Home About Browse Search
Svenska


Vall som biogassubstrat

utvärdering av skördesystemets och odlingsintensitetens påverkan på biogasutbytet

Prade, Thomas and Svensson, Sven-Erik and Kreuger, Emma and Mattsson, Jan Erik and Carlsson, Georg and Englund, Jan-Eric (2014). Vall som biogassubstrat. Alnarp: (LTJ, LTV) > Department of Biosystems and Technology (from 130101), Sveriges lantbruksuniversitet. Landskapsarkitektur, trädgård, växtproduktionsvetenskap: rapportserie ; 2014:8
[Report]

[img] PDF
9MB

Abstract

I ett fältförsök på marginalmark odlades och skördades olika vallblandningar som biogassubstrat. Syftet med studien var att (a) undersöka biomassa- och metanavkastningen för de olika vallblandningarna och (b) analysera spridningen av metanpotentialbestämningarnas resultat för att undersöka möjligheter till minskning av analyskostnaderna genom annan provtagnings- och provberedningsstrategi. En gödslad kommersiell vall gav med 8,1 ton ts/ha den högsta biomassaavkastningen vid två skördar per år. Vid bara en skörd per år var det den gödslade kommersiella vallen och den befintliga vegetationen som gav högst biomassaavkastning. Metanpotentialsskillnaderna mellan vallblandningarna var ganska små vid samma skördetidpunkt. Däremot ökar den specifika metanpotentialen (liter metan per kg VS) med två skördar per år. Beräkningarna visade att antalet analyser för metanpotentialbestämningen kan reduceras betydligt när samlingsprover används i analyserna. På detta sätt minskar man variationen inom leden, vilket bidrar till att skillnader mellan olika behandlingar enklare kan upptäckas.

Authors/Creators:Prade, Thomas and Svensson, Sven-Erik and Kreuger, Emma and Mattsson, Jan Erik and Carlsson, Georg and Englund, Jan-Eric
Title:Vall som biogassubstrat
Subtitle:utvärdering av skördesystemets och odlingsintensitetens påverkan på biogasutbytet
Alternative abstract:
LanguageAbstract
English

In a field trial on marginal land different ley crop blends were cultivated and harvested as biogas substrate. The objectives of this study were (a) to determine the biomass and methane yield for the different ley crop blends and (b) to analyze the variation of the methane potential determination results in order to investigate possibilities to decrease the analysis costs by an alternative sampling and sample handling strategy. A fertilized commercial ley crop bled yielded with 8.1 t DM/ha the highest biomass yield when harvested twice a year. When only harvested once a year, the fertilized commercial ley crop blend and the original vegetation resulted in the highest biomass yields. Differences in methane potential between ley crop blends were minor at the same harvest dates. However, the specific methane potential (liters methane per kg VS) increased when crops were harvested twice a year. Calculations showed that the number of analyses for methane potential determination can be reduced significantly when collective samples are used for analysis. This way, the variation within the treatment can be decreased which aids the discovery of significant differences between treatments.

Series Name/Journal:Landskapsarkitektur, trädgård, växtproduktionsvetenskap: rapportserie
Year of publishing :April 2014
Number: 2014:8
Number of Pages:26
Place of Publication:Alnarp
Publisher:Fakulteten för landskapsarkitektur, trädgårds- och växtproduktionsvetenskap, Sveriges lantbruksuniversitet
Associated Programs and Other Stakeholders:SLU/LTJ - Partnership Alnarp
Z - SLU - Library > Odla mera
ISBN for printed version:978-91-87117-69-5
Language:Swedish
Publication Type:Report
Article category:Other scientific
Full Text Status:Public
Agris subject categories.:P Natural resources > P05 Energy resources management
P Natural resources > P06 Renewable energy resources
Subjects:(A) Swedish standard research categories 2011 > 4 Agricultural Sciences > 405 Other Agricultural Sciences > Renewable Bioenergy Research
(A) Swedish standard research categories 2011 > 4 Agricultural Sciences > 405 Other Agricultural Sciences > Environmental Sciences related to Agriculture and Land-use
Agrovoc terms:leys, yields, fuel crops, harvesting, biogas, evaluation, statistical methods, sweden
Keywords:vall, biomassaavkastning, energiavkastning, biogas, provtagningsstrategi, statistisk analys
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-e-1855
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-e-1855
ID Code:11122
Faculty:LTV - Fakulteten för landskapsarkitektur, trädgårds- och växtproduktionsvetenskap
Department:(LTJ, LTV) > Department of Biosystems and Technology (from 130101)
Deposited By: Thomas Prade
Deposited On:11 Apr 2014 11:54
Metadata Last Modified:08 Sep 2017 08:51

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics

Downloads
Hits