Home About Browse Search
Svenska


Hygien och bevattningsvatten

ett kunskapsunderlag framtaget på uppdrag av projektet "Vatten som smittkälla till djur och människor" på Statens veterinärmedicinska anstalt, finansierat av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap

Alsanius, Beatrix (2014). Hygien och bevattningsvatten. Alnarp: (LTJ, LTV) > Department of Biosystems and Technology (from 130101), Sveriges lantbruksuniversitet. Landskapsarkitektur, trädgård, växtproduktionsvetenskap: rapportserie ; 2014:10
[Report]

[img] PDF
3MB

Abstract

Utbrott av magsjukor har i ökad omfattning relaterats till grönsaker, frukter, bär och groddar som konsumerats råa eller efter minimal tillredning. Smittspridningen kan ske under hela kedjan från jord till bord. Kontaminerat bevattningsvatten har visat sig vara en spridningsväg. Produktion av grönsaker, frukter och bär av hög kvalitet förutsätter att vatten tillförs med hänsyn kulturens behov. Detta innebär också att vatten tillförs utöver den naturliga nederbörden när det uppkommer en bristsituation. I föreliggande litteratursammanställning beskrivs förutsättningarna för spridning av tarmsmittor genom bevattningsvatten vid primärproduktion av hortikulturella kulturer på ett grundläggande sätt, med hänsyn till växt, vattenkällor och bevattningssätt. Ett avsnitt ägnas åt att beskriva möjligheterna att med odlingstekniska åtgärder förebygga utbrott. I och med att kontamination som skett i ett tidigare stadium under produktionen inte på ett säkert sätt kan avlägsnas i ett senare stadium, är användning av vatten av hög mikrobiologisk kvalitet en viktig förutsättning för en hygieniskt säker produkt. I Sverige finns hittills inget regelverk rörande den hygieniska kvaliteten hos bevattningsvatten. Jämförelser av utländska operativa normer visar att det saknas samsyn kring val av indikatororganism för att beskriva bevattningskvalitet, tröskelvärden eller provtagningssätt. Vissa normer är mycket detaljerade vad gäller vattenkälla, användningsområde och bevattningssätt, medan andra bygger på ett summariskt synsätt. Också provtagningsfrekvensen och beräkningssätt av analyssvaren varierar. Ingen operativ norm tar upp frågan om provtagningsplats. För att kunna bedöma risk för spridning av tarmsmittor med bevattningsvatten bör både exponeringsrisken och infektionsrisken vägas in. Trots att faktorer för överlevnad av tarmsmittor i miljön och på växtmaterial är kända saknas tillförlitliga riskbedömningsmodeller för spridning av tarmsmittor från jord till bord efter användning av kontaminerat bevattningsvatten.

Authors/Creators:Alsanius, Beatrix
Title:Hygien och bevattningsvatten
Subtitle:ett kunskapsunderlag framtaget på uppdrag av projektet "Vatten som smittkälla till djur och människor" på Statens veterinärmedicinska anstalt, finansierat av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap
Alternative abstract:
LanguageAbstract
English

Recently, outbreaks of food illnesses have more often been related to consumption of fresh fruit, vegetables and sprouts subjected to non or minimal processing. Contamination may occur during the entire production chain, from farm to fork. Contaminated irrigation water may be one route for transmission. Production of high quality vegetables and fruits requires access to water upon the crop's demand which means that deprived access to natural water needs to be compensated by irrigation. This literature survey describes basic aspects for transmission of food illnesses through irrigation water with respect to the retention and internalisation by the crop, sources of irrigation water and mode of irrigation. Prospects to counteract contamination by crop management are considered in one section. As contamination that occurs at an early stage cannot be eliminated at a later stage, water of high microbiological quality and the safe use of irrigation water is an essential precondition for safe produce. Until today, there are no operational standards for quality management of irrigation water in Sweden. Comparison of international standards shows that there is no consensus on employed indicator organisms, thresholds or sampling mode. Some standards differentiate between water source, mode of application or risk group for exposure, whereas others are less specific. Consensus is also missing with respect to sampling frequency and calculation modes. Both the risk of exposure and the risk of infectivity must be determined upon risk assessment of irrigation water quality. Although factors that account for survival of different organisms causing food illnesses in the environment and on plants are known, there are no reliable models that predict the risk for transmission of food illnesses by low quality irrigation water from farm to fork.

UNSPECIFIED
Series Name/Journal:Landskapsarkitektur, trädgård, växtproduktionsvetenskap: rapportserie
Year of publishing :2014
Number:2014:10
Number of Pages:52
Place of Publication:Alnarp
Publisher:Fakulteten för landskapsarkitektur, trädgårds- och växtproduktionsvetenskap, Sveriges lantbruksuniversitet
Associated Programs and Other Stakeholders:Z - SLU - Library > Odla mera
ISBN for electronic version:978-91-87117-71-8
Language:English
Publication Type:Report
Article category:Other scientific
Full Text Status:Public
Agris subject categories.:F Plant production > F02 Plant propagation
F Plant production > F06 Irrigation
Q Food science > Q03 Food contamination and toxicology
Subjects:(A) Swedish standard research categories 2011 > 4 Agricultural Sciences > 401 Agricultural, Forestry and Fisheries > Horticulture
(A) Swedish standard research categories 2011 > 4 Agricultural Sciences > 401 Agricultural, Forestry and Fisheries > Food Science
(A) Swedish standard research categories 2011 > 4 Agricultural Sciences > 403 Veterinary Science > Other Veterinary Science
Agrovoc terms:outdoor cropping, food safety, fruits, protected cultivation, irrigation water, parasites, risk assessment, water quality, salmonella, viruses
Keywords:field production , food safety, fruit,, greenhouse production, irrigation, irrigation method, , parasites, risk assessment, Salmonella spp, shigatoxin producing E., coli,, virus, water quality standards
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-e-1979
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-e-1979
ID Code:11327
Faculty:LTV - Fakulteten för landskapsarkitektur, trädgårds- och växtproduktionsvetenskap
Department:(LTJ, LTV) > Department of Biosystems and Technology (from 130101)
Deposited By: SLUpub Connector
Deposited On:27 Jun 2014 09:31
Metadata Last Modified:08 Sep 2017 08:55

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics

Downloads
Hits