Home About Browse Search
Svenska


Överlevnad och tillväxt i planteringar av träd på f.d. åkermark

studier i tjugo till femtio år gamla planteringar

Johansson, Tord (2010). Överlevnad och tillväxt i planteringar av träd på f.d. åkermark. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Energy and Technology, Sveriges lantbruksuniversitet. Rapport / Institutionen för energi och teknik, SLU ; 027
[Report]

[img] PDF
4MB

Abstract

Under senare delen av 1900-talet har åkermark lagts ned vid två perioder. Den första större nedläggningen och åtföljande plantering av framför allt gran skedde under senare delen av 1960-talet. Vid den andra större nedläggningen i slutet av 1980 och början av 1990 kunde markägaren få bidrag för att marken togs ur bruk. Vidare fick man bidrag vid plantering av lövträd på åkermarken.
Granbestånden från 1960-talet är idag högproducerande granbestånd som har gallrats en eller två gånger. Men erfarenheterna under denna period och idag är dock att allmänheten har en mycket kritisk syn på de s.k. granåkrarna som anses mörka och otillgängliga.
Våra inventeringar 2006-2009 visar på varierande resultat. Vi har inventerat planteringar på 131 lokaler belägna framför allt i Göta- och Svealand. De arter som ingick i inventeringen var: glas- (Betula pubescens Ehrh.) och vårtbjörk (Betula pendula Roth), grå- (Alnus incana (L.) Moench.) och klibbal (Alnus glutinosa (L.) Gaertner), fågelbär (Prunus avium L.), hybridasp (Populus tremuloides Michx. x Populus tremula L.), hybridpoppel (Populus sp.) och hybridlärk (Larix x eurolepis A. Henry ). Vi inventerade även ett fåtal planteringar med lind (Tilia sp.) och tall (Pinus sylvestris L.). Överlevnad och tillväxt samt stamform hos lind var dålig och har därför inte redovisats. Tallbestånden var få och redovisas inte. Resultat från tidigare inventeringar av 157 granplanteringar har tillförts studien. I studien ingick också att studera resultat efter en spontan inväxt av lövträd (asp, björk och sälg) på nedlagd åker. Studien omfattar endast sju bestånd.
Erfarenheter från våra inventeringar visar att många bestånd har hög tillväxt är oskadade och välslutna. I medeltal har överlevnaden efter fem år varit mellan 70 och 90 % för björk- och alarterna samt för granen. Hybridlärken hade en låg överlevnad, 20 %. Volymtillväxten varierade mellan de olika arterna. De mest högproducerande är hybridasp och poppel (13-19 m3sk ha-1 år-1), gran (13 m3sk ha-1 år-1) medan övriga arters tillväxt varierade mellan 3 och 7 m3sk ha-1 år-1. Planteringar av gran på åkermark är idag en väl fungerande metod då det finns lämpliga provenienser, utarbetade markbehandlings- och planteringsmetoder.
Orsakerna till en mindre lyckad plantering är flera. En avgörande faktor är hur åkern behandlats före plantering. En mark som är brukad fram till plantering är idealisk för att lyckas med etableringen, medan en åker som legat obrukad i flera år kräver en intensiv markbehandling med åtföljande försening av planteringsarbetet för att effekterna av mekanisk och kemisk behandling skall hinna verka. En annan viktig faktor är att anlägga någon form av skydd mot vilt. I första hand är stängsel att föredra eftersom det är lättare att underhålla och billigare än plantskydd. Stängslet måste underhållas och behållas under lång tid, 10-20 år, beroende på trädart och vilttryck.

Authors/Creators:Johansson, Tord
Title:Överlevnad och tillväxt i planteringar av träd på f.d. åkermark
Subtitle:studier i tjugo till femtio år gamla planteringar
Alternative abstract:
LanguageAbstract
English

During 1960-2000 areas of farmland have been laid down. The first main reduction of farmland started in the middle of 1960 and parts of the area was planted with Norway spruce (Picea abies (L.) Karst.). At the second reduction, mainly 1988 to 2000 but still ongoing, the farmer, during the first five years, got contribution for planting broadleaf species.Today the planted spruce stands produce high yields and the stands have been thinned once or twice. However the experiences from this period show that the public opinion is very critical to so called spruce farmlands, which are dark and unfriendly to visit.Our studies 2006-2009 indicate different results. We have invented 131 localities mostly in southern and middle Sweden. The studied species was: pubescent (Betula pubescens Ehrh.) and pendula birch (Betula pendula Roth), grey (Alnus incana (L.) Moench.) and common alder (Alnus glutinosa (L.) Gaertner), wild cherry (Prunus avium L.), hybrid aspen (Populus tremuloides Michx. x Populus tremula L.), hybrid poplar (Populus sp.)and hybrid larch (Larix ). Survival and growth, but also the wood quality and stem form of lime tree (Tilia sp.) was low. Therefore no results was reported. The number of Scots pine (Pinus sylvestris L.) stands was low and was not reported in the study. Earlier studies of 157 plantings of Norway spruce are also analyzed in our study. We have also examined broadleaf stand (aspen, birch and sallow) naturally regenerated on former farmland.The main part of the examined stands has a high survival, undamaged and well closed. As a mean the survival based on the initial five years was 70-70 % for birch and alder species and Norway spruce. Hybrid larch had a low survival, 20 %. The volume growth differed between the species. The most fast-growing species are hybrid aspen and poplar (13-19 m3 ha-1 year-1), Norway spruce (13 m3 ha-1 year-1). The growth of the other species differed between 3 and 7 m3 ha-1 year-1. Today plantation of Norway spruce is well functioning method with suitable provenances, recommendations for treatment of the ground and planting.The main reasons for failed plantations are missing the soil treatment before planting and poor methods for or no fencing against wild habitat. For some species such as hybrid aspen, poplar and hybrid larch the fence must be up to date during 20-25 years.

Series Name/Journal:Rapport / Institutionen för energi och teknik, SLU
Year of publishing :2010
Number:027
Number of Pages:126
Place of Publication:Uppsala
Publisher:Institutionen för energi och teknik, Sveriges lantbruksuniversitet
ISSN:1654-9406
Language:Swedish
Publication Type:Report
Article category:Other scientific
Full Text Status:Public
Agris subject categories.:F Plant production > F40 Plant ecology
K Forestry > K10 Forestry production
Subjects:(A) Swedish standard research categories 2011 > 4 Agricultural Sciences > 405 Other Agricultural Sciences > Renewable Bioenergy Research
(A) Swedish standard research categories 2011 > 4 Agricultural Sciences > 401 Agricultural, Forestry and Fisheries > Forest Science
Agrovoc terms:planting, growth, survival, abandoned land, yields
Keywords:nedlagd åkermark, plantering, tillväxt, träd, överlevnad, abandoned farmland, survival, tree species, yield
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-e-2256
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-e-2256
ID Code:11694
Faculty:NJ - Fakulteten för naturresurser och jordbruksvetenskap
Department:(NL, NJ) > Dept. of Energy and Technology
Deposited By: SLUpub Connector
Deposited On:09 Dec 2014 14:18
Metadata Last Modified:09 Sep 2020 14:16

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics

Downloads
Hits