Home About Browse Search
Svenska


Avkastning och foderkvalitet i våtängsvegetation i översvämningsområden runt sjön Östen

Arnesson, Annika and Wallin, Karin (2014). Avkastning och foderkvalitet i våtängsvegetation i översvämningsområden runt sjön Östen. Skara: (VH) > Dept. of Animal Environment and Health, Sveriges lantbruksuniversitet. Rapport (Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för husdjurens miljö och hälsa) ; 38
[Report]

[img] PDF
2MB

Abstract

Området runt sjön Östen har höga natur- och kulturvärden och är samtidigt värdefull jordbruksbygd samt har ett stort värde för friluftsliv med mera. Ett sätt att behålla områdets natur- och kulturvärden och värde för friluftslivet är slåtter. Inom projektet ”Samverkan sjön Östen” har man från SLU Skara under sommaren 2014 skördat ett antal provrutor på 6 olika provtagningsplatser runt sjön för att uppskatta avkastning och analysera näringsinnehållet i våtängsvegetationen. Detta för att se om materialet kan användas till foder. Fyra provtagningstillfällen, med tre veckors intervall gjordes, med start den 2 juli och avslut den 1 september. Vid första tillfället gjordes en växtartsinventering.

Avkastningen vid första provtagningstillfället varierade från 2 900 till 8 800 kg ts/ha, beroende på om det var låg- eller högstarräng. Torrsubstanshalten i grönmassan var hög och varierade mellan 25 och 34 %.

Näringsinnehållet i grönmassan var lågt redan vid det första provtagningstillfället, vilket gör att det endast duger som foder till dikor under lågdräktighet. Vid tredje provtagningstillfället (12 augusti) märktes att det började bli mögeltillväxt i det tjocka gräset, främst i högstarrängen och därför inte dugligt till foder. Högstarrängen hade något högre råproteininnehåll och högre smältbarhet, men hade också ett högre fiberinnehåll än lågstarrängen. Jättegröe visade sig vara ett mycket grovt gräs, som hade ett väsentligt lägre näringsinnehåll än rörflen, speciellt när det gällde råprotein. Återväxten däremot höll ett näringsinnehåll som motsvarar vallfoder skördat vid full axgång.

Järn och manganhalter i växtmaterialet ökade över tid och var mycket höga i augusti och september. Troligtvis är det lågt pH i jorden, vilket gör att växterna tar upp mer av järn och mangan.

Authors/Creators:Arnesson, Annika and Wallin, Karin
Title:Avkastning och foderkvalitet i våtängsvegetation i översvämningsområden runt sjön Östen
Alternative abstract:
LanguageAbstract
UNSPECIFIED

The area around Lake Östen has significant natural and cultural values and is also valuable farmland, and iit also has a great value for outdoor activity etc. One way to maintain the area's natural and cultural heritage and recreational value is mowing. Within the project "Cooperation Lake Östen" researchers from SLU Skara have in the summer of 2014 harvested a number of sample squares on six different sampling sites around the lake to estimate yield and to analyze the nutritional content of wetland vegetation. This is to investigate if the material can be used for feed. Four sampling times, three weeks apart were made, starting on July 2 and was completed by 1 September. At the first occasion, a plant species inventory was done.

The yield at the first sampling time ranged from 2900 to 8800 kg DM / ha, depending on whether it was low- or high sedge meadow. The dry-matter content of the herbage was high, ranging between 25 and 34%.

The nutritional content was low in the herbage already at the first sampling time, which makes it only good enough to feed suckle cows during early pregnancy. At the third time (August 12) of sampling mold growth was noticed in the thick grass, mostly in the high sedge meadow and therefore not good enough as feed. The high sedge meadow had slightly higher crude protein content and higher digestibility, but had even a higher fibre content than the low sedge meadow. Reed sweet grass proved to be a very rough grass, which had a significantly lower nutrient content than reed canary grass, particularly in the case of crude protein. The regrowth on the other hand held a nutrient content similar to a grass ley at heading.

Iron and manganese concentrations in the plant material increased over time and were very high in August and September. Most likely, there was a low pH in the soil, which allowed plants to take up more iron and manganese.

Series Name/Journal:Rapport (Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för husdjurens miljö och hälsa)
Year of publishing :2014
Depositing date:13 November 2014
Number:38
Number of Pages:26
Place of Publication:Skara
Publisher:Institutionen för husdjurens miljö och hälsa, Sveriges lantbruksuniversitet
ISSN:1652-2885
Language:Swedish
Publication Type:Report
Full Text Status:Public
Agris subject categories.:P Natural resources > P01 Nature conservation and land resources
Subjects:(A) Swedish standard research categories 2011 > 4 Agricultural Sciences > 404 Agricultural Biotechnology > Plant Biotechnology
Agrovoc terms:lakes, wetlands, vegetation, yields, feeds, feed quality, nutritive value, sweden
Keywords:översvämning, våtängsvegetation, avkastning, foder, foderkvalitet, översvämningsområden, östen
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-e-2216
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-e-2216
ID Code:11647
Faculty:VH - Faculty of Veterinary Medicine and Animal Science
Department:(VH) > Dept. of Animal Environment and Health
External funders:Länsstyrelsen Västra Götaland
Deposited By: Gunilla Jacobsson
Deposited On:14 Nov 2014 13:45
Metadata Last Modified:05 Feb 2016 11:12

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics

Downloads
Hits