Home About Browse Search
Svenska


Biologisk recipientkontroll vid Forsmarks kärnkraftverk

sammanfattande resultat av undersökningar fram till år 2012

Adill, Anders and Mo, Kerstin and Sevastik, Alf and Olsson, Jens and Bergström, Lena (2013). Biologisk recipientkontroll vid Forsmarks kärnkraftverk. Öregrund: (NL, NJ) > Department of Aquatic Resources, Sveriges lantbruksuniversitet. Aqua reports ; 2013:19
[Report]

[img] PDF
4MB

Abstract

Denna rapport sammanfattar långsiktiga och pågående trender ikustvattenmiljön utanför Forsmarks kärnkraftverk från mitten av 1970-taletfram till och med år 2012. Resultaten baseras på de fältundersökningar somutförs inom kärnkraftverkets kontrollprogram för att följa effekter avkylvattenanvändning på fisk, fågel och bottenfauna.Vid Forsmarks kärnkraftverk pumpas stora mängder brackvatten genomkraftverket för att kyla kondensorerna. Efter användning pumpas detanvända kylvattnet ut i närrecipienten, som får en temperaturhöjning medcirka 7-9°C. Kylvattenhanteringen har en direkt miljöpåverkan genom attdet havsvatten som används innehåller levande organismer som dras med ini systemet, eller filtreras bort vid intaget och dör. Det uppvärmda kylvattensom når närrecipienten har därtill effekter på djurens fysiologi, födotillgångoch beteendemönster, vilket i sin tur kan påverka deras tillväxt ochreproduktion. Dessa förändringar är väl dokumenterade under de år somkontrollprogrammet har pågått, framförallt när det gäller fisk. I rapportenpresenteras trender i utvecklingen över tid hos fisk, bottenfauna och fågel.Data jämförs där det är möjligt med motsvarande trender i referensområdensamt i andra delar av Bottenhavet och Östersjön.En stor del av de förändringar som observerats i Forsmarks skärgårdunder senare år kan sannolikt sammankopplas med kylvattenutflödet, isynnerhet efter år 2004 när det galler som tidigare hindrade fiskar från attvandra in och ut ur Biotestsjön togs bort. Detta syns som en ökad invandringav lekfisk i Biotestsjön och en tillkomst av arter som inte funnits där pålänge. Samtidigt ses förändrade tillväxtmönster hos abborre i Biotestsjönsamt utanför, i Forsmarks skärgård. I viss mån ses även förändradeutbredningsmönster hos sjöfågel som skulle kunna kopplas till förändradfödotillgång. För bottenfauna kan man inte avgöra om det finns mönster, pågrund av avsaknad av data under senare år.Resultaten antyder att en större del av fiskbestånden i Forsmarks skärgårdän tidigare är beroende av att Biotestsjön är en fungerande miljö förreproduktion och tillväxt. Detta är positivt så länge förhållandena iBiotestsjön och övriga områden som påverkas av kylvattenutsläpp ärgynnsamma, men negativt för omgivande skärgård om rekryteringen i dessaområden inte skulle fungera, eller om fiskens hälsa skulle påverkas. Dessaaspekter blir särskilt aktuella i och med den planerade effekthöjningen vidForsmarks kärnkraftverk, som sannolikt skulle kunna accentuera deobserverade effekterna, samt den planerade byggnaden av ett slutförvar, om denna påverkar tillgången på alternativa rekryteringsmiljöer för fisk inärområdet.Dödligheten i silstationen är fortsatt hög, om än med stormellanårsvariation i antal och artsammansättning. Mätningar vid silstationenvisar dock på en ökad dödlighet av ål, som inte kan förklaras av generellauppgångar i beståndet. Ökningen är troligen en effekt av att mer ål äntidigare vistas i Forsmarks skärgård, vilket skulle kunna bero på enanlockning av ål till området för kylvattenutsläpp.En annan förändring som inträffat under senare år är att en nyintroducerad art, musslan Mytilopsis leucopheata, har observerats i områdetsedan 2011. Arten har orsakat problem i kylvattenvägarna i andrakärnkraftverk i Östersjön, och områden med förhöjd vattentemperatur hartidigare identifierats som potentiella plattformar för fortsatt etablering avarten i andra områden.

Authors/Creators:Adill, Anders and Mo, Kerstin and Sevastik, Alf and Olsson, Jens and Bergström, Lena
Title:Biologisk recipientkontroll vid Forsmarks kärnkraftverk
Subtitle:sammanfattande resultat av undersökningar fram till år 2012
Alternative abstract:
LanguageAbstract
English

During the production of energy at the Forsmark nuclear power plant, largevolumes of brackish sea water are transported through the system and usedin the cooling process. The cooling water is subsequently transferred out inthe local recipient, which is affected by a temperature increase of about 7-9°C. The local biota is affected as the sea water that is used containsorganisms that are transported through the cooling system, or subject tomortality in a filter positioned at the water intake. The heated water thatreaches nearby areas affects local biota and their physiology, behavior andfood availability, which may also result in effects on growth patterns andreproductive success. These effects have been well documented during theyears that the surveillance program has been running, especially withrespect to fish. The report presents temporal trends in the development offish communities, benthic invertebrates and sea birds in the Forsmarkarchipelago and in the Biotest basin, which is the first recipient of main partof the released cooling water. When possible, data is compared tocorresponding data from reference areas and other parts of the Baltic Sea.Several of the changes observed in local biota recent years may bepotentially connected to the release of cooling water. This is especially seenafter 2004, when the grid that was previously positioned at the entrance ofthe Biotest basin was removed. The grid served to hinder fish migration intoand out of the basin. After its removal, strong spawning migrations of fishinto the Biotest basin started to occur, and species not observed in the basinin many years was seen. In parallel, an increased growth rate of Perch(Perca fluviatilis) was observed, both in the Biotest basin and in the nearbyarchipelago. For sea birds, some changes in local distribution patterns wereseen that could potentially be related to changes in food availability. Withrespect to benthic invertebrates it was not possible to detect trends due tothe lack of data for recent years.The results indicate that a large part of the coastal fish population in theForsmark archipelago is using the Biotest basin for spawning. This wouldpotentially have a positive effect on the fish population at archipelago scaleif ambient condition in the Biotest basin were also beneficial for recruitmentsuccess. This was not possible to clarify based on available data. However,it also conveys a risk for failure of the population at large, if recruitmentsuccess is worse in the Biotest basin than in surrounding areas, or if ambientconditions in the Basin impose negative effects on fish health. The observedpatterns would potentially be accentuated if the efficiency of the power plant is further increased, as is currently planned, as this would also entailan increased use of cooling water. They would also be accentuated if localconditions for spawning in nearby areas were worsened, as this wouldreduce the availability of alternative recruitment areas and potentiallyfurther increase spawning migrations into the basin.The mortality rate of fish at the cooling water intake has remained at ahigh level, although variation was strong among years. Counting at theintake, however, indicated an increased rate of mortality in eel (Anguillaanguilla), which could not be connected to overall increases in the local eelpopulation. The results may indicate an increased aggregation of eel in thevicinity of the power plant.Another change in recent years was the first observations of a newspecies of bivalve, the non-indigenous species Mytilopsis leucopheata. Thespecies was observed in small but increasing abundances in the vicinity ofthe power plant, starting in 2011. The species has been observed to causeproblems in cooling waters systems in other nuclear power plants in theBaltic Sea. The observation deserves attention as areas of artificiallyincreased water temperatures have been identified as potential steppingstones for the further introduction and establishment of non-indigenousspecies.

Series Name/Journal:Aqua reports
Year of publishing :2013
Number:2013:19
Number of Pages:69
Place of Publication:Öregrund
Publisher:Institutionen för akvatiska resurser, Sveriges lantbruksuniversitet
ISBN for printed version:978-91-576-9184-2
Language:Swedish
Publication Type:Report
Article category:Scientific peer reviewed
Full Text Status:Public
Agris subject categories.:M Aquatic sciences and fisheries > M40 Aquatic ecology
T Pollution > T01 Pollution
Subjects:(A) Swedish standard research categories 2011 > 1 Natural sciences > 106 Biological Sciences (Medical to be 3 and Agricultural to be 4) > Ecology
Agrovoc terms:fishes , benthic environment, fauna, coastal waters, population dynamics, nuclear energy, monitoring, environmental impact assessment, sweden
Keywords:recipientkontroll, ekosystem, fiskbestånd
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-e-1998
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-e-1998
Alternative URL:http://www.slu.se/Documents/externwebben/akvatiska-resurser/publikationer/Aquarapporter/Aqua_reports_2013_19.pdf
ID Code:11349
Faculty:NJ - Fakulteten för naturresurser och jordbruksvetenskap
NL - Faculty of Natural Resources and Agricultural Sciences (until 2013)
Department:(NL, NJ) > Department of Aquatic Resources
Deposited By: SLUpub Connector
Deposited On:03 Jul 2014 11:13
Metadata Last Modified:12 Dec 2014 08:38

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics

Downloads
Hits