Home About Browse Search
Svenska


Mikrobiologiska faror i grönsakskedjan under primärproduktion

Alsanius, Beatrix (2014). Mikrobiologiska faror i grönsakskedjan under primärproduktion. Alnarp: (LTJ, LTV) > Department of Biosystems and Technology (from 130101), Sveriges lantbruksuniversitet. Landskapsarkitektur, trädgård, växtproduktionsvetenskap: rapportserie ; 2014:12
[Report]

[img] PDF
906kB

Abstract

Under de senaste åren har utbrott av magsjukor relaterade till frukt och grönsaker ökat globalt. Kontaminering kan ske i hela det komplexa produktionsnätverket. Då många frukter och grönsaker konsumeras direkt, d.v.s. rå utan uppvärmningssteg och kontaminering som skett i ett tidigare i produktionskedjan inte kan tvunget kan åtgärdas i ett senare skede, är förebyggande åtgärder under primärproduktionen väsentliga. Föreliggande litteratursammanställning är ett led i att säkra hygien under primärproduktion av frukt och grönsaker och har delfinansierats av Jordbruksverket inom ramen för stöd till insatser på livsmedelsområdet (Diarienummer 19-666/12). Avsikten med denna skrift är att beskriva sambandet mellan odlingsresurser samt -åtgärder och mikrobiologiska faror under primärproduktion utifrån vetenskaplig litteratur att identifiera kritiska moment samt att identifiera kunskapsluckor.Sammanställningen väljer en dubbel ansats då den å ena sidan utgår ifrån mikrobiologiska faror (bakterier, virus, protozoa) av betydelse för primära produktionssystem för frukt, bär och grönsaker (inkl. örter och groddar) och å andra sidan belyser växten som ett habitat för mikroorganismer. Det är mikrobiologiska faror som står i första rummet när enskilda odlingsresurser (personal, mark/odlingssubstrat, organiskt gödsel, vatten), åtgärder (hygien, gödsling, bevattning, kulturens hälsostatus/växtskydd) och odlingssätt presenteras. I och med att rapporten är skriven för en bred målgrupp över hela produktionsnätverket för frukt och grönt (inkl. distribution och handel), har det getts ett större utrymme åt vissa grundläggande odlingsresurser och -åtgärder.

Authors/Creators:Alsanius, Beatrix
Title:Mikrobiologiska faror i grönsakskedjan under primärproduktion
Alternative abstract:
LanguageAbstract
English

During recent years, outbreak of food illnesses related to fruit and vegetables have globally increased. Contamination may occur during the entire production network and hazards at an earlier stage may not necessarily be counteracted at a later stage of the farm-to-fork chain. As many fruit and vegetables are consumed directly without heating, it is necessary to take preventive actions during pre-harvest. This literature study deals with pre-harvest measures to ensure microbially safe fruit and vegetables and has partly been funded by the Swedish Board of Agriculture within the framework of support to initiatives within food production (Dnr 19-666/12). Its objective is to describe interactions between resources and measures within the cropping system and microbial risks during pre-harvest from a scientific perspective to identify critical points and to identify knowledge gaps.It uses a bi-angular approach and initially describes microbiological risks (bacteria, virus, protozoa) of importance for fruit and vegetable cropping systems (incl. herbs, sprouts and sprouted shoots) as well as plants as a microbial habitat. Individual resources (staff, soil/growing medium, organic manure, water), cultural management (hygiene, fertilization, irrigation, crop health/plant diseases) and approaches are displayed in the light of microbial risks. In this context, leadership committed to safe fruit and vegetable products is essential. As the report is written for a broad spectrum of readers along the production network for fruit and vegetables -from production to trade and distribution -, more space has been given to some basic, but decisive resources and cultural management practices.

Series Name/Journal:Landskapsarkitektur, trädgård, växtproduktionsvetenskap: rapportserie
Year of publishing :2014
Number:2014:12
Number of Pages:73
Place of Publication:Alnarp
Publisher:Fakulteten för landskapsarkitektur, trädgårds- och växtproduktionsvetenskap, Sveriges lantbruksuniversitet
Associated Programs and Other Stakeholders:Z - SLU - Library > Odla mera
ISBN for electronic version:978-91-87117-73-2
Language:Swedish
Publication Type:Report
Article category:Other scientific
Full Text Status:Public
Agris subject categories.:F Plant production > F03 Seed production and processing
Q Food science > Q03 Food contamination and toxicology
Subjects:(A) Swedish standard research categories 2011 > 4 Agricultural Sciences > 401 Agricultural, Forestry and Fisheries > Horticulture
(A) Swedish standard research categories 2011 > 4 Agricultural Sciences > 401 Agricultural, Forestry and Fisheries > Food Science
(A) Swedish standard research categories 2011 > 4 Agricultural Sciences > 403 Veterinary Science > Other Veterinary Science
Agrovoc terms:fruits, vegetables, food hygiene, preharvest operation, food contamination, microbiology, greenhouses, intestinal diseases
Keywords:frukt , friland, grönsaker, internalisering, livsmedelshygien, odling, primärproduktion, tarmsmitta, trädgårdskulturer, växtens mikrobiologi
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-e-1977
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-e-1977
ID Code:11325
Faculty:LTV - Fakulteten för landskapsarkitektur, trädgårds- och växtproduktionsvetenskap
Department:(LTJ, LTV) > Department of Biosystems and Technology (from 130101)
Deposited By: SLUpub Connector
Deposited On:27 Jun 2014 07:41
Metadata Last Modified:11 Jan 2018 14:31

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics

Downloads
Hits