Home About Browse Search
Svenska


Provning och utvärdering av nya typer av artificiellt ljus i hönsstallar

Nilsson, Christer and Hermansson, Alexandra and Säter, Monica and Röklander, Johan and Hjalmarsson, Birger and Gunnarsson, Stefan (2013). Provning och utvärdering av nya typer av artificiellt ljus i hönsstallar. Skara: (VH) > Dept. of Animal Environment and Health, Sveriges lantbruksuniversitet. ; 34
[Report]

[img] PDF
4MB

Abstract

Ljusmiljön i hönshus är avgörande för värphönorna och deras äggläggning. Fåglar har, till skillnad från människor en fjärde typ av kon i ögats näthinna som gör att hönorna kan uppfatta även elektromagnetisk strålning (ljus) med en våglängd kortare än 400 nm. Fåglar har också en större spektral känslighet än människor och en hög kritisk flimmerfrekvensen, 100 Hz, vilket innebär att de kan reagera annorlunda på ljusmiljön.
Enligt Svensk djurskyddslag ska alla byggnader för husdjur har fönster eller andra öppningar för dagsljus. Det finns dock inga riktlinjer för hur dessa dagsljusinsläpp skall vara utformade eller placerade. Olämplig belysning eller olämpligt utformade dagsljusinsläpp kan öka risken för beteendeproblem, t.ex. kannibalism och fjäderplockning. Glödljus har tills nyligen varit den vanligaste typen av belysning i svenska hönshus. På grund av ett förbud mot glödlampor inom EU finns emellertid behov av att ersätta denna glödljusbelysning. Det finns även behov av alternativa belysningstyper i hönshus med olämpligt utformade dagsljusinsläpp samt riktlinjer för hur dagsljusinsläpp skall utformas i nybyggda värphönsstallar.
Syftet med detta projekt var att utvärdera ett belysningsalternativ till värphönsstallar, med olämpligt utformade dagsljusinsläpp, samt utvärdera ett belysningsalternativ till glödlampan. Baserat på en litteraturstudie samt en fältstudie i svenska värphönsstallar har också riktlinjer för utformning och placering av dagsljusinläpp tagits fram.
En ny typ av belysningssystem (HATO® Agricultural Lighting) har importerats till Sverige, och detta system uppges, av tillverkarna, vara mer lik naturligt ljus eftersom det har jämnare våglängdsfördelning mellan 400 och 700 nm, och högre andel av ultraviolett A ljus (UVA). För att bli godkänd som ett alternativ till dagsljusinsläpp måste det visas att lampan inte orsakar sjukdom och onödigt lidande hos djuren. En fältstudie genomfördes på två gårdar med värphöns i system för frigående höns och i inredda burar och en uppfödning (frigående), som redan är utrustade med HATO®-belysning. Studien genomfördes under en produktionsomgång i samtliga flockar.
Som ett belysningsalternativ till glödlampan har LED (Light Emitting Diode) utvärderats i ett värphönsstall, också det under en produktionsomgång.
Belysningsmiljö registrerades avseende ljusintensitet och spektralfördelning, i gångarna, vid fodertråg och i redena. På varje gård genomfördes kliniska undersökningar på ett slumpmässigt urval av 100 fåglar; dessutom gjordes kvalitativa beteendestudier. Unghönsen inspekterades vid 1, 10 och 14 veckors ålder, och produktionsflockar inspekterades vid 35, 55 och 70 veckors ålder.
I Stallarna utrustade med HATO belysning var ljusintensiteten 12-70 lux i uppfödningen, från 2,5 till 26 lux i stallet med inredda burar och från 7,6 till 26 lux i systemet för frigående höns. I värphönsstallet med LED ljus var ljusintensiteten 0,7-11 lux. Äggproduktionen var normal jämfört med den förväntade. Det var låg förekomst av beteenden negativa för djurvälfärden såsom att hönorna var spända eller nervösa. Hönorna var vi normal hull och förekomsten av kamskador var låg. Fjäderplockning observerades i grupperna, men en tydlig koppling till huset eller ljus system kunde inte göras. Fjäderplockning har även rapporterats från hönor som har möjlighet att gå ute.
När dagsljusinläpp används är det viktigt att fördelningen av ljuset är jämn samt att dagsljusinsläppet är kordinerat med det befintliga ljusprogrammet i stallet.

Authors/Creators:Nilsson, Christer and Hermansson, Alexandra and Säter, Monica and Röklander, Johan and Hjalmarsson, Birger and Gunnarsson, Stefan
Title:Provning och utvärdering av nya typer av artificiellt ljus i hönsstallar
Alternative abstract:
LanguageAbstract
English

The lighting environment in egg production is crucial for laying hens and their egg laying. Compared to humans, birds have a fourth type of cone in the retina which allows the perception of electromagnetic radiation below 400 nm. Birds also have a greater spectral sensitivity than humans and a high critical flicker frequency, 100 Hz, therefore they may react differently on the lighting environment than humans.
According to the Swedish animal welfare law all farm animals should be housed in houses with daylight inlets. However, there are no guidelines for how these daylight inlets should be designed or placed in the hen house. Inappropriate lighting management or daylight inlets may increase the risk for behavioural problems, e.g. cannibalism and feather pecking. Incandescent light has until recently been the most common type of artificial light in Swedish hen houses. Due to the EU ban of incandescent light bulbs there is, however, a need for replacement lighting. There is also need for alternative light sources in existing layer houses, with unsuitable daylight inlets, as well as guidelines for how to design day light inlets, when building new hen houses.
The aim of this project was to evaluate an alternative light source unsuitable daylight inlets and an alternative light source to incandescent light. Furthermore, guidelines on how to design and place daylight inlets were put together, based upon a literature study and a field study of existing daylight inlets in Sweden.
A new lighting equipment (HATO® Agricultural Lighting) has been introduced in Sweden. It is reported to have a spectral range more similar to natural light with a more even wavelength distribution between 400 and 700 nm, and a higher content of the ultraviolet A light (UVA). In order to be approved as an alternative to daylight inlet the lamp must not cause decreased bird welfare. A field study of two farms with laying hens in aviary and furnished cage and one rearing farm (aviary), already equipped with HATO®, were therefore performed during one production period.
LED (Light Emitting Diode) was evaluated as an alternative light source to incandescent light. A field study of one layer farm during one production period was performed.
The lighting environment in the farms was recorded regarding distribution intensity and spectral distribution in the aisles, at the feeding troughs and at the nests. Clinical inspections and qualitative behavioural studies were performed on a random sample of 100 birds at each farm. Pullets were inspected at 1, 10 and 14 weeks of age, and the production flocks were inspected at 35, 55 and 70 weeks of age.
The light intensity in the stables with HATO® was 12-70 lux at the rearing farm, 2.5 - 26 lux in the house with furnished cages and 7.6 - 26 lux in the aviary. In the farm with LED the light intensity was 0.7-11 lux. Production of the batches was normal compared to national standards. In the flocks studied the frequencies of negative behaviour such as tense or nervous were low. Body condition was normal and occurrence of comb damage was low. Feather pecking was observed but a clear connection to the housing or light system cannot be made. Feather pecking is also reported in hens with access to outdoor areas.
When using daylight inlets, it is important that the light is evenly distributed in the stable and that the daylight is coordinated with the existing lighting program in the stable.

Year of publishing :2013
Number:34
Number of Pages:70
Place of Publication:Skara
Publisher:Institutionen för husdjurens miljö och hälsa, Sveriges lantbruksuniversitet
Language:Swedish
Publication Type:Report
Article category:Other scientific
Full Text Status:Public
Agris subject categories.:L Animal production > L01 Animal husbandry
Subjects:(A) Swedish standard research categories 2011 > 4 Agricultural Sciences > 401 Agricultural, Forestry and Fisheries > Agricultural Science
(A) Swedish standard research categories 2011 > 4 Agricultural Sciences > 402 Animal and Dairy Science > Animal and Dairy Science.
Agrovoc terms:hens, eggproduction, barns, animal welfare, lighting
Keywords:värphöns, hönshus, äggproduktion, ljusmiljö, djurvälfärd
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-e-2061
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-e-2061
ID Code:11308
Faculty:VH - Faculty of Veterinary Medicine and Animal Science
Department:(VH) > Dept. of Animal Environment and Health
Deposited By: SLUpub Connector
Deposited On:20 Aug 2014 11:51
Metadata Last Modified:02 Dec 2014 11:07

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics

Downloads
Hits