Home About Browse Search
Svenska


Maskinkostnader i potatisodling

Hallefält, Fredrik and Nilsson, Johan (2006). Maskinkostnader i potatisodling. Alnarp: (LTJ, LTV) > Department of Landscape Management and Horticultural Technology (previously existing), Sveriges lantbruksuniversitet. Rapport (Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för landskaps- och trädgårdsteknik) ; 2006:7
[Report]

[img] PDF
345kB

Abstract

Maskinkostnaderna står för en stor del av jordbrukets totala kostnader och kostnaden för maskiner har ökat mer de senaste 30 åren än intäkten från produkterna. För att öka odlingens ekonomiska netto är det god idé att se över gårdens maskinsystem och maskinkostnader. Inom potatisproduktionen står maskinkostnaderna för en större del än inom växtodling i genomsnitt.
Syftet med denna rapport är att öka kunskapen om maskinkostnader, maskinsystem och maskinsamverkan för potatisproduktion, samt att lyfta fram verktyg för att kvantifiera de ekonomiska effekterna av olika alternativ. Första delen ger därför allmän teori om maskinkalkylering, medan andra delen ger tips om hur effektivisering och samverkan kan ske, samt metoder för att värdera olika maskinstrategier.
Grundläggande för maskinplanering är att skilja på fasta och rörliga kostnader. Fasta kostnader är oberoende av om och hur mycket en maskin används, medan den rörliga kostnaden ökar ju mer maskinen används. Därför påverkas de olika av olika förändringar i maskinanvändning. För att sänka de fasta kostnaderna per produktionsenhet krävs ökad produktion. För att sänka de rörliga kostnaderna behöver kapaciteten ökas. Kort sagt ska maskinerna användas på stor areal under kort tid för att minimera kostnaden.
Val av maskiner påverkar inte bara maskinkostnaden utan även arbetskostnad och läglighetskostnader. Därför bör alla dessa kostnader ingå i analys av maskinsystem för att kunna hitta den ekonomiskt optimala maskinparken. Läglighetskostnaderna är svåra att kvantifiera. En alternativ metod är att bedöma antalet tillgängliga timmar för odlingsåtgärden.
Fältens storlek, form och placering har stor betydelse för kapaciteten och därmed de rörliga kostnaderna. Potatisodlingens stora utsädes- och skördemängd ställer andra krav på fältets längd än för övriga grödor. Högre kostnader för insatsmedel ökar vikten av minimerad överlappning. Breda körspår kan öka kapaciteten och öka produktkvaliteten, samtidigt som investeringskostnader för radodlingshjul kan minskas.
Minskning av de fasta kostnaderna kan göras genom att öka arealunderlaget. Alternativ till att utöka den egna produktionen kan vara olika former av maskinsamverkan. Olika metoder för känslighetsanalys kan vara användbara verktyg för att bedöma hur olika strategier påverkar den egna ekonomin.
Slutligen ges tips på hur enskilda odlingsåtgärder kan effektiviseras för att ge sänkta maskinkostnader. Precisionsodling ger nya möjligheter att effektivisera användningen av insatsmedel, som därmed kan ge lägre rörliga kostnader. Näringstillförseln till potatis har också stor inverkan på produktkvaliteten, vilket gör att platsspecifik tillförsel av gödsel kan öka intäktssidan, speciellt för produkter där kvaliteten har stark påverkan på priset

Authors/Creators:Hallefält, Fredrik and Nilsson, Johan
Title:Maskinkostnader i potatisodling
Alternative abstract:
LanguageAbstract
English

Machinery costs are a significant part of the total costs on a farm and machinery costs have increased faster than the value from production the last 30 years. To increase the profit from plant production, it is a good idea to pay attention to the machinery system and machinery costs on the farm. For potato production, machinery costs is a bigger fraction of the total costs than in plant production in general.
The objective of this report is to enhance knowledge about machinery costs, machinery systems and co-operation of machinery in potato production. The report presents different methods to quantify the economical effects of different alternatives. The first part gives basics in calculation of machinery costs. The second part shows how to improve machine efficiency and how co-operation of machinery can be done. A method to evaluate different machinery strategies is presented.
Basic knowledge in calculation of machinery costs is to distinguish between fixed and running costs. Fixed costs are independent of if, and to what extent, a machine is used, whereas running costs increase the more hours or hectares the machine is used. Depending on if a cost is fixed or running, different changes in machinery use will affect the cost in different ways. To decrease a fixed cost, you need to increase production. To decrease a running cost, you need to improve capacity. In short, a machine should be used on as many hectares as possible, but for as short time as possible.
Choosing machinery influences not only machinery costs, but also costs for labor and timeliness costs. Thus, all of these costs have to be considered together to make the economically best machine selection. Timeliness costs are difficult to quantify. An alternative method is to estimate the available hours for each field operation.
Field size, shape and location are of main importance for capacity, hence also of importance for the running costs. The heavy amounts of seed and harvested products in potato production will make the optimal field length different from other crops. Higher input costs will raise the importance of minimizing overlap. Wide tracks for each tramline can increase capacity and improve product quality, and also decrease costs for crop row tires.
Increased production is the way to decrease fixed costs per produced unit. Alternatives to increase your own production are different forms of co-operation with other farmers. Different methods for sensitivity analysis can be useful tools to compare different strategies in machinery selection.
Finally, the report shows different ways to improve single field operations. Precision agriculture gives new possibilities for effective use of inputs, i.e. decrease the running costs. Nutrient supply to the potato crop is of great importance for product quality. Hence, site-specific fertilizing can increase profit, especially in crops where price is strongly influenced by quality.

Series Name/Journal:Rapport (Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för landskaps- och trädgårdsteknik)
Year of publishing :2006
Volume:2006:7
Number:2006:7
Place of Publication:Alnarp
Publisher:Institutionen för landskaps- och trädgårdsteknik,Swedish University of Agricultural Sciences
ISSN:1652-1552
Language:Swedish
Publication Type:Report
Article category:Other scientific
Full Text Status:Public
Agris subject categories.:E Economics, development, and rural sociology > E10 Agricultural economics and policies
N Machinery and buildings > N20 Agricultural machinery and equipment
Subjects:(A) Swedish standard research categories 2011 > 4 Agricultural Sciences > 401 Agricultural, Forestry and Fisheries > Agricultural Science
(A) Swedish standard research categories 2011 > 5 Social Sciences > 502 Economics and Business
(A) Swedish standard research categories 2011 > 5 Social Sciences
Agrovoc terms:potato flour, equipment , machinery cooperatives
Keywords:maskinkostnader , läglighetseffekt , potatis , potato, timeliness , machinery
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-e-1701
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-e-1701
ID Code:10877
Faculty:LTJ - Faculty of Landscape Planning, Horticulture and Agricultural Science (until 2013)
Department:(LTJ, LTV) > Department of Landscape Management and Horticultural Technology (previously existing)
Deposited By: SLUpub Connector
Deposited On:18 Nov 2014 11:58
Metadata Last Modified:14 Dec 2015 21:14

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics

Downloads
Hits