Home About Browse Search
Svenska


Alternativa skötselmetoder för ängs- och betesmarker och användning av skördat växtmaterial

Carlsson, Georg and Svensson, Sven-Erik and Emanuelsson, Urban (2014). Alternativa skötselmetoder för ängs- och betesmarker och användning av skördat växtmaterial. Alnarp: (LTJ, LTV) > Department of Biosystems and Technology (from 130101)
(NL, NJ) > Swedish Biodiversity Centre, Sveriges lantbruksuniversitet. Landskapsarkitektur, trädgård, växtproduktionsvetenskap: rapportserie ; 2014:11
[Report]

[img] PDF
6MB

Abstract

Ängs- och betesmarker utgör unika livsmiljöer och är mycket värdefulla för den biologiska mångfalden. I dagsläget är utmaningarna stora i Sverige för att kunna hävda ängs- och betesmarkerna med hög kvalitet, till stor del beroende på det minskande antalet betesdjur och minskat behov av fodermarker.

Denna rapport sammanställer aktuell kunskap kring möjliga nya skötselmetoder för våra ängs- och betesmarker samt hur skördat material kan användas som en resurs i samhället. Sammanställningen bygger på vetenskaplig och populärvetenskaplig litteratur, författarnas erfarenheter inom området, samt information om pågående teknikutveckling och praktisk tillämpning.

Utmaningarna för att utveckla hävden av ängs- och betesmarker består i huvudsak i att hitta rationella system, dels för hantering av betesdjur och dels för effektiv insamling och användning av biomassa.

Vi har identifierat följande skötselmetoder och användningsområden som särskilt intressanta för vidare analyser:
1. Flexibel hävd genom till exempel extensivt bete, varierad hävd genom olika skötselmetoder olika år (hävdföljd), kombination av olika metoder genom till exempel maskinell skörd och bränning eller slåtter i kombination med bete.
2. Maskinanpassad hävd av skogsbeten och lövängar – kombinationen av ängsväxter och träd för såväl biologisk mångfald som kolinlagring och produktion av biomassa (både gräs och träd).
3. Småskalig och situationsanpassad teknik – slåtter och borttransport av biomassa från små och hinderrika fält genom en kombination av motormanuella och rationella lösningar. Detta kräver viss metodutveckling och logistik lämpad för avslagning, uppsamling och transport.
4. Samordning och utveckling av avsättning för biomassan för bioenergiändamål. Användning av ängsbiomassa som biogassubstrat har särskilt stor miljönytta och möjliggör effektivt resursutnyttjande genom att man både utvinner energi och en växtnäringsrik rötrest (biogödsel) samtidigt som markerna hävdas.

Flera nya studier visar på små eller inga skillnader när slåtter genomförs med skärande eller klippande redskap (lie och knivslåtterbalk) jämfört med roterande redskap (rotorslåttermaskiner med vassa knivar eller röjsnöre). Denna kunskap öppnar upp för maskinell skötsel av slåtterängar som annars hotas av utebliven hävd.

Authors/Creators:Carlsson, Georg and Svensson, Sven-Erik and Emanuelsson, Urban
Title:Alternativa skötselmetoder för ängs- och betesmarker och användning av skördat växtmaterial
Alternative abstract:
LanguageAbstract
English

Meadows and pastures – semi-natural grasslands – provide unique habitats and are extremely valuable for biological diversity. It is currently very challenging to maintain meadows and pastures of high quality in Sweden, mainly owing to the decreasing number of grazing animals and the decreasing demand of grasslands for animal feed production.

This report summarises existing information on potential new management methods for Swedish meadow and pasture land and how harvested material can be used as a resource in society. The report is based on data obtained from scientific and popular literature, the authors’ experiences within the area and information originating from ongoing technological development work and practical applications.

The challenges for conserving Swedish meadows and pastures consist mainly of identifying rational practices for managing grazing animals and for efficient collection and use of biomass.

We identified the following management methods and areas of application as being particularly interesting for further analysis:
1. Flexible systems such as extensive grazing varied systems with different management methods in different years (rotation pattern), a combination of different methods such as machine cutting and burning, or mowing in combination with grazing.
2. Machine-friendly management of silvopasture and tree-meadow agroforestry systems – a combination of meadow vegetation and trees for biological diversity, carbon sequestration and production of biomass (both meadow and tree biomass).
3. Small-scale, case-specific technology – mowing and removal of biomass from small and irregular fields through a combination of motorised manual and rational solutions. This will require development of methods for cutting, collection and transport.
4. Coordination and development of systems for using meadow biomass for energy production. Use of meadow biomass as a biogas substrate provides particularly great environmental advantages and permits efficient use of resources by supplying energy and a nutrient-rich residue (biodigestate) while maintaining traditional meadows.

A number of new studies show little or no differences when mowing is carried out with slicing or clipping implements (scythe and blade mowing machines) compared with rotating implements (rotary flail machines or strimmers). This finding opens up for mechanical management of meadows that would otherwise risk being abandoned.

Series Name/Journal:Landskapsarkitektur, trädgård, växtproduktionsvetenskap: rapportserie
Year of publishing :2014
Number:2014:11
Number of Pages:65
Place of Publication:Alnarp
Publisher:Fakulteten för landskapsarkitektur, trädgårds- och växtproduktionsvetenskap, Sveriges lantbruksuniveritet
Associated Programs and Other Stakeholders:SLU/LTJ - Partnership Alnarp
SLU - Environmental assessment > Programme Agricultural landscape
SLU - Environmental assessment > Programme Biodiversity
SLU - Environmental assessment > Programme Climate
SLU - Environmental assessment > Programme Eutrophication
Z - SLU - Library > Odla mera
ISBN for printed version:978-91-87117-72-5
Language:Swedish
Publication Type:Report
Article category:Other scientific
Full Text Status:Public
Agris subject categories.:P Natural resources > P01 Nature conservation and land resources
P Natural resources > P06 Renewable energy resources
Subjects:(A) Swedish standard research categories 2011 > 1 Natural sciences > 106 Biological Sciences (Medical to be 3 and Agricultural to be 4) > Ecology
(A) Swedish standard research categories 2011 > 2 Engineering and Technology > 207 Environmental Engineering > Environmental Management
(A) Swedish standard research categories 2011 > 4 Agricultural Sciences > 401 Agricultural, Forestry and Fisheries > Agricultural Science
(A) Swedish standard research categories 2011 > 4 Agricultural Sciences > 401 Agricultural, Forestry and Fisheries > Landscape Architecture
(A) Swedish standard research categories 2011 > 4 Agricultural Sciences > 405 Other Agricultural Sciences > Renewable Bioenergy Research
(A) Swedish standard research categories 2011 > 4 Agricultural Sciences > 405 Other Agricultural Sciences > Environmental Sciences related to Agriculture and Land-use
Agrovoc terms:grasslands, nature conservation, biodiversity, environmental impact, harvesting, methods
Keywords:Bete, Biologisk mångfald, Biomassa, Energi, Extensiv hävd, Miljöpåverkan, Skördeteknik, Slåtter
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-e-1836
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-e-1836
ID Code:11094
Faculty:LTV - Fakulteten för landskapsarkitektur, trädgårds- och växtproduktionsvetenskap
NJ - Fakulteten för naturresurser och jordbruksvetenskap
Department:(LTJ, LTV) > Department of Biosystems and Technology (from 130101)
(NL, NJ) > Swedish Biodiversity Centre
External funders:Jordbruksverket / Swedish Board of Agriculture
Deposited By: Georg Carlsson
Deposited On:31 Mar 2014 12:03
Metadata Last Modified:08 Sep 2017 08:59

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics

Downloads
Hits