Home About Browse Search
Svenska


Biologisk recipientkontroll vid Södra Cell Värö

årsrapport för 2012

Lingman, Anna and Tärnlund, Susanne and Fagerholm, Björn (2013). Biologisk recipientkontroll vid Södra Cell Värö. Öregrund: (NL, NJ) > Department of Aquatic Resources, Sveriges lantbruksuniversitet. Aqua reports ; 2013:2
[Report]

[img] PDF
1MB

Abstract

Sammanfattning Pappersmassafabriken Södra Cell Värös påverkan på fisksamhället har övervakats sedan 1983 genom provfisken med bottentrål i det havsområde där avloppsvattnet släpps ut (recipienten). Motsvarande undersökningar har utförts i ett opåverkat referensområde. Fångsten har främst dominerats av unga individer av flera torsk- och plattfiskarter. De vanligaste arterna i fisket är sandskädda och vitling. Den trend vi tidigare sett med ökande fångster under senare år har nu brutits och sett till den senaste tioårsperioden har fångsten av fler arter minskat än ökat. Fjärsing, tungevar, svart smörbult, simkrabba och krabba (krabbtaska) är arter som har ökat i båda områdena. Kolja och slätvar har ökat i recipientområdet, men ingen trend har kunnat urskiljas i referensområdet. Rödspätta och bergtunga däremot, saknar trend i recipienten men har minskat i referensen. Torsk har minskat på båda lokalerna den senaste tioårsperioden. Sedan provfiskets början har artrikedomen i fångsten ökat i både recipient- och referensområdet. Utifrån undersökningarna kunde ingen tydlig negativ effekt på fisk urskiljas från Södra Cell Värös utsläpp. Uppvandringen av ålyngel i Viskan har dokumenterats med hjälp av fällor i åmynningen sedan 1971. En stark nedgång i uppvandringen har skett sedan mitten av sjuttiotalet och totalfångsten under säsongen 2012 var den tredje lägsta som registrerats. Nedgången i Viskan har följt de trender som setts på andra platser i Europa och den bedöms inte ha något tydligt samband med verksamheten vid Södra Cell Värö. För att undersöka bottenförhållandena på och i anslutning till utsläppstuben har området filmats varje höst med en fjärrstyrd undervattensfarkost, en så kallad sjöuggla. Havsbotten i anslutning till tuben visade inte några tecken på syrebrist vid årets filmning.

Authors/Creators:Lingman, Anna and Tärnlund, Susanne and Fagerholm, Björn
Title:Biologisk recipientkontroll vid Södra Cell Värö
Subtitle:årsrapport för 2012
Alternative abstract:
LanguageAbstract
English

Summary The impact of the pulp mill Södra Cell Värö on the local fish community has been monitored since 1983 by trawl surveys in area where waste water is discharged. Corresponding studies have been conducted in an undisturbed reference area. The catch is mainly dominated by young individuals of several cod (Gadidae) and flatfish (Pleuronectidae) species. The most common species in the fishery is dab (Limanda limanda) and whiting (Merlangius merlangus). The trend lines with increasing catches observed in recent years have now been broken, and during the last decade there have been more species associated with decreasing catches than with increasing catches. Greater weever (Trachinus draco), scald fish (Arnoglossus laterna), black goby (Gobius niger), swimming crab (Liocarcinus sp.) and edible crab (Cancer pagurus) are species that have increased in both areas. Haddock (Melanogrammus aeglefinus) and brill (Scophthalmus rhombus) have increased in the recipient area, but no trend has been observed on the reference area. Plaice (Pleuronectes platessa) and lemon sole (Microstomus kitt), however, have had no trend in the recipient but have decreased in the reference area. Cod (Gadus morhua) has decreased in both areas over the last decade. Since the beginning of the survey period, species diversity in the catch increased in both the recipient and the reference area. Based on these studies, no clear negative effect on fish could be identified due to Södra Cell Värö's emissions. Upstream migration of young eels (Anguilla anguilla) in the river Viskan has been documented annually by means of traps in the river mouth. A strong decline has occurred since the beginning of sampling in the late 1970's and in 2012 the third lowest recorded number of eels was caught. The decline has followed the trends seen elsewhere in Europe and is not believed to have any clear correlation with the activities of Södra Cell Värö. To investigate the sediment conditions in the area close to the discharge tube, this area has been filmed every fall with an ROV (remotely operated underwater vehicle). The seabed adjacent to the tube showed no sign of hypoxia in this year's filming.

Series Name/Journal:Aqua reports
Year of publishing :2013
Number:2013:2
Number of Pages:25
Place of Publication:Öregrund
Publisher:Institutionen för akvatiska resurser, Sveriges lantbruksuniversitet
Associated Programs and Other Stakeholders:SLU - Environmental assessment > Programme Coastal and sea areas
ISBN for printed version:978-91-576-9128-6
Language:English
Publication Type:Report
Article category:Other scientific
Full Text Status:Public
Agris subject categories.:M Aquatic sciences and fisheries > M40 Aquatic ecology
Subjects:(A) Swedish standard research categories 2011 > 1 Natural sciences > 106 Biological Sciences (Medical to be 3 and Agricultural to be 4) > Ecology
Agrovoc terms:fishes, benthic environment, fauna, population dynamics, monitoring, environmental impact assessment, sweden
Keywords:Kattegat , Coastal fish, Recipient control, Pulp mill, Time series
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-e-1973
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-e-1973
Alternative URL:http://www.slu.se/Documents/externwebben/akvatiska-resurser/Sidan%20Publikationer/Aqua%20reports%202013/Aqua%20reports%202013_2%20elektronisk.pdf
ID Code:11316
Faculty:NJ - Fakulteten för naturresurser och jordbruksvetenskap
NL - Faculty of Natural Resources and Agricultural Sciences (until 2013)
Department:(NL, NJ) > Department of Aquatic Resources
External funders:Södra skogsägarna / Södra Cell AB
Deposited By: SLUpub Connector
Deposited On:26 Jun 2014 06:29
Metadata Last Modified:11 Jan 2018 12:16

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics

Downloads
Hits