Home About Browse Search
Svenska


Fisksamhället i Storsjön, Jämtland

undersökningar med ekolodning, trålning och nätprovfiske år 2011

Axenrot , Thomas and Andersson, Magnus and Degerman, Erik (2013). Fisksamhället i Storsjön, Jämtland. Drottningholm: (NL, NJ) > Department of Aquatic Resources, Sveriges lantbruksuniversitet. Aqua reports ; 2013:6
[Report]

[img] PDF
3MB

Abstract

Storsjön är Sveriges femte största sjö, men miljöövervakning med avseende på fisksamhället har varit sparsam. I syfte att råda bot på detta undersöktes fisksamhället i september 2011 med ekolodning, trålning och nätprovfiske. Resultaten från denna undersökning jämfördes med tidigare undersökningar i Storsjön och med resultat från liknande undersökningar i Siljan och Vättern. Nors introducerades i Storsjön 1977 och verkar ha etablerat sig från mitten av 1980-talet. Resultaten från 2011 visar en stabil norspopulation med god och regelbunden rekrytering. Mängden sik har varierat över tiden, med en tendens till minskande biomassa, men god rekrytering noterades 2011. Jämfört med tidigare undersökningar kunde konstateras att storleksfördelningen hos norsoch sikpopulationerna inte förändrats. Fiskarnas vertikala utbredning visade att småvuxen, planktonätande sik uppehöll sig i det varmare vattnet ovanför språngskiktet, medan nors återfanns i det kallare vattnet i och under språngskiktet. Därigenom minskar konkurrensen om den gemensamma födan djurplankton. Även abborre uppehöll sig över språngskiktet, men inte i öppet vatten utan närmare strand- eller grundområden. Större sikar var också vanligast i sådana områden. Resultaten visade att de olika metoderna kompletterar varandra. Endast en av metoderna skulle inte ge den helhetsbild som nu kan presenteras av såväl fisksamhälle som rekrytering. Ingen av metoderna lyckades emellertid väl beskriva populationerna av öring, röding och införd kanadaröding. Resultaten för öring från ekolodning/trålning och nätprovfisken 2011 jämfördes därför med motsvarande resultat från en trollingtävling samma år. De förändringar i Storsjöns ekosystem som ägt rum sedan 1970-talet, med introduktion av nya fiskarter och invandring av pungräkor, är så omfattande att fortsatt regelbunden övervakning föreslås och lämpliga metoder diskuteras kortfattat.

Authors/Creators:Axenrot , Thomas and Andersson, Magnus and Degerman, Erik
Title:Fisksamhället i Storsjön, Jämtland
Subtitle:undersökningar med ekolodning, trålning och nätprovfiske år 2011
Alternative abstract:
LanguageAbstract
English

Lake Storsjön is the fifth largest lake in Sweden but environmental monitoring related to the fish community has been sparse. To overcome this deficiency the fish community in L. Storsjön was studied in September 2011 using echo sounding, trawling and gill netting. Results from this study were compared with previous studies in L. Storsjön and with comparable studies in Lakes Siljan and Vättern. European smelt was introduced in L. Storsjön in 1977 and was established by the mid-1980s. The results on smelt in this study show a stable population with regular recruitment. The whitefish population has varied over the last decades with a tendency of slightly decreasing abundance, but recruitment was observed in 2011. For both the smelt and whitefish populations, size distribution has not undergone changes over the same period of time. The vertical distribution of smelt and whitefish showed that small, planktivorous whitefish mainly occupied the warmer water above the thermocline while smelt were found in the colder water below. By that, food competition for zooplankton can be reduced. Perch were also found in the warmer water, but generally closer to littoral areas or shoals. Larger whitefish were most common in shallow water. The results showed that none of the methods alone provided a full picture on abundance and recruitment but rather complemented each other. Furthermore, none of the methods managed to describe the predatory fish species trout, arctic char and the introduced lake trout. Results in this study for trout and lake trout were compared with results from an annual trolling competition event the same year. The changes in the ecosystem of L. Storsjön from the 1970s, with introductions of alien fish species and immigration of mysids, are extensive. Regular future monitoring is proposed and adequate methods discussed in short.

Series Name/Journal:Aqua reports
Year of publishing :2013
Number:2013:6
Number of Pages:35
Place of Publication:Drottningholm
Publisher:Institutionen för akvatiska resurser, Sveriges lantbruksuniversitet
ISBN for printed version:978-91-576-9140-8
Language:Swedish
Publication Type:Report
Article category:Other scientific
Full Text Status:Public
Agris subject categories.:M Aquatic sciences and fisheries > M40 Aquatic ecology
Subjects:(A) Swedish standard research categories 2011 > 1 Natural sciences > 106 Biological Sciences (Medical to be 3 and Agricultural to be 4) > Ecology
Agrovoc terms:fishes, population dynamics, echosounding, monitoring, environmental impact assessment, lakes, sweden
Keywords:Storsjön Jämtland, fisksamhälle, hydroakustik, nätprovfiske
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-e-2071
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-e-2071
ID Code:11299
Faculty:NJ - Fakulteten för naturresurser och jordbruksvetenskap
Department:(NL, NJ) > Department of Aquatic Resources
Deposited By: SLUpub Connector
Deposited On:27 Aug 2014 08:01
Metadata Last Modified:02 Dec 2014 11:07

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics

Downloads
Hits