Home About Browse Search
Svenska


Fördjupade studier av det maskinella drivningsarbetets humankvalitet åren kring 2010

efterskrift till Arbetsrapport 378/2012 vid SLU, inst. för skoglig resurshushållning ”Skogsarbetets rationalisering och humanisering 1900-2011 och framåt”

Ager, Bengt (2014). Fördjupade studier av det maskinella drivningsarbetets humankvalitet åren kring 2010. Umeå: (S) > Department of Forest Biomaterials and Technology (from 131204), Sveriges lantbruksuniversitet. Rapport från Institutionen för skogens biomaterial och teknologi ; 2014: 2
[Report]

[img] PDF
669kB

Abstract

I denna efterskrift till SLU Arbetsrapport 378/2012 ”Skogsarbetets rationalisering och humanisering 1900-2011 och framåt” sker en fördjupad granskning av de senaste årens förändring och nuläget i det maskinella drivningsarbetets humankvalitet. Granskningen bekräftar mina utsagor om de enskilda humankvaliteternas förändring som gäller dels försämringar i form av minskade personliga kontakter, ökad prestationspress, mindre variation i arbetet, mer raka tvåskift, längre arbetsresor, försämrad relativ lönenivå samt försämrad framförhållning i planeringen av drivningarna och dels förbättringar i form av bättre förarmiljö och höjd driftssäkerhet hos maskinerna.

Granskningen, med viss komplettering av empirin, har också gett möjligheter till nyansering och utvidgning av mina tolkningar. Analysen i denna efterskrift har riktats mera mot helheten i arbetet och två diagnosmodeller har skapats med syfte att nå ökad förståelse av humankvalitetens variation och därmed underlätta inriktningen av förbättringsåtgärder.

Den ena diagnosmodellen är en matris där man poängsätter fyra kritiska faktorer i organisationsmiljön – drivningsobjektens storlek och koncentration, arbetsresornas längd, skiftarbetets utformning och kontakten med produktionsledningen. Om organisationsmiljön för ett drivningslag får en låg totalpoäng är risken för vantrivsel och avhopp hos maskinförarna stor. Hög totalpoäng innebär stor sannolikhet för hög arbetsglädje i drivningslaget.

Den andra diagnosmodellen identifierar två varianter av ekonomisk situation i den typiska entreprenörverksamheten; som består av en (eller två) maskingrupp(er) (skördare + skotare) där entreprenören kör maskin på heltid.
Den ena varianten är en ond cirkel där entreprenören startade verksamheten med stora lån som ligger kvar på en hög nivå på grund av den svaga lönsamheten i verksamheten. Försöken att öka lönsamheten genom att pressa kostnaderna äts upp av kundernas återkommande sänkningar av kubikmeterpriset samtidigt med att man lägger på entreprenören nya uppgifter utan adekvat ersättning. Cirkeln blir lätt en ond spiral, men för den som inte orkar längre och vill lägga ned verksamheten blir lånenivån ett hinder. Den som försöker undvika lånefällan genom att avstå från förnyelse av maskinparken missar den produktivitetsökning som normalt följer med en ny maskin och får i stället arbeta hårdare och längre för att överleva.
Den andra varianten är en god cirkel där företaget har en god och stabil ekonomi som medger relativt täta byten av maskiner – med allt bättre prestationsförmåga, förarmiljö och driftssäkerhet - utan att företaget drar på sig stora lån. Företaget tar sig lättare igenom uppkommande problem, ofta beroende på att godcirkelföretaget lättare lockar till sig högpresterande personal.

Kopplar man ihop de båda diagnosmodellerna kan man lättare förstå den mycket stora spridningen i entreprenörernas och maskinförarnas inställning till det maskinella drivningsarbetet. Kombinationen av godcirkelföretag och god organisationsmiljö – som troligen ofta hänger samman – bäddar för mycket hög humankvalitet. De företag som rör sig i den onda cirkeln och erbjuds dåliga organisationsmiljöer hamnar lätt i en ond spiral som leder till vantrivsel, personalavhopp och utslagning. Det finns indikationer på att antalet onda cirklar och spiraler ökat bland drivningsentreprenörerna under de senaste två årens lågkonjunktur och att därmed hela drivningssektorn befinner sig i en ond spiral. I denna svacka förlorar sektorn resurser som det blir svårt att remobilisera när konjunkturen vänder.

Authors/Creators:Ager, Bengt
Title:Fördjupade studier av det maskinella drivningsarbetets humankvalitet åren kring 2010
Subtitle:efterskrift till Arbetsrapport 378/2012 vid SLU, inst. för skoglig resurshushållning ”Skogsarbetets rationalisering och humanisering 1900-2011 och framåt”
Alternative abstract:
LanguageAbstract
UNSPECIFIED

In this postscript to SLU Working Paper 378/2012 "Forest Work rationalization and humanization 1900-2011 onwards" I make a more detailed examination of the recent changes and the current state of the human qualities of work (= “work environment”) in mechanized logging. The survey confirms my earlier statements about the individual factors both the impairments such as reduced personal contacts, increased performance pressure, less variation in work, more straight two shifts, longer journeys to work, reduction of relative wage rates and impaired operational planning and the improvements in terms of better work place environment of the operators and higher reliability of the machines.

The survey, with some supplementation of empirical data, has also provided opportunities for gradation and extension of my interpretations. The extended analysis in this postscript has focused the complete work and two diagnostic models have been created with the aim to achieve better understanding of the variations of human qualities of work and thereby facilitate the choice of improvement measures.

One diagnostic model is a matrix in which scores are set to four critical factors in the organizational environment – the size and concentration of logging sites, the shift work schedule, length of commuting times and contacts with production leaders. If the organizational environment of a logging team ends up with a low total score the risk of dissatisfaction among the operators is high. High total score for organizational environment means high probability of high job satisfaction in the team. High point totals are generally found in the large forest companies' own logging teams.

The second diagnosis model identifies two variants of the economic situation of the typical contractor who runs one (or two) machine group (-s) (harvester + forwarder) and works full time as machine operator himself.
The first variant is a vicious circle in which the contractor started the business with large loans remaining at a high level because of the low profitability of the business. Attempts to increase profitability by squeezing costs are eaten up by the customers recurring reductions of the cubic meter price at the same time adding new tasks on the contractor without adequate compensation. The circle can easily become a vicious spiral, but those who intend to give up and want to close the business may be prohibited by the high loan level. Anyone who tries to avoid this loan trap by waiving the renewal of the fleet miss the raise of productivity that normally accompanies a new machine and will instead have to work harder and longer in order to survive.
The second variant is a virtuous circle in which the company has a strong and stable economy that allows for relatively frequent changes of equipment - with ever improving performance, work place environment and reliability - without the company incur large loans. The company easier solves emerging problems, partly due to its ability to attract high-performing operators.

Bringing together both diagnostic models one can more easily understand the very wide spread of the attitude towards work among contractors and machine operators. The combination of a virtuous circle contractor and good organizational environment - probably often linked - makes for high human quality of work. The contractor involved in the vicious circle and offered poor organizational environments may easily end up in a vicious spiral that leads to dissatisfaction with work in the whole team and, ultimately, collapse of the enterprise. There are indications that the number of vicious circles and spirals has risen among logging contractors in the past two years of general economic recession. The result may be loss of resources which become difficult to mobilize when the economy recovers.

Series Name/Journal:Rapport från Institutionen för skogens biomaterial och teknologi
Year of publishing :18 February 2014
Number:2014: 2
Number of Pages:93
Place of Publication:Umeå
Publisher:Institutionen för skogens biomaterial och teknologi, Sveriges lantbruksuniversitet
Language:Swedish
Publication Type:Report
Full Text Status:Public
Agris subject categories.:B Geography and history > B50 History
K Forestry > K10 Forestry production
Subjects:(A) Swedish standard research categories 2011 > 4 Agricultural Sciences > 401 Agricultural, Forestry and Fisheries > Wood Science
Agrovoc terms:forest management, forestry operations, forest workers, working conditions, human behaviour, history, development
Keywords:forestry, mechanized logging, work environment, job satisfaction, human quality of work, work organization
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-e-1805
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-e-1805
ID Code:11027
Faculty:S - Faculty of Forest Sciences
Department:(S) > Department of Forest Biomaterials and Technology (from 131204)
Deposited By: Ylva Jonsson
Deposited On:11 Mar 2014 15:12
Metadata Last Modified:08 Mar 2016 14:22

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics

Downloads
Hits