Home About Browse Search
Svenska


Terroir Bjäre

en fallstudie

Alsanius, Beatrix W. and Jansson, Magdalena and Wachtmeister, Christer and Waechter, Andreas and Grudén, Maria and Lindqvist, Hans and Manduric, Sanja (2014). Terroir Bjäre. Alnarp: (LTJ, LTV) > Department of Biosystems and Technology (from 130101), Sveriges lantbruksuniversitet. Landskapsarkitektur, trädgård, växtproduktionsvetenskap: rapportserie ; 2014:20
[Report]

[img] PDF
3MB

Abstract

Vin är en relativ ny gröda i Sverige, i och med att den är beroende av en lång växtsäsong. Bjärehalvön (Båstads kommun) är känd för sin tidiga växtsäsong (t.ex. för odling av färskpotatis) och det bidrog till att idén att provodla vitvin där. Bröddarp som ligger 3 km ifrån halvöns västra kust föddes. Fyra lokaler (försöksytor, parceller) valdes och tre typer av markskötsel (öppen jord, marktäckning med folie, marktäckning med sten) testades under etableringsfasen i syfte att förbättra platsens förutsättningar. Det långsiktiga ursprungliga målet med försöksupplägget var att studera påverkan av olika markbehandlingar på druvmognaden och –kvaliteten. Fyra vitvinssorter (Ortega, Pinot gris, Siegerrebe och Solaris) provodlades.
I föreliggande rapport redovisas olika definitioner för terroir. Platsens klimatiska förutsättningar (solens instrålningsvinkel, globalstrålning, lufttemperatur, graddagar, heliotermiskt och niktotermiskt index, nederbörd, marktemperatur) analyserades. Med undantag av marktemperaturen baserades de flesta klimatiska parametrar på en tioårsperiod, från 2004-2013. Utöver detta studerades dynamiken i halten organisk substans och kvävemineralisering. Vinplantornas tillväxt och utveckling samt förmåga att motstå kyla under vintern registrerades. Däremot går föreliggande observationsförsök inte in på frågor relaterade till markens vattenförhållande – detta på grund av forskningsfinansiella överväganden.
En grov skattning avminimikraven för odling av vin är enligt Müller et al. (20)
• Årsmedeltemperatur ≥ 9 °C
• Vegetationstidens längd (period mellan sista vårfrost till första höstfrost) > 180 dagar
• Medeltemperatur under vegetationsperioden (april-oktober) ≥ 13 °C
• Medeltemperatur under årets varmaste månad ≥ 18 °C
• Graddagar under vegetationsperioden > 1000
• Minst 1300 soltimmar med minst 200000 J cm-2
• lägsta vintertemperatur <-20 °C.
Dessa hörnsten i skattningen tar inte hänsyn till samtliga biotiska och abiotiska faktorer och samspelen dem emellan. Detta är mycket viktigt att hålla i åtanke.
Vår analys visar att årsmedeltemperaturen ≥ 9 °C enbart uppnåddes enbart under tre av tio år under perioden 2004-2013. Zenitvinkeln var som högst 57°. Vegetationsperiodens längd översteg nästan alltid 180 dagar med god marginal och medeltemperaturen under perioden april-oktober var 13.35 °C. Däremot uppnåddes enbart under sex av tio år en medeltemperatur ≥ 18 °C under årets varmaste månad (juli respektive augusti). Endast år 2006 klättrade antalet graddagar > 1000. Däremot låg den heliotermiska indexen vid gränsen av odlingslämplighet för vin (HI: 1502 ± 156), och den niktotermiska indexen, d.v.s. genomsnitt av lägsta nattemperatur under september månad (CI) på 11.6 ± 1.02 °C. Antal solskenstimmar under månaderna april till oktober låg i genomsnitt >1300, men vi har inget underlag vad gäller strålningsintensiteten. Därför kan detta krav inte avgöras. Relationen mellan solskenstimmar och graddagar är en viktig avkastningsbildande parameter; och antalet solskenstimmar var alltid större än antalet graddagar. Lägsta vintertemperatur under -20 °C registrerades vid inget tillfälle. Under observationsperioden var det nästan aldrig vindstilla; den dominanta vindhastigheten låg på 5-10 m s-1. Vinden blåste främst ur sydlig, sydvästlig och västlig riktning.
Marktäckning påverkade inte marktemperaturen. På så sätt fastställdes inte heller några skillnader vad gäller dynamiken i organisk substans eller halten mineraliserat kväve (ammonium, nitrat), då prover togs i två markdjup (0-30 cm; 30-60 cm).
Siegerrebe och Solaris visade den starkaste respektive svagaste tillväxten under första etableringsåret. Solaris acklimatiserade sig däremot bäst till kalla betingelser och visade starkaste härdighet. För Solaris noterades också den största stamdiametern efter andra odlingsåret, medan stamdiametern hos Siegerrebe var klenast. Att döma utifrån stamdiametern var vinsorternas tillväxt bäst på på yta 3.

Authors/Creators:Alsanius, Beatrix W. and Jansson, Magdalena and Wachtmeister, Christer and Waechter, Andreas and Grudén, Maria and Lindqvist, Hans and Manduric, Sanja
Title:Terroir Bjäre
Subtitle:en fallstudie
Alternative abstract:
LanguageAbstract
English

Grapevine is a relatively new crop under Swedish conditions. It is dependent on a long growing season. As the Bjäre peninsula in the Southwest of Sweden (Båstad municipality) is known for its early starting growing season in other contexts (e.g. production of early potato) this site was spotted for test growing grapevine. Bröddarp, the site for the test crop, is situated 3 km far from the Kattegat. Four experimental test parcels were identified; three kinds of soil management (open soil, ground cover with either black foil or with a 15 cm deep gravel layer) were chosen to improve the sites’ properties. Four white grape cultivars (Ortega, Pinot gris, Siegerrebe and Solaris) were used as model plants. The experiment was planned in October 2008, planted late in April 2009 and carried out during crop establishment from 2009 to 2012.
The present report describes the different concepts of terroir. The climatic situation at the site (declination, global irradiation, air temperature, temperature sums, heliothermic and nictothermic index, wind speed and -direction, precipitation, soil temperature) were analyzed. Except of soil temperature measurement, a ten-year-interval (2004-2013) was chosen as a time window. In addition, the dynamics of organic substance and nitrogen mineralization was studied. The grapevines’ growth and development as well as its capacity to resist frost were registered. This pilot trial does however not consider parameters related to soil moisture and evapotranspiration due to limited research funding.
According to Müller et al. (20) following minimum requirements need to be fulfilled to grow grapevine
• annual average temperature ≥ 9 °C
• Growing period length (period between latest incident frost incident during spring and first frost incident during autumn > 180 days
• Average temperature during the growing season (April-October) ≥ 13 °C
• Average temperature during the warmest month of the year ≥ 18 °C
• Temperature sum (> 10 °C) during the growing season > 1000
• At least 1300 sunshine hours with at least 200000 J cm-2
• Winter temperature <-20 °C only in exceptional cases
Our analyses show that an annual average temperature ≥ 9 °C was only reached three times during the ten years of observation (2004-2013). Zenith angle was at the most 57°. Most years, the growing season was longer than 180 days and the average temperature during the growing season 13.35 °C. However, only in six out of the ten years, the average temperature of the warmest month (July or August) was ≥ 18 °C. Only in 2006, the temperature sums exceeded > 1000. However, the heliothermic index reached the lower threshold for cultivation of white grapevine (HI: 1502 ± 156), and the nictothermic index, describing the average lowest night temperature during September (CI) was 11.6 ± 1.02 °C. The number of sunshine hours during April and October was in general >1300. The interaction between the number of sunshine hours and temperature sums is an important parameter. The number of sunshine hours was always higher than the temperature sums. Air temperatures <-20 °C were not registered. Wind activity was almost always present. The most dominant wind speed lay between 5-10 m s-1. The predominant wind directions were South, Southeast and West.
Mulching did not affect soil temperature. Therefore no differences in dynamics of organic matter or mineralized nitrogen (ammonium, nitrate) were detected when soil samples were taken at two depths (0-30 cm; 30-60 cm).
Siegerrebe and Solaris showed the strongest and weakest growth, respectively, during the first year of crop establishment. Solaris acclimatized best to low temperatures during autumn and winter and showed the strongest frost hardiness. Also the thickest stem diameter was measured for Solaris after the second year of crop establishment. Meanwhile, Siegerrebe had the thinnest stem diameter as compared to the four grapevine cultivars. Parcell 3 seemed to have the best properties to match the requirements of the tested grapevine cultivars during crop establishment, as assessed by stem diameter.

Series Name/Journal:Landskapsarkitektur, trädgård, växtproduktionsvetenskap: rapportserie
Year of publishing :December 2014
Depositing date:12 December 2014
Number:2014:20
Number of Pages:64
Place of Publication:Alnarp
Publisher:Fakulteten för landskapsarkitektur, trädgårds- och växtproduktionsvetenskap, Sveriges lantbruksuniversitet
Associated Programs and Other Stakeholders:SLU/LTJ - Partnership Alnarp
Z - SLU - Library > Odla mera
ISBN for electronic version:978-91-87117-81-7
Language:Swedish
Publication Type:Report
Article category:Other scientific
Full Text Status:Public
Agris subject categories.:F Plant production > F01 Crop husbandry
Subjects:(A) Swedish standard research categories 2011 > 4 Agricultural Sciences > 401 Agricultural, Forestry and Fisheries > Horticulture
Agrovoc terms:vitis vinifera, grapevines, viticulture, cultivation, temperature resistance, climatic factors, soil, sweden
Keywords:frosthärdighet, globalstrålning, graddagar, heliotermisk index, kvävedynamik, lufttemperatur, marktemperatur, marktäckning, nederbörd, niktotermisk index, Ortega, Pinot gris, Siegerrebe, Solaris, solskemstimmar, vindhastighet, vindriktning, vita vinsorter
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-e-2263
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-e-2263
ID Code:11703
Faculty:LTV - Fakulteten för landskapsarkitektur, trädgårds- och växtproduktionsvetenskap
VH - Faculty of Veterinary Medicine and Animal Science
Department:(LTJ, LTV) > Department of Biosystems and Technology (from 130101)
Deposited By: Professor Beatrix W. Alsanius
Deposited On:15 Dec 2014 11:03
Metadata Last Modified:14 Sep 2020 12:21

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics

Downloads
Hits