Home About Browse Search
Svenska


Lantbrukares beslutsfattande och lantbruksrådgivning

en förstudie (DEMIPROF)

Lindblom, Jessica and Lundström, Christina (2014). Lantbrukares beslutsfattande och lantbruksrådgivning. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Soil and Environment
(S) > Dept. of Soil and Environment
, Sveriges lantbruksuniversitet. Rapport (Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för mark och miljö) ; 15
[Report]

[img] PDF
1MB

Abstract

Syftet med förstudien var att minska kunskapsgapet gällande lantbrukares beslutsfattande med målet att erhålla en djupare förståelse för lantbrukarnas beslutsfattande i praktiken. Lantbrukares beslutsfattande är en process som influeras av en mängd olika faktorer och som kräver att de är insatta i många specialiserade områden. Tidigare forskning inom området saknar ett helhetsperspektiv där både biologiska, tekniska, ekonomiska, etiska och sociala faktorer integreras utifrån lantbrukarnas livsvärld.

Tre lantbrukare från Västsverige har ingått i studien, vilken har utförts som en multipel fallstudie, i form av arbetsplatsstudier, för att kartlägga de deltagande lantbrukarnas livsvärld, stödet från rådgivarna och diverse externa resurser t ex IT-verktyg. Denna kvalitativa forskningsdesign har resulterat i ett flertal detaljerade beskrivningar av hur val och beslut fattas på gårdsnivå än vad som är möjligt med mer kvantitativa metoder och statistisk analys av socioekonomiska variabler. Enligt forskare inom området ”farm management” saknas denna form av studier inom lantbruksdomänen och denna studie anses vara ett första steg i den riktningen.

I rapporten lyfts ett antal faktorer fram gällande lantbrukarens livsvärld, rådgivningens roll samt IT-stödens inverkan och andra materiella artefakter. Rapporten presenterar en diskussion över det erhållna resultatet, olika synsätt och förklaringar till kunskap och tänkande samt ger förslag på fortsatt forskning. Rapporten avslutas med en mängd slutsatser, vilka kortfattat indikerar att lantbrukarens varande i världen är komplext och kan beskrivas som ett dynamiskt system utan tydliga linjära orsakssamband, vilket både är fascinerande och frusterande. Rådgivningstjänsten anses främst vara en stödfunktion och bollplank för mer löpande beslut gällande grödor, sprutning och gödsling medan de mer större och strategiska besluten initialt diskuteras i andra nätverk. Rådgivningen bedöms behöva utvecklas genom att gå lite mer utanför den ordinarie verksamheten och ta lite mer höjd på ett mer strategiskt plan för gården som helhet samt ytterligare ifrågasätta gängse rutiner och åtgärder.

Authors/Creators:Lindblom, Jessica and Lundström, Christina
Title:Lantbrukares beslutsfattande och lantbruksrådgivning
Subtitle:en förstudie (DEMIPROF)
Alternative abstract:
LanguageAbstract
English

The aim of this pilot study was to decrease the lack of understanding concerning farmers’ decision-making in order to gain a deeper portrayal of farmers' decision-making by studying decision-making in practice. Farmers' decision-making is a process that is influenced by a variety of factors and requires that farmers are versed in many specialized areas. Previous research in this area lacks a holistic perspective where biological, technical, economic, ethical and social factors are integrated, in order to describe the farmers’ lifeworld.

Three farmers from western Sweden were included in the study, which has been conducted as a multiple case study, in the form of workplace studies, in order to identify the participating farmers' lifeworld, the support through advisors and various external resources, eg. IT tools. This qualitative research design has resulted in a number of detailed descriptions of how choices and decisions are made at the farm level, than had not been possible with more quantitative methods and statistical analysis of socio-economic variables. According to researchers in the field "farm management" this kind of studies are currently missing in the agricultural domain, and this study is considered to be a first step in that direction.

The result highlights a number of factors regarding how the farmers consider their situation and lifeworld, of the advisory role and the impact of IT and other tangible artifacts. The report includes a discussion of the results obtained, different views and explanations of knowledge and thinking, and provides suggestions for further research. The report ends with some conclusions which indicate that farmers’ being-in-the-world is complex and can be described as a dynamic system without clear linear causality, which is both fascinating and frustrating. The advisory service is primarily considered as a support function and a sounding board for more current decisions regarding crops, spraying and fertilizing, while major and strategic decisions are initially discussed in other networks. The advisory service needs to develop by expanding a little more outside the comfort zone of ordinary activities and take some height in more strategic terms for the farm as a whole.

Series Name/Journal:Rapport (Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för mark och miljö)
Year of publishing :2014
Depositing date:2014
Number:15
Number of Pages:139
Place of Publication:Uppsala
Publisher:Institutionen för mark och miljö, Sveriges lantbruksuniversitet
ISBN for electronic version:978-91-576-9236-4
Language:Swedish
Additional Information:Jessica Lindblom tillhör Skövde högskola
Publication Type:Report
Full Text Status:Public
Agris subject categories.:C Education, extension, and advisory work > C20 Extension
X Agricola extesions > X80 Social sciences, humanities and education
Subjects:(A) Swedish standard research categories 2011 > 4 Agricultural Sciences > 401 Agricultural, Forestry and Fisheries > Agricultural Science
(A) Swedish standard research categories 2011 > 5 Social Sciences > 508 Media and Communications > Communication Studies
Agrovoc terms:extension activity, decision making, work study, farmers, sweden
Keywords:naturalistic decision-making, distributed cognition, multiple case study, farmer´s life-world, workplace study
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-e-2243
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-e-2243
ID Code:11639
Faculty:NJ - Fakulteten för naturresurser och jordbruksvetenskap
S - Faculty of Forest Sciences
Department:(NL, NJ) > Dept. of Soil and Environment
(S) > Dept. of Soil and Environment
External funders:Hushållningssällskapet i Skaraborg
Deposited By: Professor Anna Mårtensson
Deposited On:27 Nov 2014 15:42
Metadata Last Modified:28 Feb 2016 04:51

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics

Downloads
Hits