Home About Browse Search
Svenska


Lantbrukares psykosociala arbetsvillkor, psykiska hälsa och stress i ett svenskt och internationellt perspektiv

kunskapssammanställning

Lunner Kolstrup, Christina (2014). Lantbrukares psykosociala arbetsvillkor, psykiska hälsa och stress i ett svenskt och internationellt perspektiv. Alnarp: (LTJ, LTV) > Department of Work Science, Business Economics, and Environmental Psychology (until 2020), Sveriges lantbruksuniversitet. Landskapsarkitektur, trädgård, växtproduktionsvetenskap: rapportserie ; 2014:28
[Report]

[img] PDF
881kB

Abstract

Lantbrukare ställs inför många krav och stressorer i sitt dagliga arbete och dessa verkar vara gemensamma oberoende av land och kultur. Lantbrukare kan uppleva att det ställs höga krav på dem med avseende på ett fysiskt krävande arbete, bra produktionsresultat, stabil ekonomi samt ett medvetet samhälls- och miljöansvar. Dessutom är lantbruksföretag starkt beroende av många yttre förhållanden, som till exempel väder, fluktuerande marknader och regleringar från statliga myndigheter.

Andra yttre faktorer som lantbruksföretag kan påverkas av kan vara sjukdomsangrepp på djur och växter, skatter och avgifter relaterat till lantbruksproduktionen och negativa samhällsattityder till lantbruket i största allmänhet. Lantbrukarna kan ha få eller inga möjligheter att påverka och kontrollera dessa yttre villkor, krav och förväntningar. Höga arbetskrav och förväntningar i kombination med låg kontrollmöjlighet och brist på socialt stöd kan leda till en dålig psykosocial arbetsmiljö, ökade stressnivåer, psykisk ohälsa, depression och, i värsta fall, självmord.

Tillgången till företagshälsovård för lantbrukare med psykiska problem eller ohälsa är olika och starkt beroende av var i landet eller i världen som de bedriver sina företag. I dagsläget är det dock ofta i första hand upp till den enskilde lantbrukaren och anhöriga att hantera de psykiska påfrestningar och stress, som kan vara av kortare eller längre varaktighet.

I denna sammanställning har vetenskaplig litteratur om psyko-sociala arbetsvillkor, psykisk hälsa/ohälsa, stress, depression och självmord bland lantbrukare, anställda och familjemedlemmar granskats i ett svenskt och internationellt perspektiv.

Authors/Creators:Lunner Kolstrup, Christina
Title:Lantbrukares psykosociala arbetsvillkor, psykiska hälsa och stress i ett svenskt och internationellt perspektiv
Subtitle:kunskapssammanställning
Alternative abstract:
LanguageAbstract
English

Farmers are faced with many demands and stressors in their daily work and these appear to be shared across countries and cultures. Farmers experience high psychosocial demands with respect to physical demanding work and production outcome, economic influences and social and environmental responsibility. Furthermore, both traditional or family farms, and industrial farms are highly dependent on external conditions, such as weather, fluctuating markets and regulations from government authorities.

Possible external stressors include disease outbreaks, taxes related to agriculture and recent negative societal attitudes to farming in general. Farmers may have very few or no opportunities to influence and control these external conditions, demands and expectations. High work demands and expectations linked to low control and lack of social support can lead to a poor psychosocial work environment, with increased stress levels, ill mental health, depression and, in the worst cases, suicide.

Internationally, farmers with mental health problems have different health service options depending on their location. Regardless of location, it is initially the responsibility of the individual farmer and family to handle mental health and stress, which can be of short or long-term duration.

This report reviews the literature on the topics of psychosocial working conditions, mental health, stress, depression and suicide among farmers, farm workers and farm family members in a Swedish and international perspective.

Series Name/Journal:Landskapsarkitektur, trädgård, växtproduktionsvetenskap: rapportserie
Year of publishing :18 December 2014
Depositing date:18 December 2014
Number:2014:28
Number of Pages:43
Place of Publication:Alnarp
Publisher:Fakulteten för landskapsarkitektur, trädgårds- och växtproduktionsvetenskap, Sveriges lantbruksuniversitet
ISBN for printed version:978-91-87117-89-3
ISBN for electronic version:978-91-87117-89-3
Language:Swedish
Publication Type:Report
Article category:Other scientific
Full Text Status:Public
Agris subject categories.:X Agricola extesions > X38 Human medicine, health, and safety
Subjects:(A) Swedish standard research categories 2011 > 3 Medical and Health Sciences > 303 Health Sciences > Public Health, Global Health, Social Medicine and Epidemiology
(A) Swedish standard research categories 2011 > 4 Agricultural Sciences > 405 Other Agricultural Sciences > Agricultural Occupational Health and Safety
Agrovoc terms:farmers, agriculture, occupational hazards, mental health, stress, working conditions
Keywords:Lantbruk, Jordbruk, Lantbrukare, Psykisk arbetsmiljö, Mental hälsa, Stress, Depression, Självmord
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-e-2274
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-e-2274
ID Code:11725
Faculty:LTV - Fakulteten för landskapsarkitektur, trädgårds- och växtproduktionsvetenskap
Department:(LTJ, LTV) > Department of Work Science, Business Economics, and Environmental Psychology (until 2020)
External funders:Royal Swedish Academy of Agriculture and Forestry
Deposited By: Christina Lunner Kolstrup
Deposited On:18 Dec 2014 15:12
Metadata Last Modified:14 Sep 2020 12:21

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics

Downloads
Hits