Home About Browse Search
Svenska


Fosforgödslingseffekt av olika restprodukter

Delin, Sofia and Nyberg, Anna and Sarajodin, Jarmohammad (2014). Fosforgödslingseffekt av olika restprodukter. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Soil and Environment
(S) > Dept. of Soil and Environment
, Sveriges lantbruksuniversitet. Rapport (Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för mark och miljö) ; 13
[Report]

[img] PDF
676kB

Abstract

Fosforgödslingseffekten av femton potentiella gödselmedel baserade på restprodukter testades dels i krukförsök och dels i inkuberingsförsök. Möjligheten att relatera fosforeffekten till extraherbart fosfor med olika extraktionsmedel testades också. I studien ingick bl.a. tre avloppsslam, tre sorters stallgödsel, två rötrester, tre askor samt kött- och benmjöl. I krukförsöket odlades rajgräs som klipptes efter 5 och 11 veckor för att mäta skörd och fosforupptag. Tre kontrolled med olika nivåer av mineralgödselfosfor fanns också med. Då fosfortillgängligheten är starkt beroende av pH, testades effekten i krukförsöken i både kalkad och okalkad jord för att särskilja effekter av tillförd fosfor från eventuella kalkningseffekter av restprodukten. Resultaten visade att skörd och fosforupptag hämmades av kalkning i denna studie. Kalkverkande restprodukter hade därför en sämre effekt. Produkter med litet organiskt innehåll, t.ex. askor och rötrester, hade en snabbare effekt än många av de andra produkterna med större organiskt innehåll såsom stallgödsel och slam. Dessa skillnader jämnade ut sig med tiden. Sammanlagd skörd och fosforupptag över 11 veckor var ganska lika för alla produkter och var i nivå med det led som fått halv dos med mineralgödselfosfor. P-AL talet i inkubationsförsöket ökade också ungefär hälften så mycket som med mineralgödsel. Men det fanns inget samband mellan vilka produkter som gav högst effekt på fosforskörd och högst P-AL. Det fanns däremot ett visst samband mellan extraherbart fosfor från gödseln och gödselns effekt på fosforskörd, framför allt vid den första klippningen. Bäst fungerade P-AL-extraktion. Citratextraktion gav missvisande värden på avloppsslam, men fungerade annars bra. Vattenextraktion innebar för låg extraktionsgrad i förhållande till vad som var växttillgängligt för flera produkter.

Authors/Creators:Delin, Sofia and Nyberg, Anna and Sarajodin, Jarmohammad
Title:Fosforgödslingseffekt av olika restprodukter
Alternative abstract:
LanguageAbstract
English

Phosphorus fertilizer effect of fifteen potential fertilizers based on residues was tested in a pot experiment and in an incubation. The possibility to relate phosphorus effect to extractable phosphorus with different extracting agents was also tested. Fertilizers included in the study were e.g. three types of sewage sludge, three kinds of livestock manure, two biogas residues, three ashes and meat and bone meal. In a pot experiment, ryegrass was grown which was cut after 5 and 11 weeks to measure the dry matter yield and the uptake of phosphorus. As phosphorus availability is strongly dependent on pH, the effect was tested in both limed and unlimed soil in order to distinguish the effects of added phosphorus and any liming effects of the residues. Results showed that yield and phosphorus uptake was reduced because of liming in this study. Residues with liming effect did therefore not perform well. Products with a low organic content, e.g. ash and biogas residues, had a faster impact than many of the other products with higher organic content such as manure and slurry. These differences leveled off over time. The total harvest and phosphorus uptake over two months were similar for all products and similar to a treatment receiving half as much phosphorus with mineral fertilizer. In the incubation, the P-AL value in soil increased about half as much as with mineral fertilizers. There was no connection between which products gave a maximum phosphorus effect on yield and a high P-AL value. When extracting phosphorus from the fertilizers, we found that there was a relationship between the extracted phosphorus and phosphorus effect in the first cut. P-AL extraction gave the best correlation. Citrate extraction gave misleading values for sewage sludge, but worked well if those were excluded. Water extraction gave to low extraction levels in comparison to the plant available phosphorus for several of the products.

Series Name/Journal:Rapport (Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för mark och miljö)
Year of publishing :March 2014
Number:13
Number of Pages:13
Place of Publication:Uppsala
Publisher:Institutionen för mark och miljö, Sveriges lantbruksunversitet
ISBN for electronic version:978-91-576-9205-4
Language:Swedish
Publication Type:Report
Full Text Status:Public
Agris subject categories.:F Plant production > F04 Fertilizing
Subjects:(A) Swedish standard research categories 2011 > 4 Agricultural Sciences > 401 Agricultural, Forestry and Fisheries > Agricultural Science
Agrovoc terms:phosphorus, fertilizers, fertilizer application, sewage sludge, ashes, liming, residues
Keywords:fosfor, gödsel, avloppsslam, aska, kalk, P-AL, phosphorus, fertilizer, sewage sludge, ash, lime
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-e-1815
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-e-1815
ID Code:11052
Faculty:NJ - Fakulteten för naturresurser och jordbruksvetenskap
Department:(NL, NJ) > Dept. of Soil and Environment
(S) > Dept. of Soil and Environment
Deposited By: Anna Nyberg
Deposited On:19 Mar 2014 13:58
Metadata Last Modified:04 Aug 2015 01:06

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics

Downloads
Hits