Home About Browse Search
Svenska


Laxing och felvandrad lax i Mörrumsån

en genetisk analys

Palm, Stefan and Dannewitz, Johan and Prestegaard, Tore and Östergren, Johan (2013). Laxing och felvandrad lax i Mörrumsån. Drottningholm: (NL, NJ) > Department of Aquatic Resources, Sveriges lantbruksuniversitet. Aqua reports ; 2013:20
[Report]

[img] PDF
10MB

Abstract

Syftet med denna studie har varit att DNA-analysera ett större material av laxfisk från Mörrumsån för att: · få en bättre bild av hur stor andel felbedömda arthybrider med öring, s.k. laxingar, som förekommit bland vuxen "lax" från olika år och fångstmånader, · uppskatta den totala andelen laxing bland all vuxen laxfisk i Mörrumsån (lax, laxing, öring), · identifiera genetiskt avvikande lax ("felvandrare"), samt · undersöka hur stora genetiska förändringar som skett i åns laxbestånd sedan 1960-talet och om det finns tecken på genetisk påverkan av felvandrad lax från andra vattendrag. Bakgrund till denna analys är att en tidigare genetisk pilotstudie av vuxen lax från Mörrumsån hösten 2011 gav förvånande och oroväckande resultat. En betydande andel (ca 20%) av den förmodade laxen visade sig då vara arthybrider med öring, s.k. laxingar. Dessutom bar en hög andel (10-20%) av de rena laxarna på genuppsättningar som förväntas vara mycket ovanliga bland lax född i Mörrumsån, vilket indikerade att det handlade om felvandrad lax från andra vattendrag. Resultaten var dock baserade på ett litet antal fiskar från ett enstaka år. I denna utökade studie har vi funnit att den totala andelen arthybrider bland förmodad lax från åren 1961, 1985 och 2004-2012 var klart lägre (ca 6%) än i pilotstudien från 2011 (ca 20 %). Denna skillnad beror i första hand på att det förekommer betydligt färre felbedömda arthybrider i fångster av nystigen blanklax i maj–juni än under de efterföljande fiskemånaderna (då fisken från pilotstudien 2011 var insamlad). En trolig förklaring till att andelen felbedömda laxar ökat under säsongerna är att laxingen i Mörrumsån, i likhet med öringen, uppvisar en senare lekvandringstid än laxen. Baserat på sportfiskestatistik, fiskräkningsdata och DNA-resultat har vi beräknat att andelen laxing bland all vuxen laxfisk i Mörrumsån kan ha varit omkring 10% under de senaste åren. En så hög andel arthybrider i ån kan ge betydande produktionsförluster genom "spolierade lekar" när de i princip sterila laxinghanarna blandar sig i laxens och öringens lek. För en riktig riskanalys behövs dock bättre kunskap om laxingarnas lekbeteende och reproduktiva framgång. Även andelen förmodat felvandrad lax (2-3% under perioden 2004-2012) visade sig vara lägre än i pilotstudien baserad på sent fångad lax från 2011 (10-20 %). De flesta genetiskt avvikande laxar var fångade sent under säsongerna vilket kan förklara den höga andelen i det likaledes sent fångade materialet från 2011. Samtidigt har vi kunnat observera små genetiska förändringar, som tillsammans med en ökad genetisk variationsgrad sedan 1960-talet tyder på att "främmande gener" till viss del har tillförts Mörrumsåns laxbestånd. Det är dock oklart när och hur denna genetiska påverkan har ägt rum.

Authors/Creators:Palm, Stefan and Dannewitz, Johan and Prestegaard, Tore and Östergren, Johan
Title:Laxing och felvandrad lax i Mörrumsån
Subtitle:en genetisk analys
Alternative abstract:
LanguageAbstract
English

A previous pilot study of adult salmon sampled 2011 in River Mörrumsån, southern Sweden, yielded surprising and alarming results. A significant proportion (c. 20%) of the putative salmon turned out to be hybrids with sea trout, despite that experienced personnel had handled the fish. Additionally, a high proportion (10-20%) of the pure salmon (confirmed with DNA) carried genotypes expected to be very rare among salmon from the river, indicating that those individuals were "strays" from other rivers. However, the above results were based on a low number of fish collected late within a single year. In order to allow general conclusions, a more comprehensive genetic survey was needed. Purposes of the present study were thus to genetically analyze a considerably larger material in order to: · obtain a better picture of the percentage hybrids occurring among adult "salmon" collected in different years and months, · to estimate the total hybrid proportion among all adult salmonids, · to identify and estimate the proportion of salmon strays, and · to study temporal genetic change in the R Mörrumsån salmon population since the 1960s, including signs of genetic impact from strayed salmon. The proportion of salmon-trout hybrids among putative salmon in the extended material from 1961, 1985, and 2004-2012 was lower (c. 6%) than in the pilot study from 2011 (c. 20%). The reason seems to be a considerably lower proportion of hybrids during the salmon spawning run peak (May-June) than in the subsequent fishing months (July-October). One reason for this seasonal variation may be that the hybrids, like the sea trout, exhibit a later spawning run time than the salmon in R. Mörrumsån. From catch statistics and fish counting data combined with DNA-results, we estimated the proportion of species hybrids among all ascending salmonids (salmon, trout, and hybrids combined) to have increased to >10% in recent years. Such a high proportion may result in a significant production loss due to "wasted reproductive effort" when effectively sterile hybrid males spawn with salmon and trout females. A more informed risk analysis is warranted, however, based on better knowledge of breeding the behavior and reproductive success of hybrids under natural or semi-natural conditions. The estimated proportion of salmon strays (2-3%) was clearly lower than in the previous pilot study (10-20%). A clear majority of the putative strays from different sampling years was caught late during the season (September-October), which may explain the high proportion of strays among the equally late caught salmon in 2011. At the same time, small but significant genetic changes in combination with evidence of increased genetic variability over time indicated that "foreign genes" have been introduced into the salmon population since the 1960s, although it remains largely unclear when and how this gene flow has occurred.

Series Name/Journal:Aqua reports
Year of publishing :2013
Number:2013:20
Number of Pages:44
Place of Publication:Drottningholm
Publisher:Institutionen för akvatiska resurser
Associated Programs and Other Stakeholders:SLU - Environmental assessment > Programme Biodiversity
SLU - Environmental assessment > Programme Lakes and watercourses
SLU - Environmental assessment > Data from Environmental Assesment (FoMA) is used
ISBN for printed version: 978-91-576-9190-3
ISBN for electronic version:978-91-576-9191-0
Language:Swedish
Publication Type:Report
Article category:Other scientific
Full Text Status:Public
Agris subject categories.:M Aquatic sciences and fisheries > M01 Fisheries and aquaculture - General aspects
Subjects:(A) Swedish standard research categories 2011 > 1 Natural sciences > 106 Biological Sciences (Medical to be 3 and Agricultural to be 4) > Genetics (medical genetics to be 30107 and agricultural genetics to be 40402)
Agrovoc terms:salmon, chars, interspecific hybridization, genetic engineering, sport fishing, sweden
Keywords:lax, laxing, arthybrid, öring, genteknik, bevarande
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-e-2019
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-e-2019
ID Code:11382
Faculty:NJ - Fakulteten för naturresurser och jordbruksvetenskap
Department:(NL, NJ) > Department of Aquatic Resources
External funders:Göte Borgströms Stiftelse and Swedish Agency for Marine and Water Management and Mörrums Kronolaxfiske, Sveaskog AB and WWF
Deposited By: SLUpub Connector
Deposited On:30 Jul 2014 07:35
Metadata Last Modified:18 Nov 2020 12:10

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics

Downloads
Hits