Home About Browse Search
Svenska


Kalkyleringsmodeller i lantbruksföretag

Björklund, Thomas and Nilsson, Jerker (2014). Kalkyleringsmodeller i lantbruksföretag. Alnarp: (NL, NJ) > Dept. of Economics
Other, Sveriges lantbruksuniversitet. Landskapsarkitektur, trädgård, växtproduktionsvetenskap: rapportserie ; 2014:1
[Report]

[img] PDF
2MB

Abstract

Denna studie syftar till att kartlägga och förklara hur företagare gör kalkyler inför sina investeringsbeslut. Projektet utreder i vilken utsträckning användande av olika kalkyleringsmodeller förekommer samt om företagarna kan tillämpa de för de olika beslutssituationerna mest lämpliga kalkyleringsmodellerna. Med hjälp av sådan kunskap är det möjligt att hjälpa företagare till ökad kompetens om ekonomistyrning så att de kan fatta bättre beslut om prissättning och investeringar. Studien omfattar företagare inom "de gröna näringarna". Fokus ligger på lantbruksföretagare. Det empiriska materialet utgörs av spannmålsodlare. Lantbruksföretagare är en mera intressant målgrupp än andra flertalet andra kategorier av småföretagare i och med att lantbruk kännetecknas av stora fasta investeringar. På basis av en genomgång av beteendevetenskaplig litteratur redovisas förutsättningar och begränsningar för människors möjligheter att agera rationellt vid sitt beslutsfattande. Det empirska underlaget för studien består i sexton personliga intervjuer med spannmålsodlare, varav hälften i Skåne och hälften i Östergötland. Företagarna fick berätta om hur de resonerade, när de under de senaste åren investerade i maskinhallar, maskiner, fastigheter och grödor. En del av intervjupersonerna använde formella kalkyleringsmetoder, medan andra använde informella metoder, dvs intuition, magkänsla, erfarenheter och synpunkter från personer i den sociala omgivningen. De formella metoder som respondenterna använde var endast investeringskalkyler och bidragskalkyler. Då de valda kalkyleringsmetoderna ställs i relation till typ av investeringsbeslut, framkommer mönstret att fastighetsinvesteringar ofta bygger på investeringskalkyler, men det finns också lantbrukare som inte gör några beräkningar. Val av gröda görs ofta utifrån en bidragskalkyl, som är datorbaserad. Då det gäller byggande av en maskinhall eller inköp av en traktor, tröska eller annan maskin är bilden olikartad. Anmärkningsvärt många beslutsfattare använder inte alls någon kalkyl. Lantbrukare med en universitetsutbildning är mera benägna att göra kalkyler inför sina investeringsbeslut. Två av respondenterna är direktörer för mycket stora gårdar, som därför har en styrelse. Dessa två är förpliktade att genomföra kalkyler. Egenföretagarna beslutar mycket ofta om investeringar utan någon kalkyl utan de ser i hög grad till sin likviditet. Om de på sina konton har tillräckligt med pengar, kan de göra stora investeringar. De är ofta inte villiga att ta lån. Det finns vissa skillnader mellan gårdar av olika storlekar, men mönstret är inte helt klart. När dessa resultat tolkas i skenet av beteendevetenskaplig litteratur är det inte svårt att förstå företagarnas ibland till synes irrationella beteende. Deras undlåtenhet att göra kalkyler kan förklaras av att man som egenföretagare är inneboende riskovillig, eftersom företaget ekonomi och den personliga ekonomin är sammankopplade. Vidare är kalkyleringsarbetet resurskrävand i sig, vilket innebär att förtagarna kan mena att värdet av kalkyleringen är mindre än vad ett bättre investeringsbeslut vore värt. En övergripande slutsats är att undervisningen i ekonomistyrning måste inkludera inte endast olika kalkyleringsmetoder utan också frågor om hur kunskapen ska komma till användning.

Authors/Creators:Björklund, Thomas and Nilsson, Jerker
Title:Kalkyleringsmodeller i lantbruksföretag
Alternative abstract:
LanguageAbstract
English

This study aims at identifying and explaining how small entrepreneurs conduct cost-revenue analyses for their investment decisions. The project investigates to which extent entrepreneurs use different models and if they apply the most suitable models for various decision-making situations. With such knowledge, it is possible to help entrepreneurs to improve their skills in management control so that they can make better investment decisions. The study includes entrepreneurs within the "green industries". The focus is on agricultural entrepreneurs. The empirical material consists of crop producers. Agricultural entrepreneurs are more interesting than the most other categories of small businessmen as agriculture is characterized by large fixed investments. A review of behavioral theoretical literature provides a number of conditions for and restrictions on people's ability to act rationally in their decision-making. The empirical basis of the study consists of sixteen personal interviews with grain producers, equally distributed in the southern and the eastern part of Sweden. Entrepreneurs had to tell about how they reasoned, when they in recent years had invested in machinery halls, machinery, property, and crops. Some of the respondents used formal methods, while others used informal methods, i.e., intuition, gut feeling, experiences and advice from people in their social environment. The formal methods respondents used were only investment budgets and unit contribution analyses. As the chosen methods are related to type of investment decision, a pattern emerges; property investments are often based on investment budget, but there are also farmers who do not make any cost-revenue analyses at all for these large investments. The choice of crop is often made on the basis of a computer-based unit contribution analyses. In the case of the construction of a machinery hall or the purchase of a tractor, a combine harvester or other machinery, the picture is varying. Many decision makers do not make any analysis. Farmers with a university degree are more likely to conduct analyses for their investment decisions. Two of the respondents are managers of very large agricultural enterprises, which have a Board of Directors. These two are therefore obliged to make formal analyses. The self-employed farmers very often decide on investments without any analysis but they rather consider their liquidity. If they have enough money on their bank accounts, they may make large investments. They are most often not willing to take credits. There are some differences between farms of various sizes, but the pattern is not completely clear. When these results are interpreted in the light of behavioral theories, it is not difficult to understand the sometimes seemingly irrational behavior of business people. Their limited interest in conducting calculations can be explained by the fact that self-employed entrepreneurs are inherent risk unwilling, because the firms' finances and their personal economy are interconnected. Furthermore, the calculation work is resource demanding, which means that the value of the analytical work itself may be less than the value increase that better investment decisions would be worth for the entrepreneur. The overall conclusion is that the teaching of financial management must include not only different analyses methods, but also issues about how this knowledge should be used.

Series Name/Journal:Landskapsarkitektur, trädgård, växtproduktionsvetenskap: rapportserie
Year of publishing :2014
Number:2014:1
Number of Pages:50
Place of Publication:Alnarp
Publisher:Fakulteten för landskapsarkitektur, trädgårds- och växtproduktionsvetenskap, Sveriges lantbruksuniversitet
ISBN for printed version:987-91-87117-62-6
Language:Swedish
Additional Information:Jerker Nilsson tillhör Institutionen för ekonomi, SLU Uppsala, och Thomas Björklund tillhör SLU Holding AB, Alnarp
Publication Type:Report
Article category:Other scientific
Full Text Status:Public
Agris subject categories.:E Economics, development, and rural sociology > E20 Organization, administration and management of agricultural enterprises or farms
X Agricola extesions > X70 Economics and management
Subjects:(A) Swedish standard research categories 2011 > 5 Social Sciences > 502 Economics and Business > Business Administration
Agrovoc terms:economics, management, cost analysis, accounting, investment, enterprises
Keywords:Kalkylering, investering, lantbruksföretag
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-e-1789
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-e-1789
ID Code:11020
Faculty:LTV - Fakulteten för landskapsarkitektur, trädgårds- och växtproduktionsvetenskap
Department:(NL, NJ) > Dept. of Economics
Other
Deposited By: SLUpub Connector
Deposited On:21 Feb 2014 09:14
Metadata Last Modified:21 May 2015 20:24

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics

Downloads
Hits