Home About Browse Search
Svenska


Biologisk recipientkontroll vid Oskarshamns kärnkraftverk

årsrapport för 2012

Andersson, Jan and Lingman, Anna and Franzén, Fredrik and Tärnlund, Susanne (2013). Biologisk recipientkontroll vid Oskarshamns kärnkraftverk. Öregrund: (NL, NJ) > Department of Aquatic Resources, Sveriges lantbruksuniversitet. Aqua reports ; 2013:4
[Report]

[img] PDF
1MB

Abstract

Effekter på det akvatiska ekosystemet av kylvattenanvändning vid Oskarshamnsverket vid östersjökusten övervakas inom ramen av ett långsiktigt kontrollprogram. Programmet omfattar provfisken med nät och ryssjor inom en påverkansgradient och i ett av kylvatten opåverkat referensområde. Vidare övervakas långsiktig utveckling av bottenfauna och makrovegetation i områden med olika kylvattenpåverkan samt hur mycket fisk som förloras vid kraftverkets rening av inkommande kylvatten. Fångstdata samlas dessutom in för bedömning av de eventuella effekter kylvattenutsläppet har på det lokala yrkesfisket. Det utgående kylvattnet är normalt 10-12 °C varmare än det inkommande. Reaktor O2 hade dock en genomsnittlig temperaturhöjning på drygt 13 °C under 2012. Utebliven drift på reaktor O1 i kombination med ett kallare intagsvatten till O2 gav dock totalt sett ett kallare utgående vatten än tidigare. I de inre delarna av recipienten Hamnefjärden uppmättes en övertemperatur av 3-5 °C under april-november 2012 i förhållande till referensområden av liknade karaktär, vilket var något lägre än tidigare år. Det utgående vattnet från O2 översteg 30 °C under en knapp vecka i augusti. En övergång till kylning med djupvatten påbörjades under hösten 2011 inför den effekthöjning av reaktorerna O1 och O2 som är planerad till 2015. Syftet är att få ett kallare kylvatten samt att motverka höga utsläppstemperaturer. Skiftet till djupvattenkylning sammanföll med minskad utslagning av strömming och småfisk i kylvattenintagen. Abborre och ål förekom dock som tidigare år. Effekterna på berörda bestånd bedöms vara små, men en negativ påverkan på fisket i närområdet kan inte uteslutas. Abborre, björkna och mört dominerade provfiskefångsterna i Hamnefjärden och omgivande skärgård. Fångsterna av abborre uppvisar en på lång sikt positiv utveckling, både i det mest kylvattenpåverkade området och i omgivande skärgård, samtidigt som fångsterna av mört har minskat både i Simpevarp och på den inre lokalen i referensområdet. Abborrarna vid Simpevarp tenderar att vara yngre än i referensområdet. Störningar på fiskars könsorgan har tidigare observerats i relativt stor omfattning i Hamnefjärden, men var i princip obefintliga hos de abborrar och mörtar som Aqua reports 2013:4 analyserades under 2011-2012. Mycket små fångster av årsyngel av abborre i Hamnefjärden under 2012 bidrog till en långsiktigt negativ trend. Ynglen har dock blivit större i båda Hamnefjärden och referensområdet Getbergsfjärden. Fångsten av gulål vid provfiske med ryssjor i Hamnefjärden var förhållandevis låg 2012, men fångstens storlek och sammansättning har inte förändrats signifikant sedan 1980-talet. Förekomsten av simblåseparasiter hos gulål har legat på en stabil nivå av 50-60% sedan parasiten etablerades i Hamnefjärden i slutet av 1980-talet. Fiske med kustöversiktsnät under våren i havsbandet utanför kraftverket syftar till att studera effekter på strömming och andra marina arter som oftast förekommer rikligast vid låga vattentemperaturer. Trots störningar av säl ses en positiv utveckling för strömming. Torsk har förekommit mycket sparsamt sedan slutet av 1980-talet och stora långsiktiga variationer har observerats hos andra arter. Yrkesfiskets fångster av blankål i referensområdet uppvisade en positiv trend fram till att det 2001 upphörde i sin dåvarande utformning. Samtidigt finns en negativ utveckling i fisket efter blankål i Simpevarps närområde. Den observerade nedgången för fångsten per fiskeansträngning överensstämmer dock i stort med den generella utvecklingen på ostkusten. En starkt positiv utveckling av både art- och individantal hos bottenfaunan på grundare lokaler finns i både Simpevarp och referensområdet under perioden 1962-2012. På de grunda lokalerna dominerade blåmussla och Östersjömussla under 2012, följda av den till Östersjön introducerade havsborstmasken Marenzelleria sp. Artrikedomen har utvecklats positivt även på de djupare lokalerna. För dessa lokaler finns dock inga trender med avseende på individtäthet. De hårda bottnarnas algsamhällen övervakas på tre lokaler i kraftverkets närhet. Växtsamhällena bedöms ha en god ekologisk status och studerade lokaler tillhör de rikaste i regionen. Förekomsten av fintrådiga alger har dock ökat under 2000-talet, både i Simpevarp och i regionen som helhet.

Authors/Creators:Andersson, Jan and Lingman, Anna and Franzén, Fredrik and Tärnlund, Susanne
Title:Biologisk recipientkontroll vid Oskarshamns kärnkraftverk
Subtitle:årsrapport för 2012
Alternative abstract:
LanguageAbstract
English

Potential ecosystem effects caused by the effluent cooling water from the Simpevarp nuclear power plant, close to Oskarshamn on the Swedish coast of the Baltic Proper, are monitored in yearly surveys using gillnets and fyke nets at several sites in a coastal gradient starting at the location of the emitted cooling water, and in a reference area 100 km north of the recipient. Soft bottom macro fauna and macro vegetation are monitored both in the gradient and in the reference area. In addition, fish mortality due to entrapment in the cooling water system and commercial landings is monitored to assess possible effects on the local fishery. The emitted cooling water is normally 10-12 °C warmer than the incoming water. In 2012 reactor 2 had an average warming of 13 °C. Absence of heating from reactor 1 and cooler incoming water to reactor 2, however, resulted in cooler outgoing water than earlier. Overall, during April through November, the average temperature in the recipient bay Hamnefjärden was 3-5 ºC higher than in comparable reference areas. This was slightly lower than in recent years. In August, the emitted water from reactor 2 reached 30.4 °C and exceeded 30 °C for almost one week. A transition to intake of cooling water from a deeper site concurred with decreasing losses of herring (Clupea harengus) and small fishes caused by the cooling water intake. The losses of perch (Perca fluviatilis) and eel (Anguilla anguilla) remained on a similar level as in recent years. Influences on population level are estimated to be low, although local effects cannot be ruled out. Perch, roach (Rutilus rutilus) and silver bream (Blicca bjoerkna) dominated the catches in the surveys with gillnets in Hamnefjärden, as well as in the archipelago surrounding the power plant. Perch abundances increased in these areas. Catches of roach decreased close to the power plant, but also in the reference area. Perch in the gillnet catches were younger and grew faster close to the power plant than in the reference area. Abnormal gonads, previously observed at high frequencies in perch and roach in Hamnefjärden, were rare in the 2012 sampling. Aqua reports 2013:4 The trend in abundance of young of the year perch in the recipient is now negative, due to a very low abundance in 2012. The size of the perch fry however, increased in Hamnefjärden, as well as in the local reference area. Fyke net cpue of yellow eel (Anguilla anguilla) was comparatively low in the recipient in 2012, but relative abundance and size composition did not change significantly since the 1980s. The prevalence of swim bladder parasites (Anguillicoloides sp.) has been 50-60% since the parasite was established in Hamnefjärden in the late 1980's. Gillnet surveys are performed in the spring on the open coast at the power plant to study effects on Baltic herring and other marine species, normally appearing at low water temperatures. The abundances of the long term dominants Baltic herring, sea scorpions (Myoxocephalus scorpius) and cod (Gadus morhua) have shown large periodic variations since the survey was established in the early 1970's. Cod catches has been on a very low level since the late 1980's. Herring catches show a long term increase. Silver eel (Anguilla anguilla) catches decreased in the local fishery, but increased in the reference area until silver eel fishing stopped in that area in 2001. The long term development is however believed to reflect the general trends of eel in the Baltic region. Abundance and species richness in soft bottom macro fauna increased strongly in shallow sites between 1962-2012, in Simpevarp as well as in the reference area. The number of species also increased in deeper sites, but the total abundance did not change significantly. In recent years, the abundance of the introduced polychaete Marenzelleria sp. has increased rapidly and is now among the dominants in both areas. This trend is reflective of the general changes in the Baltic

Series Name/Journal:Aqua reports
Year of publishing :2013
Number:2013:4
Number of Pages:63
Place of Publication:Öregrund
Publisher:Institutionen för akvatiska resurser, Sveriges lantbruksuniversitet
Associated Programs and Other Stakeholders:SLU - Environmental assessment > Programme Coastal and sea areas
SLU - Environmental assessment > Programme Biodiversity
SLU - Environmental assessment > Data from Environmental Assesment (FoMA) is used
ISBN for printed version:978-91-576-9129-3
Language:English
Publication Type:Report
Article category:Other scientific
Full Text Status:Public
Agris subject categories.:M Aquatic sciences and fisheries > M40 Aquatic ecology
Subjects:(A) Swedish standard research categories 2011 > 1 Natural sciences > 106 Biological Sciences (Medical to be 3 and Agricultural to be 4) > Ecology
(A) Swedish standard research categories 2011 > 1 Natural sciences > 105 Earth and Related Environmental Sciences > Environmental Sciences (social aspects to be 507)
Agrovoc terms:fishes, benthic environment, fauna, coastal waters, population dynamics, nuclear energy, monitoring, environmental impact assessment, baltic sea, sweden
Keywords:Coastal fish, Baltic Sea, Recipient control, Nuclear power, Time series, Benthic fauna
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-e-2002
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-e-2002
Alternative URL:http://www.slu.se/Documents/externwebben/akvatiska-resurser/Sidan%20Publikationer/Aqua%20reports%202013/Aqua%20reports%202013_4.pdf
ID Code:11323
Faculty:NJ - Fakulteten för naturresurser och jordbruksvetenskap
NL - Faculty of Natural Resources and Agricultural Sciences (until 2013)
Department:(NL, NJ) > Department of Aquatic Resources
Deposited By: SLUpub Connector
Deposited On:03 Jul 2014 13:14
Metadata Last Modified:18 Feb 2016 06:49

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics

Downloads
Hits