS9).

The field vegetation in treatment A and K was inventoried one year before treatment, and one and five years after treatment. In the other treatments (C, AS3 and AS9) the field vegetation was inventoried only one and five years after treatment. Growth measurements (diameter at breast height and height of the trees) were made in connection to the treatments in June-July 1996 and six years later in May 2002. Soil samplings (humus layer, 0-5 cm below humus layer) were performed six years after the treatments. The soil samples were analyzed on pH, electrical conductivity, organic matter, organic carbon and total nitrogen.

Six years after the treatments, considerable more ash pellets than ash granules were found on or in the humus layer. Apparently the ash granules disintegrated faster than the ash pellets. The effects on soil chemistry, six years after treatment, were also more apparent on plots treated with ash granules than on plots treated with ash pellets. The effects of ash pellets on soil chemistry, field vegetation and stem growth were insignificant, except a tendency of a higher pH in the humus layer.

Significantly higher pH values in the humus layer and the upper 5 cm of the mineral soil were observed six years after the AS treatment. An apparent dose effect on the pH values was also observed with this treatment. A clear tendency of raised electrical conductivities in the humus layer and the upper 5 cm of the mineral soil were also noticed. There were also tendencies that the AS9 treatment affected soil bulk density and organic carbon content. However, the occurrence of different vascular plants or the stem growth were not affected by the AS treatments.

Series Name/Journal:Rapporter i skogsekologi och skoglig marklära
Year of publishing :2004
Number:88
Number of Pages:48
Place of Publication:Uppsala
Publisher:Institutionen för skoglig marklära, Sveriges lantbruksuniversitet
ISSN:0348-3398
Language:Swedish
Publication Type:Report
Full Text Status:Public
Agris subject categories.:K Forestry > K10 Forestry production
P Natural resources > P33 Soil chemistry and physics
Subjects:(A) Swedish standard research categories 2011 > 4 Agricultural Sciences > 401 Agricultural, Forestry and Fisheries > Forest Science
(A) Swedish standard research categories 2011 > 4 Agricultural Sciences > 401 Agricultural, Forestry and Fisheries > Soil Science
Keywords:barkaska, rötslam, markkemi
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-e-1671
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-e-1671
ID Code:10853
Department:(NL, NJ) > Dept. of Forest Soils (until 081001)
External funders:Gunnar och Birgitta Nordins fond
Deposited By: Torbjörn Nilsson
Deposited On:25 Oct 2013 12:57
Metadata Last Modified:10 Feb 2016 12:06

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics

Downloads
Hits