Home About Browse Search
Svenska


Toward a critical and interdisciplinary understanding of illegal hunting

a synthesis of research workshop findings

Essen, Erica von and Hansen, Hans Peter and Nordström Källström, Helena and Peterson, Tarla (2015). Toward a critical and interdisciplinary understanding of illegal hunting. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development
, Sveriges lantbruksuniversitet. Urban and rural reports ; 2015:1
[Report]

[img] PDF
1MB

Abstract

Illegal hunting has constituted an expression of contested legitimacy of wildlife regulation across the world for centuries. In the following report, we critically engage with the state of the art on the illegal hunting phenomenon. We do so to reveal emerging scholarly perspectives on the crime. Specifically, we aim to capture the complexity of illegal hunting as a socio-political phenomenon rather than an economically motivated crime. To do so, we adopt a critical perspective that pays particular attention to the societal processes that contribute to the criminalization of historically accepted hunting practices.

To capture perspectives on illegal hunting, fifteen researchers from various countries participated in an illegal hunting workshop in Copenhagen 16-17th June 2014. A primary contribution of the research workshop was to bring together criminologists, sociologists, anthropologists and geographers, each equipped with their own research perspective, to engage in a critical and interdisciplinary discussion on how to apprehend and constructively address the challenges of illegal hunting in contemporary society. A majority of those that attended were primarily based in the Nordic and the UK context, which motivated a strong focus on the illegal hunting that currently takes places in these countries. Similar trends of illegal hunting were identified across Europe, many of which traced from EU legislation on the reintroduction of large carnivores or other controversial wildlife conservation projects.

In the workshop, proceedings took the form of individual presentations, plenary discussions and group work. Common themes that emerged from these presentations were: illegal hunting as communicating socio-political resistance; the targeting of specific species based on its symbolism or environmental history; illegal hunting as symptom of class struggles; the role of rewilding and domestication of nature on wildlife regulation; corruption, complicity and conflicts of loyalty in enforcement, and discrepancies and discontinuities in legality. These themes were framed in an understanding of illegal hunting as a complex, multifaceted expression that transgresses livelihood based motivation.

Critical discussions conceptualised illegal hunting as a crime of dissent. This meant situating crimes as everyday forms of resistance against the regulatory regime. In so doing, the relationship between hunters and public authorities was highlighted as a potential source of disenfranchisement. In this interactionist perspective, illegal hunting tells us not just about the rationales of the offenders. It also elucidates the broader context in which non-compliance with regulation serves as symptoms of democratic and legitimacy deficits on the state level. Erratic transitions in legislation and a subsequent discord between legal, cultural and moral norms in society were identified as factors that contribute to the conflict.

Crucially, the research workshop and the report contribute with three perspectives. First, it emphasizes the need to uncover the grey areas of complicity in wildlife crime. Previously corruption, bribery and selective law enforcement have been associated with wildlife trafficking in the global south, but this understanding is too blunt for the complicity that exists in many other contexts. Here conflicts of loyalty exist across several strata of society and differ in degrees. In highlighting this fact, we show a more opaque and contingent climate of complicity around illegal hunting in Northern Europe and elsewhere. Second, as crimes of dissent seeking to publicise injustices, illegal hunting and its associated resistance tactics are counterproductive by constituting a ‘dialogue of the dead’. With this is mean that such communication is prone to distortion, misunderstanding and exaggeration and does no favors to hunters. There is consequently a need to move to a clarity of messages, as in institutionalised diogue processes. Third, hunting regulation cannot be seen in isolation to the broader differences in society in terms of values, economic factors and development.

Research questions for future scholarship concluded the workshop and are summarized in the report. In terms of illuminating the junctures at which additional research is needed, these questions may provide important guidance. Above all, the report is intended as help for policy-makers, wildlife managers and law enforcement in better understanding and responding to the complexities of illegal hunting. We hope this will lead to more long-term preventative measures that address the core of the issue rather than proximate causes.

The workshop was organized by the Environmental Communication Division of the Swedish University of Agricultural Sciences. The event constituted a part of the FORMAS funded research project Confronting challenges to political legitimacy of the natural resource management regulatory regime in Sweden - the case of illegal hunting in Sweden whose members include Erica von Essen, Dr. Hans Peter Hansen and Dr. Helena Nordström Källström from the Swedish University of Agricultural Sciences, Professor Tarla R. Peterson from Texas A&M University and Dr. Nils Peterson from North Carolina State University.

Authors/Creators:Essen, Erica von and Hansen, Hans Peter and Nordström Källström, Helena and Peterson, Tarla
Title:Toward a critical and interdisciplinary understanding of illegal hunting
Subtitle:a synthesis of research workshop findings
Alternative abstract:
LanguageAbstract
Swedish

Under flera århundraden har illegal jakt fungerat som ett sätt att uttrycka missnöje med samtida viltförvaltning och jakträttsregler. I denna rapport vill vi redovisa forskningsläget och bidra till en fördjupad förståelse av fenomenet illegal jakt, bland annat genom att beskriva illegal jakt som ett komplext uttryck för sociopolitiskt motstånd. Ett kritisk kriminologiskt perspektiv används därför för att urskilja vilka processer som bidrar till kriminalisering av jaktpraktiker.

För att diskutera ovan beskrivna perspektiv på illegal jakt samlades femton forskare från olika internationella sammanhang på en forskningsworkshop om illegal jakt i Köpenhamn 16-17 juni 2014. Den övergripande utgångspunkten för workshopen var att samla kriminologer, sociologer, antropologer och geografer, där alla medverkade med sitt forskningsperspektiv i syfte att skapa en kritisk och interdisciplinär diskussion om hur illegal jakt kan bemötas och hanteras i dagens samhälle. På grund av deltagarnas geografiska anknytning fokuserades samtalet på illegal jakt i en nordisk och brittisk kontext, men likartade trender inom illegal jakt identifierades även inom resten av Europa. Det konstaterades bland annat att många jaktbrott kan knytas till EU-regler om viltförvaltning och artbevarande, däribland det kontroversiella återinförandet av stora rovdjur i vissa länder.

Samtalet i denna forskningsworkshop tog utgångspunkt i individuella presentationer, gemensamma diskussioner i plenum samt grupparbeten. De huvudsakliga teman som urskiljdes från diskussionerna var: illegal jakt och kommunikation av sociopolitiskt motstånd; fokus på vissa arter på grund av deras symbolik/historik; illegal jakt som symptom på klasskamp; rewildingrörelsens (på svenska: återförvildningsrörelsen) inverkan på jakten; och slutligen korruption och lojalitetskonflikter i polisarbete. Gemensamt för dessa teman är en förståelse av illegal jakt som ett mångfacetterat uttryck som överskrider rent ekonomiska motiv. Följaktligen argumentarar rapporten för att illegal jakt kommer att kräva motsvarande multidimensionella och robusta strategier för att motverkas i ett längre tidsperspektiv.

För att fördjupa analysen av illegal jakt utgick merparten av diskussionerna från synsättet att illegal jakt är ett brott som växer fram ur motstånd. Därmed sattes vardagliga motståndspraktiker kontra regering och lagstiftning i ett större samhällsperspektiv vilket möjliggjorde tillämpningen av ett kritiskt synsätt på relationen mellan jägare/landsbygdsbefolkning och stat. På detta sätt kunde vi upptäcka, inte bara motiv och ideologi hos förbrytare, utan också vilka samhälleliga omständigheter som kan bidra till illegal jakt, som till exempel misstro mot beslutsfattare, brist på legitimitet, nya bevarandedirektiv och övergripande effekter av modernitet och utveckling. Snabba och oberäkneliga förändringar i lagstiftning kring vilt och lovliga metoder för jakt tillsammans med bristande samstämmighet mellan lagar och regler kontra kulturella och moraliska normer i samhället kan ses som bidragande faktorer till konflikter inom viltförvaltningen och i slutändan även till illegal jakt.

Sammanfattningsvis bidrog diskussionerna vid denna workshop till tre nyskapande forskningsperspektiv på brott mot djur- och miljölagar. Det första perspektivet betonar att det krävs en mer nyanserad syn på delaktighet vid brott och korruption än vad tidigare forskning om illegal jakt, främst i utvecklingsländer, har visat. Med andra ord behöver vi lyfta fokus från enbart mutor till att uppmärksamma en bredd av lojalitetskonflikter hos tjänstemän, av vilka många jagar själva eller uttrycker sympati för utsatta får- och hundägare i exempelvis län med hög vargtäthet. Utifrån detta perspektiv synliggörs också ett grumligare sammanhang av beroende och delaktighet när det gäller illegal jakt i många länder framförallt i Europa. Det andra perspektivet kritiserar den illegala jakten som medvetna brott för att signalera missnöje (så kallade ’message crimes’), eftersom denna typ av kommunikation är ytterst känslig för missförstånd, vantolkningar och överdrifter. Istället behövs tydligare kommunikation som kanske enbart kan åstadkommas genom långvariga dialogprocesser mellan berörda parter. Det tredje perspektivet poängterar att reglering av jakt inte kan ses isolerat från andra samhällsfrågor som kan ligga till grund för konflikter mellan grupper, som ekonomiska klyftor, synen på utveckling och skillnader i värderingar.

Workshopen avrundades med framtagandet av tänkbara forskningsfrågor för fortsatt fördjupning i fenomenet illegal jakt. Resultatet som presenteras här hoppas vi även kan fungera som hjälp för tjänstemän på olika nivåer som i sitt arbete möter illegal jakt att hantera problemet på ett mer konstruktivt sätt. Vi hoppas därmed att detta kan leda till mer hållbara lösningar som tar sig an kärnan i problematiken snarare än fokuserar på de motiv som blir synliga vid första anblicken.

Denna forskningsworkshop initierades och organiserades av avdelningen för miljökommunikation vid Sveriges Lantbruksuniversitet i Uppsala. Aktiviteten ingick som en del i det FORMAS-finansierade forskningsprojektet Confronting challenges to political legitimacy of the natural resource management regulatory regime in Sweden - the case of illegal hunting in Sweden som drivs av Erica von Essen, Dr. Hans Peter Hansen och Dr. Helena Nordström Källström från Sveriges Lantbruksuniversitet, Professor Tarla R. Peterson från Texas A&M University och Dr. Nils Peterson från North Carolina State University.

Series Name/Journal:Urban and rural reports
Year of publishing :March 2015
Depositing date:18 March 2015
Number:2015:1
Number of Pages:39
Place of Publication:Uppsala
Publisher:Department of Urban and Rural Development, Swedish University of Agricultural Sciences
ISBN for printed version:978-91-85735-36-5
ISBN for electronic version:978-91-85735-37-2
Language:English
Publication Type:Report
Full Text Status:Public
Agris subject categories.:E Economics, development, and rural sociology > E14 Development economics and policies
P Natural resources > P01 Nature conservation and land resources
Subjects:(A) Swedish standard research categories 2011 > 5 Social Sciences > 509 Other Social Sciences > Social Sciences Interdisciplinary (Peace and Conflict Research and Studies on Sustainable Society)
Agrovoc terms:game, hunting, regulations, illegal practices, nature conservation
Keywords:Illegal hunting, wildlife regulation, resistance, criminology, poaching
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-e-2500
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-e-2500
ID Code:11559
Faculty:NJ - Fakulteten för naturresurser och jordbruksvetenskap
Department:(NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development
Deposited By: Informatör Anni Hoffrén
Deposited On:20 Mar 2015 13:11
Metadata Last Modified:14 Sep 2020 12:21

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics

Downloads
Hits