Home About Browse Search
Svenska


Riskfaktorer för fosforförluster samt förslag på motåtgärder i tre avrinningsområden inom pilotprojektet Greppa Fosforn

Kyllmar, Katarina and Andersson, Stefan and Aurell, Anna and Djodjic, Faruk and Stjernman Forsberg, Lovisa and Gustafsson, Jonas and Heeb, Anuschka and Ulén, Barbro (2013). Riskfaktorer för fosforförluster samt förslag på motåtgärder i tre avrinningsområden inom pilotprojektet Greppa Fosforn. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Aquatic Sciences and Assessment
(NL, NJ) > Dept. of Crop Production Ecology
(NL, NJ) > Dept. of Soil and Environment
(S) > Dept. of Soil and Environment

Other, Sveriges lantbruksuniversitet. Ekohydrologi ; 137
[Report]

[img] PDF
2MB

Abstract

Tre jordbruksdominerade avrinningsområden (N33 i Halland, E23 i Östergötland och U8 i Västmanland) ingår sedan 2007 i pilotprojektet Greppa Fosforn. Projektet är ett samarbete mellan lantbrukare, rådgivare, länsstyrelser, Jordbruksverket samt SLU, och syftar till att utveckla ett arbetssätt för att på effektivaste sätt minska fosforförlusterna från jordbruket inom ett avrinningsområde och praktiskt prova om de åtgärder vi känner till i dag kan påverka fosforförlusterna från åkermarken. I denna rapport redovisas ett delprojekt där ett antal riskfaktorer för fosforförluster har identifierats i de tre pilotområdena och förslag på åtgärder har tagits fram. Delprojektet har genomförts som en expertbedömning i grupp med områdessamordnaren för respektive pilotområde samt forskare vid SLU. Som underlag har gruppen haft redan tillgängliga data från undersökningarna i pilotområdena samt modellerade kartor över risker för ytavrinning, erosion och stillastående vatten som tagits fram inom delprojektet. För bedömningen av risker togs en matris fram med tänkbara riskfaktorer som gruppen värderade. På samma sätt gjordes en matris med åtgärder som bedömdes. Både risker och åtgärder delades in i tre grupper, sådant som rör (1) odling och växtföljder; (2) fältets egenskaper; samt (3) förhållanden i vattendraget. Resultaten visade att i pilotområdet i Västmanland var ett flertal av riskfaktorerna åtgärdade medan det återstår en del arbete i de två andra områdena. Riskfaktorer i pilotområde N33 (Halland) och i pilotområde E23 (Östergötland) är fält med begränsad genomsläpplighet i marken och dräneringssystem med nedsatt funktion. Här föreslås åtgärder för att förbättra markens struktur som justering i jordbearbetningsstrategin, alvluckring, ändrade växtföljder, strukturkalkning men också underhåll av dräneringssystem. I samtliga pilotområden bör stallgödsling av fält med höga fosfortal i marken undvikas. Något som också uppmärksammades var förekomsten av branta bäckkanter som lätt kan eroderas. I samband med dikesrensning bör bäckkanterna släntas av så att lutningen minskar och en skyddande grässvål kan etableras. En skyddszon bör också anläggas så att plöjning nära bäckkanten förhindras, vilket skulle minska risken för ras vid ytavrinning. Vegetationsfilter bör även anläggas kring ytvattenbrunnar och på åkermark där det ofta är stående vatten. I delprojektet ingick inte att kvantifiera storleken i påverkan av olika riskfaktorer och inte heller i de föreslagna åtgärdernas effekt. Därmed har inte heller kostnadseffektiviteten i åtgärderna bedömts. Vi ser dock att arbetssättet skulle kunna användas generellt av lantbrukare i landet för att göra en självvärdering av riskfaktorer och tänkbara åtgärder på den egna gårdens mark. Det skulle vara ett effektivt sätt att lokalisera riskområden och möjliga åtgärder i landskapet. Om dessutom många av de mer enkla åtgärderna genomförs kan det ha stor betydelse även om effekten av varje enskild åtgärd inte är helt känd. Att lantbrukaren själv har gjort bedömningen av sin mark är av största vikt i ett effektivt åtgärdsarbete.

Authors/Creators:Kyllmar, Katarina and Andersson, Stefan and Aurell, Anna and Djodjic, Faruk and Stjernman Forsberg, Lovisa and Gustafsson, Jonas and Heeb, Anuschka and Ulén, Barbro
Title:Riskfaktorer för fosforförluster samt förslag på motåtgärder i tre avrinningsområden inom pilotprojektet Greppa Fosforn
Alternative abstract:
LanguageAbstract
English

Within the agricultural advisory project Focus on Phosphorus, farmers, agricultural advisors, authorities and researchers are working together to find effective strategies to reduce losses of phosphorus (P) from agricultural land to waters. As pilot areas, three small agricultural catchments have been selected and both established and new mitigation measures have been implemented in these catchments. This report presents the results of a sub-project in which a number of risk factors for losses of P were identified in the pilot catchments. The report also presents suggestions on corresponding mitigation measures. The sub-project was carried out as an expert assessment, where local agricultural advisors and researchers discussed potential risks and possible mitigation measures. As background, the project group used existing data on e.g. field management practices, soil characteristics and water quality in the streams. Maps showing the risks of surface runoff, erosion and ponding water were produced within the sub-project. For identifying and scoring the risks, a matrix with possible risk factors was developed. Similarly, a matrix showing corresponding mitigation measures was produced. Both risks and measures were divided into three major areas: (1) cultivation and crop rotations, (2) field properties, and (3) conditions in water courses and open ditches (see Appendix). The results showed that for one catchment (U8 in Västmanland), just a few risk sources remained after an intensive mitigation campaign during previous years, whereas in the two others (E23 in Östergötland and N33 in Halland), several risk sources remained. Risk factors identified in N33 and E23 included reduced capacity of drainage systems and fields with limited permeability in the soil. Suggested mitigation measures to improve soil structure and permeability included adjustment of soil cultivation strategy, subsoil cultivation, changes in crop rotation and structure liming. Maintenance of drainage systems was also identified as an important measure. We also noticed the occurrence of steep ditch edges that could easily be eroded. Here the slope gradient can be decreased so that a protective turf can be established. Another risk source adjacent to the stream was ploughing near the stream edges, which increases the risk of stream bank erosion. Buffer strips by the stream could be valuable for stabilisation of bank edges. Vegetation filters can also be installed around surface water intakes on the fields and on areas where ponding of water occurs. Concerning application of manure, spreading should be avoided on fields with a high soil phosphorus content. Quantification of the extent of various measures and the mitigation effect was not included in the sub-project. Consequently, no cost-effectiveness could be shown. However, we believe that the questionnaire matrix together with the high-resolution erosion map may become a widely used practical tool for farmers, preferably together with an advisor, in identifying risk areas and appropriate mitigation measures at farm level. If many more simple and inexpensive measures can be found and implemented, the resulting reduction in total P losses can be significant at national scale. The most effective approach in reducing P losses from agricultural land is probably to have farmers directly involved in finding risk sources and appropriate mitigation measures.

Series Name/Journal:Ekohydrologi
Year of publishing :2013
Number:137
Number of Pages:37
Place of Publication:Uppsala
Publisher:Institutionen för mark och miljö, Sveriges lantbruksuniversitet
Associated Programs and Other Stakeholders:SLU - Environmental assessment > Programme Eutrophication
ISSN:0347-9307
Language:Swedish
Additional Information:Författarnas hemvister: Katarina Kyllmar, Stefan Andersson, Lovisa Stjernman Forsberg och Barbro Ulén tillhör SLU, Institutionen för mark och miljö; Faruk Djodjic tillhör SLU, Institutionen för vatten och miljö; Anuschka Heeb tillhör SLU, Institutionen för Växtproduktionsekologi;Jonas Gustafsson tillhör HS Konsult AB, och Anna Aurell tillhör Växa Sverige.
Publication Type:Report
Article category:Other scientific
Full Text Status:Public
Agris subject categories.:P Natural resources > P35 Soil fertility
T Pollution > T01 Pollution
Subjects:(A) Swedish standard research categories 2011 > 4 Agricultural Sciences > 405 Other Agricultural Sciences > Environmental Sciences related to Agriculture and Land-use
Agrovoc terms:phosphorus, water pollution, losses, arable soils, sweden
Keywords:phosphorus, losses, risk area, mitigation measure, self-evaluation
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-e-1878
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-e-1878
ID Code:11140
Faculty:NJ - Fakulteten för naturresurser och jordbruksvetenskap
S - Faculty of Forest Sciences
Department:(NL, NJ) > Dept. of Aquatic Sciences and Assessment
(NL, NJ) > Dept. of Crop Production Ecology
(NL, NJ) > Dept. of Soil and Environment
(S) > Dept. of Soil and Environment

Other
Deposited By: SLUpub Connector
Deposited On:28 Apr 2014 13:03
Metadata Last Modified:17 Mar 2016 13:40

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics

Downloads
Hits