Home About Browse Search
Svenska


Biologisk recipientkontroll vid Ringhals kärnkraftverk

årsrapport för 2012

Fagerholm, Björn and Hällbom, Malin and Sundqvist, Frida and Andersson, Jan (2013). Biologisk recipientkontroll vid Ringhals kärnkraftverk. Öregrund: (NL, NJ) > Department of Aquatic Resources, Sveriges lantbruksuniversitet. Aqua reports ; 2013:3
[Report]

[img] PDF
1MB

Abstract

Kylvattenanvändningen vid Ringhals kärnkraftverk påverkar fisk- och skaldjurssamhället i olika steg. I det första steget genom utslagning av ägg, larver och större fisk som följer med det inkommande vattnet in i kraftverket och i ett andra steg genom att fiskens och skaldjurens miljö påverkas av det utkommande uppvärmda vattnet. Förekomsten av uppvärmt kylvatten vid utsläppet kan även bidra till att främmande invasiva arter etablerar sig i kustområdet. Under 2012 producerade Ringhals reaktorer 1, 3 och 4 el under större delen av året, med avbrott för årliga revisioner och vissa kortare driftsstopp. Ringhals reaktor 2 kom i drift i april efter avstängning och grundligt saneringsarbete på grund av en brand i reaktor 2 i april 2011. I kylvattenintaget utförs provtagning av fiskägg och fisklarver med Bongohåv, som underlag för framtida beräkningar av dödlighet i kylvattenvägarna. Förekomsten av rötsimpelarver (Myoxocephalus scorpius) har minskat sedan provtagningen startade, 2012 fångades dock fler rötsimpelarver än tidigare under provtagningsserien. Förekomsten av tejstefisklarver (Pholis gunnellus) har minskat genom åren. Håvning i intaget efter juvenil fisk är till stor del fokuserad på glasål. Glasålen har minskat kraftigt från provtagningens början, även om fler glasålar fångades 2012 än föregående år. Minskningen av glasål beror på en tillbakagång i hela regionen och förlusten i intaget har inte lett till en lokal påverkan. Effekter av uppvärmt vatten undersöks genom provfisken i två områden som påverkas av kylvattnet och i ett opåverkat referensområde. Dessa områden jämförs med varandra för att finna skillnader mellan ett påverkat och ett opåverkat område. Under april månad har diversiteten i fisksamhället minskat i det påverkade området, men inte i referensområdet. Detta är sannolikt en följd av varmvattensutsläppet. Under en lång följd av år har ryssjefisken påvisat en koncentration av varmvattengynnade Aqua reports 2013:3 fiskarter till kylvattenpåverkat område. De arter som påverkats tydligast är ål (Anguilla anguilla) och strandkrabba (Carcinus maenas), som uppvisar förhållandevis stabila eller ökande fångster i området. Skärsnultra (Symphodus melops), som också tillhör de varmvattengynnade arterna, ökar i det kylvattenpåverkade området. Strandkrabba uppvisade ökande trender i både det kylvattenpåverkade området och referensområdet, däremot ses en vikande trend hos äkta tunga (Solea solea) i det påverkade området. Arter som gynnas av lägre vattentemperaturer fångas oftast i mindre antal i påverkat område. Mest tydligt var detta för torsk (Gadus morhua), rötsimpa (Myoxocephalus scorpius) och tånglake (Zoarches viviparus). Av de arter som gynnas av kallare vatten visade flera vikande trender i båda områdena. Enbart skrubbskädda (Platichthys flesus) visade en ökande trend i referensområdet. För att påvisa förekomst av främmande arter genomförs dykkartering i fem områden utanför kraftverkets kylvattenutsläpp. Inga för regionen nya arter noterades under 2012, men däremot noterades fem främmande arter som redan etablerat sig på västkusten. En av dessa var japanskt jätteostron (Crassostrea gigas). Övriga främmande arter var alger, två rödalger, rödsvansing (Dasya baillouviana) och japantofs (Bonnemaisonia hamifera), en brunalg, sargassosnärja (Sargassum muticum) samt en grönalg, gaffelgrenad svamptång (Codium fragile).

Authors/Creators:Fagerholm, Björn and Hällbom, Malin and Sundqvist, Frida and Andersson, Jan
Title:Biologisk recipientkontroll vid Ringhals kärnkraftverk
Subtitle:årsrapport för 2012
Alternative abstract:
LanguageAbstract
English

The use of cooling water at the Ringhals nuclear power plant affects the marine environment. The fish and shellfish community is affected in two steps. In the first step, fish eggs, larvae and larger fish that are transported into the nuclear power plant with the cooling water may face unnatural mortality. In the second step the heated water is released back into the sea, where the fish and shellfish are affected by the increase in temperature. The presence of heated water could also contribute to alien invasive species establishing in the coastal area. Reactors 1, 3 and 4 at Ringhals nuclear power plant produced electricity during the major part of the year 2012, with exceptions for the annual audits, and shorter stops in production. Reactor 2 started producing electricity again in April after a prolonged shutdown and thorough remediation work due to a fire in April 2011. Fish eggs and fish larvae are sampled in the incoming cooling water using a modified Bongo net to monitor losses of eggs and larvae in the nuclear power plant. The abundance of shorthorn sculpin larvae (Myoxocephalus scorpius) has decreased since the sampling period started, although it is still the most abundant larvae. In 2012 more shorthorn sculpin larvae were caught than ever before in this survey. The abundance of rock gunnel larvae (Pholis gunnellus) has decreased over the years. To sample juvenile fish a modified Isaacs-Kidd midwater-trawl is used. This sampling is mainly focused on glass eels (Anguilla anguilla). The abundance of glass eels have declined strongly since the beginning of the 1980´s, but a minor increase was observed in 2012. The decline of the glass eel abundance is most probably due to a general decrease in recruitment and not to a local effect caused by the nuclear power plant. The effects of the heated water released into the sea are monitored by fykenet surveys in the recipient as well as in a reference area. These two areas are monitored in two Aqua reports 2013:3 Aqua reports 2013:3 seasons to compare differences between the two areas in naturally cold and warm water. Fish diversity has developed differently in the two areas during the cold season, where the recipient showed a decrease in diversity the reference area was stable. This is possibly an effect of the warm water emissions. Species which prefer warm water have been observed to concentrate in the recipient area. Eel and shore crabs (Carcinus maenas) are good examples, showing either stable or increasing catches in the area. Species which prefer cold water, such as cod (Gadus morhua), shorthorn sculpin (Myoxocephalus scorpius) and eelpout (Zoarches viviparous) were less abundant in the recipient. To investigate the presence of marine alien invasive species a scuba diving survey in five shallow areas near the outlet of cooling water from Ringhals nuclear power plant is conducted. No new species were found in the 2012 survey, but five species already established on the Swedish west coast were found. The species found was the japanese oyster (Crassostrea gigas), two species of red algae Dasya baillouviana and Bonnemaisonia hamifera, one brown algae, japanese wireweed (Sargassum muticum) and finally a green algae, a dead mans fingers (Codium fragile).

Series Name/Journal:Aqua reports
Year of publishing :2013
Number:2013:3
Number of Pages:43
Place of Publication:Öregrund
Publisher:Institutionen för akvatiska resurser, Sveriges lantbruksuniversitet
Associated Programs and Other Stakeholders:SLU - Environmental assessment > Programme Coastal and sea areas
SLU - Environmental assessment > Data from Environmental Assesment (FoMA) is used
SLU - Environmental assessment > Programme Biodiversity
ISBN for printed version:978-91-576-9130-9
Language:English
Publication Type:Report
Article category:Other scientific
Full Text Status:Public
Agris subject categories.:M Aquatic sciences and fisheries > M40 Aquatic ecology
T Pollution > T01 Pollution
Subjects:(A) Swedish standard research categories 2011 > 1 Natural sciences > 106 Biological Sciences (Medical to be 3 and Agricultural to be 4) > Ecology
(A) Swedish standard research categories 2011 > 1 Natural sciences > 105 Earth and Related Environmental Sciences > Environmental Sciences (social aspects to be 507)
Agrovoc terms:fishes, aquatic communities, coastal waters, water pollution, pollution control, nuclear energy, environmental impact, sweden, kattegat
Keywords:Kattegat, Coastal fish, Alien species, Recipient control, Nuclear power
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-e-1975
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-e-1975
Alternative URL:http://www.slu.se/Documents/externwebben/akvatiska-resurser/Sidan%20Publikationer/Aqua%20reports%202013/Aqua%20reports%202013_3.pdf
ID Code:11314
Faculty:NJ - Fakulteten för naturresurser och jordbruksvetenskap
NL - Faculty of Natural Resources and Agricultural Sciences (until 2013)
Department:(NL, NJ) > Department of Aquatic Resources
External funders:Ringhals AB
Deposited By: SLUpub Connector
Deposited On:26 Jun 2014 07:35
Metadata Last Modified:03 Aug 2015 17:40

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics

Downloads
Hits