Home About Browse Search
Svenska


Avloppsfraktioner från enskilda kretslopp

kunskapssammanställning om klosettvatten samt exempel på kretsloppsarbete i Stockholmsregionen

Richert, Anna and Jönsson, Håkan and Tidåker, Pernilla and af Petersens, Ebba (2010). Avloppsfraktioner från enskilda kretslopp. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Energy and Technology, Sveriges lantbruksuniversitet. Rapport / Institutionen för energi och teknik, SLU ; 038
[Report]

[img] PDF
863kB

Abstract

För att uppnå ett hållbart jordbruk är det nödvändigt att växtnäringen från livsmedelsproduktion, annan
odling och konsumtion av varor återförs i ett kretslopp, främst till jordbruket. Detta framgår tydligt av
andemeningen i riksdagens miljömål God bebyggd miljö och delmålet att ”senast år 2015 skall minst
60 procent av fosforföreningarna i avlopp återföras till produktiv mark, varav minst hälften bör
återföras till åkermark”. En fjärdedel av Stockholms läns enskilda avlopp har sluten tank för
klosettvattnet. För att lantbruket ska acceptera återföring av klosettvatten krävs en tillfredsställande
hygienisering, vilket kan ske bland annat genom våtkompostering, ammoniakhygienisering eller
långtidslagring. Lantbruket har en central roll som mottagare och användare av avloppsprodukter och
behöver involveras i ett tidigt skede av processen.
Kommunen har en central roll i planering och åstadkommande av kretsloppslösningar för avfall och
avloppsfraktioner. I och med att detta är områden där ny kunskap och nya strukturer utvecklas är det
viktigt att sammanställa och tillgängliggöra kunskap och erfarenheter. Föreliggande rapport beskriver
kretslopp av klosettvatten samt kretsloppssatsningar för urin och klosettvatten som genomförts i
Stockholmsregionen. Några slutsatser är:
Litteraturgenomgången visar på det finns en god potential att föra källsorterade
avloppsfraktioner i kretslopp. De är rena, innehåller mycket näring och Naturvårdsverket
(2006) anser att kommunerna bör ha system för återföring av källsorterade avloppsfraktioner
till kretsloppet. De redovisade fallstudierna visar att det faktiskt också händer mycket i
Stockholmsregionen, i projekt där kommuner, LRF, Stockholms Läns Landsting via sitt
Miljöbidrag, Länsstyrelsen samt boende varit engagerade.
Flera av de system som redovisas i rapporten har institutionella frågetecken. System för
kretslopp av avloppsfraktioner organiserar sig inte själva, tvärtom innebär de att flera aktörer
skall samverka på ett sätt som de oftast inte har någon erfarenhet av och som existerande
ramverk, i form av kommunens struktur, styrdokument och lagstiftning etc inte är utvecklat
för. Arbetet med att utveckla och anpassa ramverken pågår, t ex är det nu klart att urin och
klosettvatten är att betrakta som avfallsfraktioner, vilket innebär att renhållningshuvudmännen
har ett övergripande ansvar och de har också börjat ta sig an dessa fraktioner. Av de i rapporten redovisade projekten framgår att en av de viktigaste frågorna för att få
källsorterade avloppsfraktioner i kretslopp är hur de kommunala VA- och avfallstaxorna skall
utformas för att styra mot de för miljö och ekonomi bästa lösningarna.
Slutligen – drivande och ansvarstagande aktörer behövs i hela processen. Det finns drivande
aktörer i regionen vilket gör att kretsloppssystemen utvecklas, sakta men säkert. Kommuner
som kliver fram och initierar aktiviteter och LRF som möter upp med kompetens och
lösningar, samt sist men inte minst SLL miljöbidrag och Länsstyrelsen som med framsynt
finansiering av utvecklingsprojekt, sammantaget ger dessa aktörer en klar potential för framgång.

Authors/Creators:Richert, Anna and Jönsson, Håkan and Tidåker, Pernilla and af Petersens, Ebba
Title:Avloppsfraktioner från enskilda kretslopp
Subtitle:kunskapssammanställning om klosettvatten samt exempel på kretsloppsarbete i Stockholmsregionen
Alternative abstract:
LanguageAbstract
English

In order to move towards a more sustainable agriculture, plant nutrients from food crops and other
crops need to be recycled back to agriculture. This is stressed by the Swedish Environmental Quality
Goal for good built environment, which contains the target that "by 2015, at least 60 percent of the
phosphorus compounds in wastewater should be recycled to productive land, of which at least half
should be recycled to arable land." One quarter of the on-site wastewater systems in Stockholm
County has a collection tank for blackwater. Blackwater needs to be adequately hygienized for farmers
to accept it as a fertilizer. Hygienization can be achieved through liquid composting, ammonia
hygienization or long term storage. Agriculture has a key role as recipient and user of wastewater
derived fertilizing products and needs to be involved at an early stage of the process.
The municipality has a central role in the planning and establishment of recycling systems for waste
and wastewater fractions. The fact that these systems are areas where new knowledge and new
structures evolve make it important to compile and spread knowledge and experiences. This report
describes recycling initiatives for urine and blackwater in the Stockholm region. Some conclusions
are:
• The literature review indicates that there is a good potential to use source-separated waste fractions
as fertilizers. They have low levels of contamination, contain large amounts of nutrients and the
Environmental Protection Agency (2006) states that local authorities should have systems for the
recycling of source-separated waste fractions as fertilizers. The reported case studies show large
activity in the Stockholm region, in projects where municipalities, LRF - the Federation of Swedish
Farmers, Stockholm County Council through its Environmental Grant, the County Administrative
Board and the residents have been involved.
• Several of the systems presented in the report raise institutional questions. Systems for recycling of
sewage fractions do not organize themselves, on the contrary, they mean that more actors need to
interact in a way that they do not have any experience of and which the existing framework, in the
form of municipal structure, policy documents and legislation etc. are not developed for. Efforts to
develop and adapt frameworks are in progress, for example, it has now been made clear that urine and
blackwater are waste fractions, which means that the municipal waste organization has the overall
responsibility and they have also begun to address this responsibility.
• The projects presented in the report illustrates that one of the key questions to get source-separated
waste fractions into the nutrient cycle is how to design the municipal water and waste fee systems so
that they steer towards practices that are environmentally and economically best.
• Finally - motivated and responsible stakeholders are needed throughout the process. There are
motivated organizations in the region which pushes the evolution of recycling systems, slowly but
surely. Municipalities step in and initiate activities and LRF - the Federation of Swedish Farmers,
meets up with expertise and solutions, and last but not least Stockholm County Council Environmental
Grant and the County Board have the foresight to finance development projects. Together these
stakeholders mean a clear potential for success.

Series Name/Journal:Rapport / Institutionen för energi och teknik, SLU
Year of publishing :2010
Number:038
Number of Pages:41
Place of Publication:Uppsala
Publisher:Institutionen för energi och teknik, Sveriges lantbruksuniversitet
ISSN:1654-9406
Language:Swedish
Publication Type:Report
Article category:Other scientific
Full Text Status:Public
Agris subject categories.:P Natural resources > P05 Energy resources management
X Agricola extesions > X60 Technology
Subjects:(A) Swedish standard research categories 2011 > 2 Engineering and Technology > 203 Mechanical Engineering > Energy Engineering
(A) Swedish standard research categories 2011 > 2 Engineering and Technology > 207 Environmental Engineering > Energy Systems
(A) Swedish standard research categories 2011 > 2 Engineering and Technology > 211 Other Engineering and Technologies > Other Engineering and Technologies not elsewhere specified
Agrovoc terms:sewage, recycling, sustainable agriculture
Keywords:avloppsfraktioner, kretslopp, hållbart jordbruk
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-e-2175
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-e-2175
ID Code:11601
Faculty:NL - Faculty of Natural Resources and Agricultural Sciences (until 2013)
Department:(NL, NJ) > Dept. of Energy and Technology
Deposited By: Adm Marianne Lövgren
Deposited On:28 Oct 2014 12:13
Metadata Last Modified:08 Sep 2017 10:59

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics

Downloads
Hits