Home About Browse Search
Svenska


Teknisk utrustning och automatisering - en möjlig stressfaktor i lantbruket?

Lunner Kolstrup, Christina and Hörndahl, Torsten (2013). Teknisk utrustning och automatisering - en möjlig stressfaktor i lantbruket? Alnarp: (LTJ, LTV) > Department of Work Science, Business Economics, and Environmental Psychology (until 2020)
(LTJ, LTV) > Department of Biosystems and Technology (from 130101), Sveriges lantbruksuniversitet. Landskap trädgård jordbruk : rapportserie ; 2013:26
[Report]

[img] PDF
1MB

Abstract

Studiens syfte var att undersöka hur mycket lantbrukare och anställda använder avancerad teknisk utrustning och automatiserade system och hur de upplever att arbeta
med det i sitt dagliga arbete. Hypotesen var att även om man har en teknisk utrustning och automatiserade system, så är det inte nödvändigtvis lika med en bra arbetsmiljö,
ökad arbetseffektivitet och flexibilitet i det dagliga arbetet.

Studien omfattade två företag med växtodling varav en med mycket legokörning samt två gårdar med robotmjölkning i Skåne och Kalmar län. Tio personer intervjuades på de fyra gårdarna under perioden mars 2012 till juli 2013.

Generellt kretsade intervjuerna på både växtodlings- och mjölkgårdarna kring snarlika teman 1) Teknik och funktioner som användes och som ansågs vara både problematiska och utmanande 2) Svårigheter med de administrativa systemen 3) Vad göra med de stora mängder datainformation som tekniken genererar 4) Konsten och svårigheten att lära sig ny teknik 5) Tillgängligheten av utbildning och support 6)
Värdet av driftssäkerhet och problematiken kring driftslarm 7) Ett arbete i förändring.

Resultaten från intervjuerna visade att både växtodlings- och mjölkgårdarna hade en hög mekaniseringsgrad. Dock var inte maskiner, utrustning och administrativa system
så teknisk avancerade som förväntat och deltagarna använde inte alla tillgängliga funktioner fullt ut. Dock ansåg de intervjuade att man använde de funktioner man hade störst nytta av till nära 100%. Intervjuerna visade också att avancerat teknisk utrustning och automatiserade system både uppfattas som en möjlighet och en utmaning. Tekniken ger möjlighet för mer precision och effektivisering i det dagliga arbetet, den gör arbetet mindre fysiskt belastande och den ger mer utrymme för frihet och fritid.

Utmaningen består i att systemen och programmen inte är kompatibla och informationen från systemen kan vara svår att tolka. Dessutom kan tekniken vara komplicerad eller besvärlig att hantera. Tekniken kan också vara en mental påfrestning när den inte fungerar t.ex. vid ett driftsstopp. För de som arbetar med mjölkproduktion är det mest påfrestande med de nattliga larmen som ger störd
nattsömn samt att arbetsdagen inte har en tydlig avgränsning. Vid arbetet med växtodling kunde ingen tydlig stressfaktor identifieras men driftstopp stör alltid verksamheten särskilt om man inte har reservdelar eller inte kan komma i kontakt med servicetekniker.

Sammanfattningsvis så upplevde deltagarna i studien att teknisk avancerad utrustning och automatiserade system både hade sina positiva och negativa sidor. Deltagarna
kände sig inte stressade av tekniken och ansåg den som en nödvändighet i framtiden – men den skall vara funktionell, användarvänlig och driftssäker.

Authors/Creators:Lunner Kolstrup, Christina and Hörndahl, Torsten
Title:Teknisk utrustning och automatisering - en möjlig stressfaktor i lantbruket?
Alternative abstract:
LanguageAbstract
UNSPECIFIED

The project aimed to study how much farmers and workers use and how they experience working with advanced technology and automated systems in their daily work. The hypothesis was that even though you have advanced technology and
automated systems it is not necessarily equal to a good work environment, increased work efficiency and flexibility in the daily work.

The study comprised two farms with crop production and two farms with automatic milking in Skåne and Kalmar county. Ten people were interviewed on the four farms during the period from March 2012 to July 2013.

In general, the interviews at the crop production and dairy farms focused on similar themes 1) Technology and operations which were considered to be problematic and
challenging 2) Difficulties with the administrative systems 3) What to do with the large amounts of data information generated by the technology 4) The art and difficulty learning new technology 5) The availability of training and support 6) The value of operational safety and the problems of operational alarms 7) A work in change.

The interview results showed that both the crop production and dairy farms had a high degree of mechanization. However, the machines, equipment and administrative
systems were not as technically advanced as expected, and the participants did not use all the available operations. However, the interviewees considered that they used the
most beneficial operations close to 100%. The interviews also revealed that advanced technological equipment and automated systems are seen as both an opportunity and a
challenge. The technology allows for more accuracy and efficiency in daily work, it makes the work less physically strenuous and it gives more space for spare and leisure
time.

The challenge consists in not compatible systems and programs and the data from the systems can be difficult to interpret. In addition, the technology can be complex or
difficult to handle and operate. The technology can also be a mental strain when it is not working as expected. The nightly alarms causing disturbed sleep and a working day without an apparent ending were the most challenging for the dairy farmers and workers. No obvious mental strain was identified among the famers and workers at the crop farms. However, machine or computer breakdown always disturb the daily work especially if you are short of spare parts or cannot get in contact with the service center.

Summing up, the participants in the study believed that technological advanced equipment and automated systems had both positive and negative sides. The interviewed experienced no apparent mental strain caused by the technology and considered it as a necessity in the future - although the technique and automated systems must be functional, user friendly and reliable.

Series Name/Journal:Landskap trädgård jordbruk : rapportserie
Year of publishing :December 2013
Number:2013:26
Number of Pages:62
Place of Publication:Alnarp
Publisher:Fakulteten för landskapsplanering, trädgårds- och jordbruksvetenskap, Sveriges lantbruksuniversitet
ISBN for printed version:978-91-87117-57-2
ISBN for electronic version:978-91-87117-57-2
ISSN:1654-5427
Language:Swedish
Publication Type:Report
Full Text Status:Public
Agris subject categories.:N Machinery and buildings > N20 Agricultural machinery and equipment
Subjects:(A) Swedish standard research categories 2011 > 4 Agricultural Sciences > 405 Other Agricultural Sciences > Agricultural Occupational Health and Safety
Agrovoc terms:plant breeding, milk production, equipment, stress
Keywords:Växtodling, Mjölkproduktion, Teknisk utrustning, Automatisering, Stress
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-e-1735
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-e-1735
ID Code:10933
Department:(LTJ, LTV) > Department of Work Science, Business Economics, and Environmental Psychology (until 2020)
(LTJ, LTV) > Department of Biosystems and Technology (from 130101)
External funders:Royal Swedish Academy of Agriculture and Forestry
Deposited By: Christina Lunner Kolstrup
Deposited On:19 Dec 2013 15:40
Metadata Last Modified:03 Aug 2015 18:26

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics

Downloads
Hits