Home About Browse Search
Svenska


Trädgårdsblåbär

växtnäringsbehov och gödsling

Caspersen, Siri and Håkansson, Thilda Hanna Maria and Winter, Christina (2013). Trädgårdsblåbär. Alnarp: (LTJ, LTV) > Department of Biosystems and Technology (from 130101), Sveriges lantbruksuniversitet. Landskap trädgård jordbruk : rapportserie ; 2013:10
[Report]

[img] PDF
3MB

Abstract

Trädgårdsblåbär omfattar odlade arter och hybrider av blåbär. I Sverige odlas idag Vaccinium corymbosum och hybrider mellan V. corymbosum och V. angustifolium. Bären innehåller mycket antioxidanter och ökar i popularitet som dessertbär. Vaccinium-arter är anpassade för att växa på lätta jordar med mycket organiskt material, lågt pH och god tillgång på vatten. Vid kommersiell odling av blåbär kan odlingen emellertid ofta behöva etableras på mineraljordar med ett högre pH. I dessa fall är det viktigt att odlingssubstratet anpassas efter växtens behov eftersom en blåbärskultur är kostsam att etablera och bör kunna växa och ge skörd under lång tid vid rätt odlingsförhållanden. Om markens innehåll av organiskt material är lågt rekommenderas inblandning av organiskt material, till exempel sågspån eller torv i jorden. Marktäckning med sågspån, bark eller torv har oftast gett en positiv effekt på tillväxt och skörd. Det rekommenderade pH-området för trädgårdsblåbär ligger vanligen från pH 4,0 till pH 5,2–5,5. Vid ett högre pH finns risk för brist på mikronäringsämnen, särskilt järn. Vid ett för lågt pH kan höga halter av aluminium eller mangan skada rötterna samt hämma tillväxten. Känsligheten för både järnbrist och för toxicitet av aluminium och mangan varierar mellan olika sorter. Om markens pH behöver sänkas innan etablering av kulturen rekommenderas vanligen inblandning av elementärt svavel året innan. Inblandning av eller marktäckning med torv eller med sågpån eller bark av tall kan användas för att uppnå mindre pH-sänkningar och kan bidra till att öka växttillgängligheten av järn. De flesta Vaccinium-arter är anpassade för att växa vid en låg kvävetillgång och blåbär har generellt ett relativt lågt näringsbehov. Höga kvävegivor kan reducera tillväxten och unga plantor kan dö. För mycket kväve kan även ge ökad vinterskada. En kvävegiva på 50-60 kg per hektar till en odling som ger full skörd har gett bra tillväxt och skörd i många försök. Till yngre odlingar bör kvävegivan begränsas. Vid marktäckning med organiskt material måste kvävegivan ökas beroende på hur mycket kväve som kommer att bindas in i samband med nedbrytningen. Både ammonium och nitrat kan fungera som kvävekällor så länge kvävetillförseln är låg och pH inte blir för högt. Blåbär har emellertid en sämre förmåga att använda nitrat jämfört med många andra växtslag och flera försök har visat bättre tillväxt med ammonium eller med en blandning av ammonium och nitrat som kvävekällor. Kvävegödseln bör tillföras mellan blomning och skörd när upptaget är som störst. Att dela givan på två eller tre tillfällen har ofta gett bättre effekt än en giva. Tillförsel av mycket kväve kan inverka negativt på förekomsten av ericoid mykorrhiza i rötterna. Även kalium kan behöva tillföras och behovet ökar vid hög fruktsättning. Publicerade data indikerar att förhållandet mellan mängderna av kväve och kalium som behöver tas upp i blåbärsplantan varierar från 100:40 till 100:75 för unga respektive äldre plantor. Förhållandet mellan upptaget av kväve och fosfor ligger kring 100:10, och behovet av fosforgödsling är vanligen lågt. Blåbär tar effektivt upp kalcium och brist är mycket ovanligt, men tillförsel av kalcium har ibland haft positiv effekt på bärens fasthet. Kulturens näringsstatus bör följas upp med bladanalyser och näringsämnen tillföras vid eventuell brist. Blåbär är mycket känsliga för höga salthalter och för mycket natrium och klor bör undvikas.

Authors/Creators:Caspersen, Siri and Håkansson, Thilda Hanna Maria and Winter, Christina
Title:Trädgårdsblåbär
Subtitle:växtnäringsbehov och gödsling
Alternative abstract:
LanguageAbstract
English

Vaccinium corymbosum and hybrids between V. corymbosum and V. angustifolium are the blueberry types cultivated in Sweden today. Blueberries contain high amounts of antioxidants and their popularity as dessert berries is increasing. Vaccinium-species are adapted to light soils with high organic matter content, acid pH and ample water supply. In commercial blueberry cultivation, the crop is often established on mineral soils with a higher pH. As establishment costs are high and the crop will continue to develop and yield for many years under good conditions, it is important to adapt the growing substrate after the plants' requirements. If the soil organic matter content is low, soil amendment with organic matter like sawdust or peat is recommended. Mulching with sawdust, bark or peat also commonly has a positive effect on plant growth and yield. The recommended soil pH-range for blueberry cultivation varies but is commonly between pH 4,0 to pH 5,2–5,5. At higher pH, there is a risk for micronutrient deficiency, in particular for iron. If pH is too low, high amounts of aluminium or manganese may damage roots and retard growth. The sensitivity for iron deficiency and for aluminium and manganese toxicity varies between cultivars. For lowering of soil pH before crop establishment, soil amendment with elementary sulphur the year before is commonly recommended. Soil amendment or mulching with peat or sawdust or bark from pine trees may be used for smaller pH reductions, and may also increase iron availability. Most Vaccinium-species are adapted to grow at low nitrogen availability, and blueberries generally have a low nitrogen requirement. High amounts of nitrogen may reduce plant growth and young plants may die. Too much nitrogen may also increase winter injury. For a fully yielding crop, a nitrogen amount of 50-60 kg per hectare has been reported to give good growth and yield from many experiments For younger plants, the amount of nitrogen should be lower. If the plants are mulched with organic matter, the amount of nitrogen should be increased in accordance with the amount of nitrogen that will be immobilized when the organic matter is decomposed. Both ammonium and nitrate may be used as a nitrogen sources as long as the total amount of nitrogen supplied is low and pH is not too high. However, blueberries do have a lower ability to utilize nitrate than many other plant species, and several experiments have shown better growth of blueberries with ammonium, or with a mixture of ammonium and nitrate, than with nitrate only as a nitrogen source. Nitrogen fertilizer should be applied when plant uptake is high. Splitting the nitrogen application on two or three occasions is often preferable to a single application. Addition of high amounts of nitrogen may negatively affect the occurrence of ericoid mycorrhizas in blueberry roots. Potassium may also need to be added and the potassium requirement of the plant increases when fruit production is high. Published data indicate that the relationship between the amount of nitrogen and potassium in the plant varies from 100:40 to 100:75 for young and older plants, respectively. The relationship between nitrogen and phosphorus is approximately 100:10, and the need for phosphorus fertilizer is often low. Blueberries efficiently acquire calcium and deficiency is uncommon. In some experiments, however, calcium addition has had a positive effect on berry firmness. The nutrient status of the crop should be followed by leaf analysis and mineral nutrients added when risk of deficiency is indicated. Blueberries are sensitive to high amounts of salts and addition of too much sodium and chlorine should be avoided.

Series Name/Journal:Landskap trädgård jordbruk : rapportserie
Year of publishing :2013
Number:2013:10
Number of Pages:58
Place of Publication:Alnarp
Publisher:Institutionen för biosystem och teknologi, Sveriges lantbruksuniversitet
Associated Programs and Other Stakeholders:Z - SLU - Library > Odla mera
ISBN for printed version:978-91-87117-42-8
ISSN:1654-5427
Language:Swedish
Publication Type:Report
Article category:Other scientific
Full Text Status:Public
Agris subject categories.:F Plant production > F01 Crop husbandry
F Plant production > F04 Fertilizing
Subjects:(A) Swedish standard research categories 2011 > 4 Agricultural Sciences > 401 Agricultural, Forestry and Fisheries > Horticulture
(A) Swedish standard research categories 2011 > 1 Natural sciences > 106 Biological Sciences (Medical to be 3 and Agricultural to be 4) > Botany
Agrovoc terms:vaccinium, blueberries, plant nutrition, nutrient uptake, sweden
Keywords:trädgårdsblåbär, växtnäring, gödsling
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-e-2014
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-e-2014
ID Code:11360
Faculty:LTJ - Faculty of Landscape Planning, Horticulture and Agricultural Science (until 2013)
Department:(LTJ, LTV) > Department of Biosystems and Technology (from 130101)
Deposited By: SLUpub Connector
Deposited On:08 Jul 2014 11:12
Metadata Last Modified:21 Oct 2015 14:01

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics

Downloads
Hits