Home About Browse Search
Svenska


Strukturer och strategier för lönsam produktion och säker tillförsel av inhemskt nötkött

lärdomar från McDonald’s europeiska leverantörskedjor

Isgren, Ellinor and Hunter, Erik (2013). Strukturer och strategier för lönsam produktion och säker tillförsel av inhemskt nötkött. Alnarp: (LTJ, LTV) > Department of Work Science, Business Economics, and Environmental Psychology (until 2020), Sveriges lantbruksuniversitet. Landskap trädgård jordbruk : rapportserie ; 2013:24
[Report]

[img] PDF
1MB

Abstract

I den här rapporten presenteras resultatet från ett forskningsprojekt utfört vid Sveriges Lantbruksuniversitet i samarbete med McDonald’s Sverige, Sveriges Nötköttsproducenter och LRF. Syftet var att dra lärdomar från några av McDonald’s europeiska motsvarigheter och deras leverantörskedja, kring hur olika strukturer och strategier i kedjan kan hjälpa till att stimulera och stärka produktionen av inhemskt nötkött och därmed också säkra tillgången. Efter litteraturstudier intervjuades personer inom leverantörskedjan i Österrike, Irland och Storbritannien under våren 2013. Materialet kompletterades sedan med intervjuer med personer inom den svenska nötköttskedjan.

Rapportens resultatdel inleds med en översikt över nötköttsproduktion och -marknad i de fyra länderna. Skillnader och likheter diskuteras, och både i skillnaderna och i likheterna god potential till kunskapsöverföring mellan länderna – även om det måste göras med viss försiktighet.

När vi tittar närmre på de kedjor som kan sägas utgöra vår ”fallstudie” har vi identifierat ett antal faktorer som kan kunna ligga till grund för rekommendationer för svenska nötköttskedjor. En är hur man inom producentledet organiserar sig i form av olika typer av producentföreningar och -grupper. Vi uppmuntrar utvecklingen mot mer organisation av olika typer inom det svenska producentledet.

Vi såg också ett ökat fokus på samarbete mellan olika nivåer i kedjan, och flera exempel visas upp i rapporten, såsom gemensamma satsningar på kunskapsöverföring och utveckling av kvalitetssäkringssystem. Det råder en stor tilltro till att samarbete och god kommunikation genom hela kedjan är en nödvändig och framgångsrik strategi för nötköttssektorn.

Alla tre kedjor använder sig av de omfattande kvalitetssäkringssystem som utvecklats för inhemskt nötkött. Systemen har växt fram utifrån konsumenternas efterfrågan och krav, vilket kanske är den största anledningen till att de ses som en nödvändig och generellt positiv utveckling. Ett annorlunda utgångsläge i Sverige gör att vi ställer oss tveksamma till att försöka efterlikna dessa länder på den här punkten. I Österrikes kedja har man dock även utvecklat ett system specifikt för McDonald’s kedja. I utbyte för att uppfylla företagets krav får producenter en merbetalning per kg av slaktvikten. På så sätt vill man bidra på ett mer direkt sätt till den inhemska produktionen av en viss sorts nötkött.

I alla fyra länder är det köparna, såsom dagligvaruhandeln, som uppfattas ha makten i kedjan - vilket ses som problematiskt. Det här behöver angripas från två håll; dels behöver producenterna göra vad de kan för att skapa en bättre position genom till exempel organisation, och dessutom utnyttja sin befintliga förhandlingskraft bättre. Dels behöver köpare som månar om att kunna köpa inhemskt nötkött även i framtiden anamma mer långsiktiga strategier, där man tar hänsyn till vad som händer i hela kedjan och inte bara i transaktionen med den direkta leverantören.

Rapporten avslutas med våra slutsatser och rekommendationer som riktar sig mot producenter såväl som förädlingsledet och köpare, samt några mot sektorn som helhet.

Authors/Creators:Isgren, Ellinor and Hunter, Erik
Title:Strukturer och strategier för lönsam produktion och säker tillförsel av inhemskt nötkött
Subtitle:lärdomar från McDonald’s europeiska leverantörskedjor
Alternative abstract:
LanguageAbstract
English

This report presents the findings of a research project carried out at the Swedish University of Agricultural Sciences in collaboration with McDonald’s Sweden, Sveriges Nötköttsproducenter (Swedish organization of beef producers) and LRF (the farmers’ union). The purpose was to draw lessons from some of McDonald’s European counterparts and their supply chains, regarding how different structures and strategies in the chain can help stimulate and strengthen domestic beef production and thus also secure supply. After a literature review, actors within the Austrian, Irish and British supply chains were interviewed during spring of 2013. This material was then supplemented with interviews in the Swedish beef sector.

The results section starts with a review and comparison between beef production, markets and consumption in the four countries. it's concluded that there is good potential for knowledge transfer – even if it has to be done with care.

In the chains that make up our case study, we have identified a number of factors that can be used to produce recommendations for Swedish beef chains. One is how producers organize themselves in the chain through different forms of producer organizations and groups. We see potential in the development towards more organization of different kinds within the producer level.

We also saw an increasing importance of and focus on collaboration between different actors in the chain, such as collaborative knowledge transfer efforts and joint development of quality assurance systems. There is a great deal of faith in the strategic advantages and necessity of collaboration and good communication throughout the whole chain.

A central strategy in all of these chains is the use of quality assurance schemes. The systems have grown out of consumer demands, which probably is the biggest reason why the actors see them as a necessary and generally positive step. We are however hesitant regarding the applicability of this lesson in a Swedish context. In addition however, the Austrian chain has also developed their own scheme; M-Rind. In exchange for complying with the standards, producers receive a premium per kilogram of the carcass weight. It is a way for a buyer to contribute more directly to the domestic production of the kind of beef that they need.

In all four countries it is the large buyers that are perceived as the powerful actors in the chain, and this is often viewed as being problematic. On the one hand, producers need to improve their own position through better organization and becoming better negotiators. On the other hand, buyers with an interest in being able to buy domestic beef also in the future need to adopt more long term strategies that take into account what happens in the entire chain and not just in the transaction between them and their direct supplier.

At the end of the report we present our conclusions and recommendations, directed towards the different chain levels and the sector as a whole.

Series Name/Journal:Landskap trädgård jordbruk : rapportserie
Year of publishing :2013
Number:2013:24
Number of Pages:52
Place of Publication:Alnarp
Publisher:Institutionen för arbetsvetenskap, ekonomi och miljöpsykologi, Sveriges lantbruksuniversitet
ISBN for printed version:978-91-87117-55-8
ISBN for electronic version:978-91-87117-55-8
ISSN:1654-5427
Language:Swedish
Publication Type:Report
Full Text Status:Public
Agris subject categories.:E Economics, development, and rural sociology > E10 Agricultural economics and policies
E Economics, development, and rural sociology > E20 Organization, administration and management of agricultural enterprises or farms
Subjects:(A) Swedish standard research categories 2011 > 4 Agricultural Sciences > 405 Other Agricultural Sciences > Other Agricultural Sciences not elsewhere specified
(A) Swedish standard research categories 2011 > 5 Social Sciences > 502 Economics and Business > Business Administration
Keywords:nötkött, värdekedja, leverantörskedja, Europa, lönsamhet, samarbete, kommunikation
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-e-1702
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-e-1702
ID Code:10896
Department:(LTJ, LTV) > Department of Work Science, Business Economics, and Environmental Psychology (until 2020)
Deposited By: Ellinor Isgren
Deposited On:14 Nov 2013 10:15
Metadata Last Modified:22 Apr 2015 23:15

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics

Downloads
Hits