Home About Browse Search
Svenska


Resultat från miljöövervakningen av bekämpningsmedel (växtskyddsmedel)

årssammanställning 2012

Lindström, Bodil and Larsson, Martin and Nanos, Therese and Kreuger, Jenny (2013). Resultat från miljöövervakningen av bekämpningsmedel (växtskyddsmedel). Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Aquatic Sciences and Assessment, Sveriges lantbruksuniversitet. Rapport / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för vatten och miljö ; 2013:14
[Report]

[img] PDF
1MB

Abstract

Rapporten presenterar resultat från miljöövervakningen av växtskyddsmedel i ytvatten, grundvatten, sediment, regnvatten och luft för undersökningsåret 2012. Undersökningarna genomförs inom programområdena Jordbruksmark och Luft inom ramen för den nationella miljöövervakningen på uppdrag av Naturvårdsverket. Mätningarna har pågått sedan 2002, med viss variation i omfattning. Under 2012 provtogs ytvatten i fyra jordbruksbäckar i typområden för svensk jordbruksmark (Västergötland O 18, Östergötland E 21, Halland N 34 och Skåne M 42), samt i två skånska åar (Skivarpsån och Vege å). Ordinarie ytvattenprovtagningar pågick under växtsäsongen (maj-oktober/november) i samtliga områden med tidsintegrerade veckoprover och fortsatte sedan under vintern i Halland och Skåne med tidsintegrerade 14-dagarsprover. I Skåne genomfördes dessutom en parallell flödesstyrd provtagning under växtsäsongen. Nytt för i år var att varje prov i den flödesstyrda provtagningen bestod av tre delprov som på ett bättre sätt fångade in haltförändringarna under flödestoppar. I de fyra typområdena och åarna togs ett sedimentprov i september 2012. I varje typområde provtogs också ytligt grundvatten från två olika lokaler vid fyra tilfällen under året. Regnvatten och luft samlades in från Vavihill i Skåne under april till november och från Aspvreten i Södermanland samlades regnvatten in under maj till oktober. Sammanlagt påträffades 87 olika substanser i ytvattenproverna under ordinarie provtagningsperiod 2012. Flest antal substanser påträffades i områdena i Halland och Skåne, som också är de områden där användningen är som störst. Den sammanlagda halten av växtskyddsmedel i ytvattenproverna varierade under året. Den högsta sammanlagd halten, samt högsta antalet substanser i ett och samma prov, påträffades i ett ytvattenprov från Skåne taget i månadsskiftet oktober/november. Detta var troligtvis effekten av ett större och intensivare regn som följde på en relativt torr höst med ringa nedbrytning av växtskyddsmedlen. Glyfosat var den substans som oftast påträffades med högst halt i ytvattenprover (Skåne, Östergötland, Halland och Vege å) under 2012. Glyfosat är också den näst vanligaste substansen i ytvattenprover under perioden 2002-2012 och den vanligaste påträffade substansen i sediment under samma period. Den vanligaste påträffade substansen i ytvatten är bentazon, men även isoproturon och MCPA är vanligt förekommande. Ytvattenproverna från sommarsäsongen hade högre sammanlagda halter än vintersäsongen, men de högre flödena under vintern innebär ett betydande bidrag även från vinternsäsongen till den totala transporten av växtskyddsmedel under året. De flödesproportionella proverna från Skåne visade att den tidsstyrda ordinarie provtagningen gav en representativ bild av antalet substanser och genomsnittliga halter av växtskyddsmedel i ytvatten, men att tillfälligt förhöjda halter (toppkoncentrationer) och riktvärdesöverskridanden bättre fångas in med hjälp av den flödesstyrda intensiva provtagningen under flödestoppar. Grundvattenproverna från typområdet i Skåne innehöll flera substanser i samtliga prover, men i övriga områden var det endast ett fåtal prov som innehöll någon substans. Inga halter överskred gränsvärdet för dricksvatten. I sedimentproverna påträffades totalt nio substanser i typområdena och bäckarna. Glyfosat påträffades i alla prover, utom det från Halland, och hade då de högsta halterna. Under 2012 var det prosulfokarb och metazaklor som påträffades i högst halter i regnvatten och luft. Den oftast påträffade substansen var lindan, sedan länge förbjuden i Sverige. Överlag påträffas många förbjudna substanser i regnvatten och luft då de transporteras hit med luftströmmarna från andra länder.

Authors/Creators:Lindström, Bodil and Larsson, Martin and Nanos, Therese and Kreuger, Jenny
Title:Resultat från miljöövervakningen av bekämpningsmedel (växtskyddsmedel)
Subtitle:årssammanställning 2012
Series Name/Journal:Rapport / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för vatten och miljö
Year of publishing :2013
Number:2013:14
Number of Pages:82
Place of Publication:Uppsala
Publisher:Institutionen för vatten och miljö, Sveriges lantbruksuniversitet
Associated Programs and Other Stakeholders:SLU - Environmental assessment > Programme Non-Toxic Environment
SLU - Environmental assessment > Data from Environmental Assesment (FoMA) is used
Language:Swedish
Publication Type:Report
Article category:Other scientific
Full Text Status:Public
Agris subject categories.:T Pollution > T01 Pollution
Subjects:(A) Swedish standard research categories 2011 > 4 Agricultural Sciences > 405 Other Agricultural Sciences > Environmental Sciences related to Agriculture and Land-use
Agrovoc terms:pesticides, groundwater, pollution, sediment, rivers, surface water, rainwater, water analysis, environmental impact assessment, sweden
Keywords:pesticider, avrinningsområden, regnvatten, luft, grundvatten, ytvatten, sediment, riktvärden
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-e-2015
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-e-2015
ID Code:11361
Faculty:NL - Faculty of Natural Resources and Agricultural Sciences (until 2013)
Department:(NL, NJ) > Dept. of Aquatic Sciences and Assessment
Deposited By: SLUpub Connector
Deposited On:09 Jul 2014 13:49
Metadata Last Modified:30 Jun 2015 13:07

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics

Downloads
Hits