Home About Browse Search
Svenska


Odlingstester och proveniensförsök med douglasgran i södra Sverige

dokumentation av etablering och tidig utveckling för planteringar 2009 och 2010

Wallertz, Kristina and Frisk, Johan and Johansson, Ulf and Örlander, Göran (2013). Odlingstester och proveniensförsök med douglasgran i södra Sverige. Asa, Sverige: (S) > Unit for Field-based Forest Research, Sveriges lantbruksuniversitet. Rapport (Sveriges lantbruksuniversitet, Enheten för skoglig fältforskning) ; 6
[Report]

This is the latest version of this item.

[img] PDF (ESF-rapport 006)
1MB
[img] PDF (ESF-rapport 006 Bilaga 1)
27kB
[img] PDF (ESF-rapport 006 Bilaga 2)
960kB
[img] PDF (ESF-rapport 006 Bilaga 3)
978kB
[img] PDF (ESF-rapport 006 Bilaga 4)
976kB
[img] PDF (ESF-rapport 006 Bilaga 5)
24kB
[img] PDF (ESF-rapport 006 Bilaga 6)
1MB
[img] PDF (ESF-rapport 006 Bilaga 7)
10kB
[img] PDF (ESF-rapport 006 Bilaga 8)
1MB
[img] PDF (ESF-rapport 006 Bilaga 9)
2MB

Abstract

Klimatförändringar kommer sannolikt att påverka svenska skogar på många sätt. Vissa arter gynnas, kanske med ökad tillväxt, andra missgynnas med ökad risk för skador m.m. Förändringar i klimatet kan också ändra växtförhållanden till förmån för andra arter än våra inhemska trädslag, så att de skulle kunna växa bättre eller åtminstone lika bra som de inhemska i vissa områden. Douglasgranen (Pseudotsuga menziesii [Mirb.] Franco) skulle kunna vara ett sådant trädslag och med tanke på dess virkesegenskaper och avkastning vore detta av stort intresse. Douglasgranen har odlats i Sverige under de senaste hundra åren, men i mycket begränsad omfattning. Den kan växa bra i södra Sverige men under etableringsfasen kan den drabbas av skador såsom frost, frosttorka, viltbete och snytbaggeskador. I de flesta praktiska planteringar som tidigare gjorts i södra Sverige har provenienser från kustnära områden i norra USA eller från British Columbia i Kanada använts.

Den här rapporten beskriver arbetet med att genomföra en omfattande studie där provenienser från British Columbia har använts, både från kustområden och från inlandet. Här beskrivs hur anskaffningen av frömaterial gick till, hur plantorna odlades upp och hur de senare planterades ut på ett antal lokaler i södra Sverige, framför allt under åren 2009 och 2010. Rapporten beskriver också anvisningarna som gavs om hur anläggningen av försöksplanteringarna skulle gå till samt hur uppföljningen har genomförts och dokumenterats. I resultatdelen redovisas de preliminära resultaten efter 1,5 år i fält. När tre-års-mätningar är gjorda kommer detta att dokumenteras mer utförligt i en särskild rapport.

De preliminära resultaten för 2009 års planteringar (8 lokaler) som inventerades våren 2011, visade att inlandsprovenienser hade en högre överlevnad jämfört med kustnära. För de planteringar som gjordes 2010 (5 lokaler) var inte resultaten lika entydiga. Det fanns inga skillnader i genomsnittlig överlevnad mellan provenienserna och alla provenienser drabbades av en hög andel skador av frost, snytbagge och viltbetning. Variationen mellan lokaler var genomgående stor för båda planteringsåren. Resultaten efter 3 år blir därför intressanta och kommer förhoppningsvis att bidra med att ge en tydligare bild av överlevnad, tillväxt och etablering av douglasgran i södra Sverige. En viktig slutsats utifrån denna studie är också att vi behöver mer kunskap kring etablering av douglasgran i Sverige.

Authors/Creators:Wallertz, Kristina and Frisk, Johan and Johansson, Ulf and Örlander, Göran
Title:Odlingstester och proveniensförsök med douglasgran i södra Sverige
Subtitle:dokumentation av etablering och tidig utveckling för planteringar 2009 och 2010
Alternative abstract:
LanguageAbstract
English

Climate change is expected to affect Swedish forests significantly in the coming decades, inter alia by possibly increasing both growth rates and risks of damage to trees. It could also alter the growing conditions in favor of non-native tree species, enabling them to grow more rapidly, or at least as rapidly, as native species in some areas. One such species is Douglas fir (Pseudotsuga menziesii [Mirb.] Franco), which could potentially be of great interest due to its high wood quality and rapid growth rates under suitable conditions. Douglas fir has been planted in Sweden during the last century, usually using provenances from coastal areas of northern USA and British Colombia, Canada, but to a very limited extent. It can grow well in southern Sweden, but during the first years after planting it is prone to substantial damage by agents such as frost, winter desiccation, deer browsing and the pine weevil.

This report describes early results of a large study of plantations of provenances from both coastal and inland areas of British Columbia. It describes how the seeds were collected, how the seedlings were grown in the nursery and how they were planted at various sites in southern Sweden, mainly during the years 2009 and 2010. Instructions for planting and methods for inventories and documentation are also described. Preliminary results 18 months after planting are also presented. The results after three years will be described in more detail in a later report.

Preliminary results for plantations at eight sites established in 2009 and inventoried in the spring of 2011 showed that survival rates were higher for inland provenances than for provenances from coastal areas. The equivalent results for plantations established in 2010 were less clear, as no significant difference in survival rates between coastal and inland provenances were found. Furthermore, high proportions of seedlings of all provenances were damaged by frost, pine weevil or deer browsing, and there were large variations among sites across the planting years. The results three years after plantation will be very interesting and will hopefully provide a clearer understanding of survival, growth and establishment rates of Douglas fir in southern Sweden. Another important conclusion from the study is that we need more knowledge of optimal strategies to establish Douglas fir in southern Sweden.

Series Name/Journal:Rapport (Sveriges lantbruksuniversitet, Enheten för skoglig fältforskning)
Year of publishing :2013
Number:6
Number of Pages:18
Place of Publication:Asa, Sverige
Publisher:SLU, Enheten för skoglig fältforskning
Associated Programs and Other Stakeholders:SLU - Research Areas for the Future > Future Forests (until Jan 2017)
Language:Swedish
Publication Type:Report
Full Text Status:Public
Agris subject categories.:K Forestry > K10 Forestry production
Subjects:(A) Swedish standard research categories 2011 > 1 Natural sciences > 106 Biological Sciences (Medical to be 3 and Agricultural to be 4) > Ecology
Keywords:Douglasgran, klimatförändring, plantering, plantor, provenienser, Pseudotsuga menziesii (Mirb.) Franco, skador
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-e-1734
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-e-1734
ID Code:10935
Department:(S) > Unit for Field-based Forest Research
External funders:Future Forests and Södra skogsägarna / Södra Cell AB
Deposited By: Ola Langvall
Deposited On:19 Dec 2013 11:38
Metadata Last Modified:11 Feb 2016 11:15

Available Versions of this Item

  • Odlingstester och proveniensförsök med douglasgran i södra Sverige. (deposited 19 Dec 2013 11:38) [Currently Displayed]

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics

Downloads
Hits